Referat opstillings - og årsmøde 17. marts 2024

Referat åf års- og opstillingsmøde i Storkreds Nordsjælland, Alternativet.

D. 17. marts 2024 kl. 10:30 til 14:30 i Kedelhuset, Fredensvej 12 B i Hillerød.

Deltagere: Susie Cowan og Christa If Jensen, Allerød-Rudersdal, Tine Loft Thomsen, Furesø , Mariane Lunden, Nanna Høyrup, Mette Jessen, Helle og Ib Foder, Halsnæs, Nina Horn, Brian Harlø, Ingrid W Olsen, Rasmus Uldahl, Sidsel Dyekjær,HFH, Helene Liliendahl Brydensholt, Helsingør. Simon Riget, Gribskov

Afbud: Morten Hvidberg Greve, Helsingør.

Dirigent, Susie

Referent: Christa

Stemmetællere: Rasmus og Tine.

Denne dagsorden er delt i to, først opstillingsmøde fra kl.11 til kl. ca 12:30, hvor der er valg til KV/RV/FT/HB/POFO.

Den anden del er årsmøde med præsentation af bestyrelsesmedlemmer, debat om økonomi, beretning og politik.

Opstillingsmøde:

 1. Digital central introduktion. Dette er om KV/RV.

Stine Isaksen fra Viborg fortalte om sine to valgprocesser. Stine fik 718 personlige stemmer i 2017. Blev valgt ind i byrådet i 2021. Fortalte en fængende beskrivelse af proces for at blive valgt og sit virke i Viborg byråd. Det gav god energi i rummet.

Derefter blev vi ladt alene i rummet, og valghandlinger gik i gang.

 1. Kommunalvalg
  Storkredsen har modtaget opstillingsgrundlag fra Mariane Lunden til valg i Halsnæs kommune. Kun medlemmer bosiddende i Halsnæs kunne stemme her. Mariane uddybede sit kandidatur og besvarede spørgsmål.
  Storkredsen har modtaget opstillingsgrundlag fra Nanna Høyrup til valg i Halsnæs Kommune. Kun medlemmer bosiddende i Halsnæs kunne stemme her. Nanna uddybede sit kandidatur og besvarede spørgsmål.

Både Nanna og Mariane blev genvalgt med applaus .

Storkredsen har modtaget opstillingsgrundlag fra Mette Skamris til opstilling i Helsingør Kommune. Kun medlemmer bosiddende i Helsingør kunne deltage i afstemningen. Mette uddyber sit kandidatur og besvarede spørgsmål.

Helene promoverede Mette, og sagde, at Helsingør har fuld tillid til Mette., så hun er valgt.

 1. Folketinget
  Storkredsen har modtaget to opstillingsgrundlag til Folketinget fra Helene Liliendahl Brydensholt og Nanna Høyrup. Da de allerede er kandidater, skal de blot have 50% af deltagernes stemmer for at fortsætte deres kandidatur. Begge kandidater uddybede deres kandidatur.

Begge kandidater blev genvalgt.

 1. Regionsrådsvalg
  Vi har ikke modtaget noget opstillingsgrundlag.

 2. Valg til HB (Hovedbestyrelsen)

Storkredsen har modtaget opstillingsgrundlag fra Simon Riget, der genopstillede, fra Mariane Lunden og fra Sidsel Dyekjær. Alle tre uddybede deres kandidatur og besvarede spørgsmål.

Sidsel valgtes til HB og Simon til suppleant.

6. Valg til POFO (Politisk forum)

Storkredsen har modtaget opstillingsgrundlag fra Simon Riget. Simon uddybede sit kandidatur og besvarede spørgsmål. Nicolaj Dam Nyholm, Allerød-Rudersdal, er vores nuværende medlem af POFO, valgt for 2 år.

Simon valgtes til POFO for 2 år.

Derefter blev der serveret sandwich og drikkevarer, og vi gik over til årsmødet fir Storkreds Nordsjælland.

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent

Susie blev valgt og konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt.

 1. Valg af stemmetællere og referenter

Referent, Christa

Stemmetællere, Tine og Rasmus

 1. Bestyrelsens beretning for storkredsen.

Ingrid fremlagde beretningen, og alle klappede.

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Christa fremlagde regnskabet, og alle klappede.

Med økonomisk omhu kan vi have 40.000kr+ til kv-valgkamp i 2025.

 1. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg.

Nanna fortalte kort om arbejdet som ekstern ordfører for Børn og Familie.

Christa fortalte kort om arbejdet i Det sociale Maskinrum.

 1. Udpegning af medlem til Dialogråd. Ingen opstillede.
 2. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag.
 3. Præsentation af kommuneforeningernes medlemmer af kredsbestyrelsen:

Helsingør: Morten Hvidberg Greve, HFH: Brian Harlø og Ingrid W. Olsen, Allerød-Rudersdal: Susie Cowan og Christa If Jensen (kasserer), Furesø: Tine Loft Thomsen og Charlotte Torp. Halsnæs: Nanna Høyrup. 8 personer. Vi kan være 10.

Vi mangler repræsentanter fra Gribskov, Egedal og Frederikssund.

 1. Valg af revisor. Ib Jensen genopstiller og blev valgt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og alle hjalp til med at rydde op og stille på plads. Tak for et godt møde til alle.