Selskabsskat og skat på den globale kapital 10. februar 2015 - Referat

Den 10.02.2015, afholdt Alternativet åbent politisk laboratorium om selskabsskat og skat på den globale kapital. Omkring 25 mennesker var mødt op, deriblandt en udsendt fra Politiken.

Der blev indledt med et oplæg ved Troels Børrild, fra Mellemfolkeligt Samvirke – stor tak til ham, og derefter gik arbejdet i gang.

Først blev egne tanker skrevet ned. Derefter blev der talt i tomands, firemandsgrupper og syvmandsgrupper.

Emner som gennemsigtighed, ny retorik, social og miljømæssig regulering, socioøkonomi, globale skatteregler, enkelthed i reglerne, værn mod udnyttelse af skattelovgivning og værn mod udnyttelse af udviklingslande blev debatteret.

Så blev tanker og forslag sat op på væggen og tematiseret i fire temaer: Global, gennemsigtighed, enkelthed og retfærdighed, samt social og miljømæssig omstilling.

Herefter var der gruppearbejde hvor der blev arbejdet med formål, metode, nærmere undersøgelse og nære politikområder.

Der blev til sidst indbudt til at melde sig i arbejdsgruppe, samt at skrive sig på en orienteringsmail.

Nu vil der blive arbejdet videre gruppernes arbejde med henblik på at lave et første udkast til et forslag til Alternativets skattepolitik.

Med venlig hilsen,
Erik Fischer, Charlotte Ditløv, Jan Kristoffersen

Udkast – 30.03.2015.

Alternativet - en bæredygtig skattereform.

  1. Selskabsskat og skat på den globale kapital.

Alternativet arbejder for en bæredygtig omstilling. Det gælder for klimaet, for økonomien og socialt, og Alternativet ønsker en skattepolitik der støtter denne udvikling. I Danmark, i Europa og på globalt plan.

I takt med at kapitalen flyder frit, bliver det sværere og sværere for nationalstaterne at opretholde en skattebase. Internationale selskaber kan bruge forskelle i de nationale skattelovgivninger, og tvinge staterne til at konkurrere mod hinanden og tilbyde gunstige skattevilkår for virksomhederne. På kort sigt, kan det være en gevinst for det enkelte land. På langt sigt er det et kapløb mod bunden.

Alternativet ønsker en selskabsskattelovgivning, der støtter en retfærdig fordeling af skattebasen, så de enkelte lande sikres et provenu. Det kan ske ved en nytænkning af den måde, landene indretter deres internationale skattesystem på, og hvor skatteprovenu fordeles på baggrund af andre parametre end det gøres i dag. For at opnå dette må der arbejdes på både globalt, europæisk og nationalt plan. Gennem FN, WTO og OECD, gennem EU, Nordisk Råd, andre relevante nationale og internationale organer, samt vores eget folketing

Der må arbejdes på at sikre enkle og gennemskuelige skatteregler, samt sammenhængende systemer hvor skatteundragelse forhindres, og hvor de globale virksomheders ejerstruktur og skattebetaling bliver transparent.

Alternativet ønsker endvidere at forhindre at udviklingslandes skattebase udhules på baggrund af ulige forhold i forhandling om dobbeltbeskatningsaftaler.

Alternativet ønsker endvidere at styrke retssikkerheden for virksomheder og selskaber i forhold til skattemyndighederne, samt øge tilliden til skattemyndighederne generelt.

1.1 Alternativet vil arbejde for et ensartet internationalt regelsæt på selskabsskatteområdet, herunder en europæisk og global minimumssats på selskabsskat, så den skadelige skattekonkurrence nationerne imellem forhindres.

Derudover et regelsæt der fordeler skatteprovenue fra globale virksomheder på en retfærdig og hensigtsmæssig måde, eventuelt med udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling baseret på omsætning, aktivitet, arbejdspladser og investeret kapital i de respektive lande hvor virksomheden opererer, og med udgangspunkt i tankerne om et ensartet konsolideret europæisk selskabsskattegrundlag.

1.2. Alternativet vil arbejde for en lovgivning der forhindrer internationale virksomheder i at benytte sig af interne betalinger til at sænke deres effektive globale skattesats. Dette kan eksempelvis ske ved at fjerne fradragsret for interne rente- og royalty betalinger, og obligatorisk udveksling af al skatteinformation mellem landene når en koncern foretager interne og grænseoverskridende transaktioner.

1.3 Alternativet vil arbejde for en skat på finansielle transaktioner, eventuelt med et ejertidskrav på avancerede finansielle produkter for at undgå spekulation og high frequency trading. High frequency trading er handel med eksempelvis finansielle derivater, der sker på baggrund af algoritmer, og med ejerperioder af de finansielle produkter på sekunder eller fraktioner af sekunder. Handlen er karakteriseret ved store portefølger og lav margen. En finansiel skat på disse handler vil formentlig blot øge volumen på porteføljerne, hvor et ejertidskrav vil kunne dæmpe disse markeder som er medvirkende til stor finansiel ustabilitet.

1.4 Alternativet vil arbejde for fuld gennemsigtighed omkring selskabers skattebetaling og ejerstruktur. En gennemsigtig ejerstruktur er i overensstemmelse med Alternativets grundværdier, og vil bidrage til forståelse af hvordan kapitalstrømmene flyder på et frit og globalt marked.

1.5 Alternativet vil arbejde for indførelse af en mærkeordning til selskaber der fører en åben og samfundsvenlig skattepolitik. Mærkeordningen kan tænkes sammen med andre emner, såsom klimapolitik, kædeansvar og praktikpladser. Det skal undersøges, hvordan sådan en mærkeordning etableres på bedst mulig måde, med inddragelse af erfaringer fra andre ordninger og ønsker fra civilsamfund og erhvervsliv.

1.6 Alternativet vil arbejde for indførelse af skatteincitamenter for selskaber der bidrager til den bæredygtige omstilling. Det kan være lavere skattesatser eller øgede fradrag.

1.7 Alternativet vil arbejde for skatteregler der støtter nystartede virksomheder.

1.8 Alternativet vil arbejde for at indføre 100% omkostningsdækning til rådgiverudgifter, for selskaber der får fuldt eller væsentligt medhold hos ankenævn, landsskatteret eller domstole i en tvist med skattemyndighederne.

1.9 Alternativet vil arbejde for, at selskaber og virksomheder kan fæste tillid til skattemyndighederne, og at bindende svar også anses som bindende for myndighederne selv.

1.10 Alternativet vil arbejde for obligatoriske og rimelige høringsfrister i forbindelse med udarbejdelse af skattelove.

1 Synes om