Referat fra bestyrelsesmøde juli 2022

Referat Åbent Bestyrelsesmøde Alternativet i Nordsjælland onsdag d. 12/7 2022kl. 19 til 21

Mødet foregår på zoom, som Nanna inviterer til.

Deltagere: Allon, Furesø, Nanna, Halsnæs, Nikolaj, Helsingør, Ingrid, Hørsholm-Fredensborg, Christa, Rudersdal.

 1. Valg af dirigent:

Allon

 1. Valg af referent :

Christa

 1. Godkendelse af dagsorden :

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra 7/6 22

Godkendt. Allon har skrevet Nyhedsbrev, som bliver behandlet under evt.

 1. Nyt fra :

Furesø

Der er klimafolkemøde i Furersø d.10/9 2022. Allon har deltaget i arbejdsgruppen. Mødet bliver slået op som begivenhed på AlleOs og den bliver delt på FB, så så mange som muligt får kendskab til den og deltager. Folketingskandidat til politikerpanel er endnu ikke fundet, men mon ikke flere gerne vil deltage.

Lokalbestyrelsen vil genoptage café møder til efteråret, selvom det ringe fremmøde godt kan slide på tilrettelæggernes energi. Den samlede kredsbestyrelse var enige om, at de lokale arrangementer skal formidles til hele kredsen og slås op i lokale medier. Vi må inspirere hinanden og deltage i hinandens arrangementer. Allon sætter listen over Furesøs caféemner på listen over inspirationslisten nederst i referatet.

Halsnæs

Mariane Lunden og Nanna Høyrup er fortsat aktive ifm en lokal sag om byggeri på en grund med fredede arter. Der er oprettet en forening som har ansat juristen fra Amager Fælled, og den første klage til Planklagenævnet, har man fået medhold i. Vi redder måske ikke naturen på det omtalte område, men forhåbentlig er den her sag, med til at skærpe love og bekendtgørelser, og måden man fra kommunens side, agerer ift naturen.

Hundested har endelig fået svar på om midlerne afsat til stenrev ville komme forbi Hunderevet. Det gør de, og foreningen Hunderevet knokler videre. Torsten Gejl har vi haft god kontakt med og ser frem til endnu et besøg fra ham, hvor han skal ud at dykke på det mindre formidlingsrev som foreningen har etableret for et par år siden.

At stå udenfor byrådet kan også noget, hvis man som politisk aktiv engagerer sig i de lokale sager. Det gør vi fortsat og markerer os især på den grønne dagsorden, omkring naturbeskyttelse.

Gribskov

Maud skriver:

1) Jeg er startet som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskolens bestyrelse, og jeg er valgt som bestyrelsens næstforperson. Hvilket passer mig rigtig fint. Vi har været på bestyrelsesintromøde i Hillerød med Nordsjællands ungdomsskolebestyrelser. Meget informativt; og det viser sig, at ungdomsskolen er en slags højskole i sit væsen og idegrundlag.

Det er helt i Alternativets ånd og kan give os mange gode input fra en virkelighed, der administreres som en kommunal højskole…:wink:

Jeg glæder mig til at formidle min kommende/nye viden i dette felt, som den åbenbarer sig.

2) Den grønne Dagsorden holder ferie,

- vores konkrete biodiversitetsprojekt hviler på endnu et regelkontor, nu hos kystdirektoratets.

- krav om klimaindsatsplanerne i samtlige kommuner spiller sig uden om os, selvom vi prøver at være med på midten.

3) Det grønne kvindeinvesteringsnetværk holder også ferie med nye møder efteråret. Indhold er uafklaret. Måske mere netværk end grøn investering; måske bare er nyt tema?

4) Ditte (kasseren fra Helsingørafd) har bedt om at blive afløst helt igen fra Juli; og med det står vi igen i en haste-overlevering, hvis ikke der dukker en super-wo-man op igen.

Jeg har ikke fået løftet een administrativ opgave; ikke engang hvordan vi får slået os sammen. Og det får jeg heller ikke gjort, nu hvor FV23(?) tager de kræfter, jeg kan bidrage med.

Plan Bi er at lade min søde nabodatter, der laver mit regnskab i min biks, købe til at sikre det minimum et regnskab koster? Hvis jeg ikke finder andre løsninger? Hjælp ønskes… men jeg ikke noget at give af selv…🫣

Helsingør

Klaus Bondam har indvilliget i at deltage på møde den 30. august med de Radikale og Å i Helsingør, vedr. Cyklisme. Klaus Bondam er opstillet for R i københavn og direktør for Dansk Cyklist Forbund. Ellers ikke noget nyt

Hørsholm-Fredensborg .

Intet nyt

Allerød

Intet nyt.

Rudersdal

Intet nyt. Næste bestyrelsesmøde medio august, hvor deltagelse i Rudersdal Folkemødedag d.3/9 skal besluttes. Rudersdal ønsker deltagelse af en FK, men kender endnu ikke et overordnet emne.

Kassereren

Der står nu 12.400kr på kontoen. Der er tilgået 4.196 fra sekretariatet d.4/7 og ligeledes 4/7 520kr til støtte til Nanna :heavy_heart_exclamation:? Der tilgår kredsen yderligere 4000kr d.1/10 0g 1/1 2023, dog afhængigt af medlemstallet for tredje og fjerde kvartal.

Christa, kassereren, har skrevet til Å regnskabsmedarbejder, Annette, om hvilke indtægter vi får, og hvorfra de kommer, da dette er uklart. Bl.a. skulle vi i forrige foleketingsperiode have søgt partistøtte fra regionen. Der skal ansøges om partistøtte hvert år, og støtten skal bruges i det år, den er søgt. Københavns Lokalforening har søgt for 2022 og sender den del, der vedrører Nordsjælland til vores konto. Ca 7000kr.

Christa har haft kontakt flere gange til kasserer i Allerød, der er udmeldt Å, men har lovet at overføre Allerøds midler til Storkredsen. Det er dog ikke sket, og Christa vil bede sekretariatet overtage opgaven efter ferien. Allerøds lokalforening er ikke formelt lukket ned, men bestyrelsesmedlemmerne er udmeldte.

Budget 2022 er afhængigt af kandidaternes budget for fællespjece og forhandlinger om ekstra midler.

HB .

Simon er på ferie. Intet nyt.

POFO

Møde 29/6. Godt møde dog kun ca 20 deltagere ud af 41 mulige. Ændringer i visionen for familiepolitikken blev vedtaget.

Visionen om dyrevelfærd blev vedtaget.

Der blev givet information om udspil om Fremtidens Jobcenter: Høring med 10 videnspersoner d.16/8. Lancering af PU derefter.

Beslutning om udarbejdelse af ny struktur med ordførere som omdrejning.

Kandidatudvalg

Kandidaterne er blevet enige om en fælles 6-sidet folder med oplysninger om de enkelte kandidater og deres individuelle mærkesager og Å´s overordnede valgtemaer. Umiddelbart vil folderen kunne trykkes i mindst 10.000 eksemplarer for ca. 10.000kr. Kassereren foreslår, at midlerne søges fra sekretariatet.

Der er oprettet central Mobile Pay, hvor man kan skrive kandidatens initialer, hvis pengene doneres en kandidat.

Der er en god samarbejdsstemning i gruppen af kandidater, og god lydhørhed m.h.t forskelligheder.

 1. Kontakt til medlemmer i kommuner uden lokalforening .

Dette er en af vores opgaver som kredsbestyrelse.

● Nedlæggelse af Allerød og Egedal - Christa

Har ikke prioriteret det. Når det nok heller ikke inden næste møde.

● Sammenlægning af Hillerød og Hørsholm-fredensborg - Ingrid : Jeg har ikke taget initiativ - først efter sommerferien!

● Kontakt til Frederikssund - Nanna.

Nanna har haft kontakt til et medlem i Frederikssund, der oplyser, at han er aktiv i grønne bevægelser, men ikke ønsker at være aktiv i Å. Nanna tager fat i andre medlemmer.

 1. Forslag til fælles arrangementer i 22/23 ?

 2. Stenrev.

 3. Vild natur

 4. Familiepolitik

 5. Jobcentre

 6. Gode Penge

 7. Borgerløn

 8. Sundhed og trivsel - Ingrid?

 9. Franciska I august?

 10. Andelsgårde

 11. Allons liste

Første medlemsmøde bliver med Franciska og/eller Torsten ultimo august. Allon kontakter begge.

 1. Evt. Nyhedsbreve.

Allon har skrevet et godt og langt forslag til nyhedsbrev som optakt til valgkamp og hvordan frivillige kan støtte kandidaterne. Han inviterer bestyrelsen til at læse og redigere via Docs.

Christa skriver nyhedsbrev om de mange aktiviteter i lokalforeningerne på baggrund af referaterne fra vores kredsmøder. Ment som inspiration til de knapt så aktive foreninger og hvordan man kan være aktivt medlem, selvom man ikke er repræsenterede i kommunalbestyrelsen.

 1. Hvordan har det været at være her i dag?

(Cij: Et lidt tamt møde, synes jeg, men god information og gode beslutninger)

 1. Mødedatoer :

? Kandidatudvalg med kandidater

10/8 kredsbestyrelse.

3/9 Folkemøde i Rudersdal

10/9 Klimafolkemøde i Furesø

Ultimo august medlemsmøde, Franciska og/eller Torsten

? Ekstra Årsmøde Allerød og Egedal

? Årsmøde Hillerød for sammenlægning med Fredensborg-Humlebæk.

Ultimo august HB

? POFO

? LOS-møde