Seneste vedtægtsudkast - torsdag d. 14. april

Kære alle,

Hermed seneste udkast.

Kig endelig med og kom med tanker. Der er flere nye afsnit.

Læs specielt gerne afsnittet om Mediationsråd, Lovudvalg, Evalueringsråd og Eksklusion. Vi håber I er enige I, at der er en god sammenhæng mellem de pågældende afsnit.

Opstilling af kandidater samt organisering er også blevet en del mere præcise end sidst.

God læselyst,

NisVedtægtsændringer 2.16.xlsx (38.0 KB)

1 Like

Der er meget at forholde sig til, men jeg synes stadig det er fint ud.

JEG må dog sige, at jeg har et stærkt ønske om, at medlemskravet til dem, der ønsker at være kandidat for Alternativet, bør sættes op fra de 3 måneder til mindst 6 måneder.

DET er et stort ønske fra min - og flere andres - side, og jeg overvejer at stille ændringsforslag, hvis ikke det bliver ændret i dette forslag.

Bedste hilsner.

2 Likes

Kære Juma,

At vurdere ud fra udvalgets drøftelse, så tror jeg ikke, at der bliver ændret i udvalgets model. Den aktuelle sag, som har vækket tanker hos mange om netop kravet om medlemskabsperiode, skyldtes ikke en kort medlemsperiode, men at der jo var flere procedurer, som ikke fungerede som de skulle.

Men jeg synes endelig du skal stille et ændringsforslag!

Gode hilsner,

Nis

Ok. Det var da et svar.

Mit hovedbegrundelse er, at jeg ønsker, at kandidater har en vis forankrig i partiet, når de stiller op.

Hej, fedt at se seneste udkast af vedtægterne :heart_eyes:
Det kunne være dejligt om vi også kunne se minimumsvedtægter for storkredse (og lokalforeninger, hvis det er klart - tager det egentlig udgangspunkt i basisvedtægterne for lokalforeninger som er godkendt af hovedbestyrelsen? https://drive.google.com/a/alternativet.dk/file/d/0B2Kgmk-AnOwXZldlLU1OWVNQclE/view)

Ups Nis Vilhelm Benn, nu ser jeg du HAR lagt storkredsevedtægter i en anden tråd, så nu tørster jeg blot efter vedtægter for lokalforeninger :yum:

Blot til afklaring. Vedr. opstilling af kandidater ti folketingsvalget. Har I ændret på den pasus hvor der står at årsmødet vælger spidskandidaterne og at storkredsene kan supplere med kandidater under spidskandidaterne?

Sideordnet versus listeopstilling. Jeg har endnu ikke kunnet finde et sted hvor der er argumenteret for hvorfor vi skal have/har sideordnet opstilling. Denne opstillingsform finder jeg kan modvirke beslutninger om hvilke kandidater vi som medlemmer ønsker skal repræsentere os.
Et scenarie kunne være:
Årsmødet vælger spidskandidaterne, men under selve folketingsvalget kan vælgerne vælge en de synes der er “populær” i deres region/lokalområde.
Teoretisk set kan alle dem, som årsmødet ønsker skal være vores spidskandidater og som vi finder vil være de bedst egnede fagligt set, ende med at de ikke bliver valgt.
Dvs. at lokal “begejstring” for en person kan overgå partiets/de samlede medlemmers ønsker - og sandsynlige større indsigt i hvad kandidaterne står for og formår.
Tænk lige på hvor tæt kandidaterne (spids og storkreds kandidater) faktisk lå ved sidste valg. Teoretisk set kunne det ende med at det er ligegyldigt om vi bruger tid på et årsmøde med at finde nogle spidskandidater.
Jeg vil gerne bede om nogle meget gode grunde til den nuværende opstillingsform - sideordnet.

Ét argument (som jeg tilslutter mig) er, at det ikke er vores valg - det er og skal være helt op til vælgerne at bedømme kandidaterne. Det er personer, der vælges ind i Folketinget og ikke partier.

2 Likes

Foreslår tilføjelse i § 20.1 (…)må ikke være medlem af andre politiske partier, borger- eller lokallister.
§ 20.stk 2: Foreslår: Alle tillidsvalgte i Alternativet er valgt for minimum 1 og max. 2 år og kan genvælges.

Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre,- men er det mon muligt, at gøre principperne om selve kandidat udvælgelsen til folkevalgte poster mere tydelig. På den ene side sidder jeg med et indtryk af, at ethvert medlem kan stille sit kandidatur til rådighed uden forudgående godkendelse- eller udvælgelsesprocedure. På den anden side er der planer om aspirant-periode og uddannelsesforløb for kandidater, hvor jeg har indtryk af, at bestyrelserne /evt. kandidatrådene kommer til at spille en central rolle i selve “godkendelsen” af den enkelte kandidat. Kort sagt: Kan det lade sig gøre at foretage en præcisering der tydeliggør om kandidatur er betinget af bestyrelsens indstilling eller ikke (eller evt. begge muligheder??)
Og så kære vedtægtsudvalg: Tusind tak for et super godt arbejde!

1 Like

Kan sagtens følge dig Juma, men om medlemskabet er tre eller seks måneder, fortæller vel ikke så meget om forankringen i partiet. Det er jo andre mere kvalitative parametre som politisk og personlig ageren mm. Jeg tænker at tre måneders grænsen opfylder formålet om at forsøge at hindre kandidatur til personer, som udelukkende er drevet af personlige ambitioner, og som “shopper” rundt i forskellige partier blot for at finde en platform.

Ja, og her synes jeg netop, at tre måneders grænsen er for kort. Du kan godt tænke taktisk på omtalte måde med denne grænse, det er meget sværere, hvis den bliver sat op til seks måneder. Hver eneste gang jeg hører om en, der hopper til Alternativet, bliver jeg glad - men tænker også, at vedkommende skal slå lidt koldt vand i blodet, inden han/hun bliver officiel kandidat for partiet. Og her er seks måneder en fornuftig grænse, mener jeg.

Blot en lille afklaring, Spiskandidat er et ikke lov sat begreb.
I valgloven er der 2 mulighedder, siderordnet og liste, den nemmest at forstår er liste opstilling, hvor partiet bestemmer rækkefølge på stemme sedlen og partistemmer tilfalder den øverste på liste. uanset personlig stemmetal.
ved siderordnet opstilling stå man på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge og partistemme tildeles efter forholdstal ud fra personlige stemmetal, en variant af denne er “sideordnet med nomineret” dette betyder at man kan vælge at en bestemt person stå øverst på stemme sedlen, de øvrige kandidater stå nede under i alfabetiske rækkefølge parti stemmer fordeles stadig efter forholdstal. men typisk vel den der stå først få flest personlige stemmer… det er den sidste som Alternativet brugter ved valget (er dog ikke 100´% sikker på at det var over overalt :pig2:)

Sideordnet versus liste.
Det forekommer mig lidt ejendommeligt at vi bruger tid på forskellige former for snak om kandidatråd mm, hvis vi alligevel overlader det til vælgernes tilfældighedstilgang.
For det er begrænset hvad vælgerne kender til den enkelte kandidat. I princippet må det vel være partiets medlemmer der afgør hvem vi mener der er bedst til at repræsentere partiets politik - og det vælgerne forholder sig til er primært partiets politik - og vel ikke, som vælgerne intet kender til, nemlig hvem af vores folketingskandidater der har flest penge til at skabe en valgkampagne der kan sikre dem personlig høj kendskabsgrad i den valgskreds de stiller op i. Herved er det konkurrenceparametret der er styrende, hvilket jeg erfarede da jeg styrede valgkampagnen i Sjællands Storkreds, hvor misundelse mm fik sit indtog.
At den personlige økonomi har indflydelse på hvor meget den enkelte kan deltage i en valgkampagne så vi i sidste valgkampagne - og det kan vel ikke være idealet vi har som grundlag for vores arbejde. Det dybere liggende kendskab til kandidaternes viden, evner og tilgang til de politiske emner har medlemmerne vel sagtens bedst kendskab til Thomas og det er vel det som er det centrale?

Jeg mangler fortsat at få svar fra forberedelsesgruppen om I indstiller at valg af folketingskandidater NU skal overlades til storkredsene - og IKKE længere er et anliggende for alle medlemmer på et årsmøde. Det at flytte valg af folketingskandidater over til storkredsene blev forkastet på sidste årsmøde. Når jeg spørger er det fordi I skriver at § 10 stk. 1 nu hedder noget andet - og af stk. 8 er det et fælles anliggende for kommuneforeninger og storkredsforeninger.
Så jeg vil gerne bede om svar på dette! Eller har jeg overset en debat et sted om samme eller der noget jeg har misforstået?

Kære Torben

Ja, vi foreslår, at det fremover er at anliggende i storkredsforeningerne. I de nuværende vedtægter der det også et anliggende for storkredsforeningerne dog med undtagelse af valg af spidskandidater. Ændringen er, at dette valg rykkes ned til storkredsforeningerne også.

Kommuneforeningerne kan indstille kandidater, som er deres ‘favoritter’, men det er storkredsforeningens årsmøde, der opstiller.

I hvert fald i forslag.

Smil herfra

Jeg er simpel hen i tvivl om hvad der er rigtigt om liste eller sideordnet opstilling. Kommer tilbage når jeg har talt med nogle folk i morgen i landbrugsgruppen. Jeg har brug for en snak om det, det er min ydmyghed.

Bliver der på landsmødet mulighed for at vælge mellem flere forslag for hver paragraf/stk., der hvor I har skrevet tekst i flere kolonner?

Hvad med at tilføje i vedtægterne, at lokalforeningerne fremover får penge direkte fra centralen, i stedet for fra storkredsen?

Vil det ikke være hensigtsmæssigt, om de der kommer til at sidde i kandidatudvalgene, ikke selv må være kandidater?