Referat fra års- og opstillingsmøde

Kære medlemmer af Alternativet Fyn.

Hermed sendes der referat fra det samlede års og opstillingsmøde.

Der blev bl.a. valgt 7 folketingskandidater.

Mvh Carsten Roed, Forperson Storkreds Fyn

Alternativet Fyns storkreds opstillingsmøde / generalforsamling d. 13/6 -2022

Til stede: Kasper Krebs, Simon Nyborg, Carsten Roed, Anna Astrid H. Calero, Jakob Holm, Bodil Helbo, Martin Kjærulf, Pavia Jacobsen, Jes Romme, Ole Kofoed, Henrik Boye, Camilla Madsen, Edvard Korsbæk, Tudlik Wiese

Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg(POFU/HB)
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til storkredsbestyrelsen
 8. Valg af suppleanter til storkredsbestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Valg af HB/POFO repræsentanter
  Om HB (hovedbestyrelsen) : https://alleos.alternativet.dk/team/1
  Om PoFo (Politisk Forum : https://alleos.alternativet.dk/team/2
 11. Valg af HB/POFO suppleanter
 12. Evt til årsmødet

Ordstyrer: Carsten Roed

Stemmetællere: Jes Romme, Jacob Holm

Referent: Camilla Madsen

Pkt. 3)

Bestyrelsens beretning v. Carsten:

Bestyrelsen: Kasper Krebs, Jacob Holm, Ole Kofoed, Carsten Roed,

Helle (suppleant), Edvard Korsbæk (kasserer)

Storkreds Fyn startes op på ny, hvor vi samler kræfterne i storkredsen, da vi pt kun har 3 lokalafdelinger – Odense, Assens, Svendborg - mod tidligere 10. Alle medlemmer inviteres fremover til alle møder i storkredsen.

Vil synliggøre alternativet mere overfor borgerne. Ved f.eks. at holde faglige og sociale oplysningsmøder.

Debat efter beretningen:

Kasper opfordrer til, at medlemmerne kommer med input til aktiviteter / infomøder.

Martin: Søger oplysning om, hvor mange midler der er til oplysning / polaer, så medlemmerne ved hvor meget de har at gøre med.

Jes: Vi kan appellere til medlemmerne, at de ikke behøver at påtage sig organisatorisk arbejde, bare fordi de kommer til møderne.

Jacob: Foreslår event om, at flere partier arbejder sammen med lokale foreninger.

Nævner et idrætsarrangement på Stige ø, hvor der blev arbejdet sammen med lokalforeningen.

Henrik: Vi skal deltage på klimafolkemødet i Middelfart med lokale kandidater udover Torsten og Franciska.

Pkt. 4)

Fremlæggelse af regnskab:

Bestyrelsen er ny og har først fået adgang til storkredsen konto for 14 dage siden. Den har ikke modtaget tidligere regnskab. Hanne Høfsteen kontaktes for tidligere regnskab.

Regnskab sendes rundt indenfor de næste 3 uger.

Storkreds Fyn har 94.376 indestående. Vi skylder ca. 10.000 kr. og

Sydjylland storkreds skylder os ca. 7-8000 kr. Vi har rundt regnet 80.000 tilgodehavende.

Steen Frydendal Jensen kontaktes som revisor.

Pkt. 5)

Beretning fra POFO v. Camilla:

Generel orientering om, hvad der sker i POFO: behandling af visioner, sparring mellem folkevalgte og repræsentanter, feedback på politiske forslag.

Aktuelle emner: Familiepolitik, dyrevelfærd, G5 - netværk

Møderne har i lang tid foregået online grundet Corona, det gør dem mere komprimerede. Det er en fordel, fordi man skal være præcis med hvad man ønsker at bruge tid på til mødet, men en ulempe at lidt af den kreative proces forsvinder.

Det er Camillas ønske, at endnu mere politik bliver sendt ”i høring” hos medlemmerne, således at processen bliver så bred som muligt, og flest muligt kan komme med indspark. Der spørges ud i rummet til, om nogen har idéer til, hvordan man kan inddrage medlemmerne mere i POFO’s arbejde.

Martin: Man kunne lægge info om materialet ud på dialog inden POFO-møder, så medlemmerne kunne give input til emnerne.

Pkt. 6)

Ingen indkomne forslag

Pkt. 7)

Valg til Storkredsen:

Alle medlemmer genopstiller.

Valgt for 1 år: Kasper Krebs, Edvard Korsbæk, Ole Kofoed

Valgt for 2 år: Jacob Holm, Carsten Roed

Pkt. 8)

Suppleanter: Helle Kirkegaard Backmann, Bodil Helbo

Pkt. 9)

Valg af revisor:

Regnskab 2021: Steen

Efterfølgende vælges en anden revisor

Pkt. 10)

Valg af repræsentanter:

POFO storkredsrepræsentant: Camilla Madsen

HB storkredsrepræsentant: Carsten Roed

Pkt. 11)

Suppleanter:

POFO suppleant: Simon Nyborg Jensen

HB suppleant: Anna Astrid H. Calero

Opstillingsmøde

 1. Kandidatudvalget fremlægger strategien/planen frem/til folketingsvalget og giver udvalgets bedømmelse af kandidataspiranter.
 2. Kandidataspiranter præsenterer sig.
 3. Spørgsmål til kandidater
 4. Medlemmernes godkendelse af kandidataspiranterne.
 5. Kandidaterne underskriver kandidatkontrakten som er en forventningsafstemmende kontrakt mellem kandidaten/storkredsen.

Pkt. 1 udgår

Pkt. 2)

Alle kandidater har indsendt opstillingsgrundlag på forhånd til medlemmerne. Alle kandidater har tillid fra kandidatudvalget og opstillingsmødet.

Pkt. 3 udgår

Pkt. 4)

Carsten: Rollerne som kandidater skal være tydelige. Det er godt at have en spidskandidat, så det er klarlagt, hvem der tager hvilke debatter.

Kasper: Vi har behov for at kende hinanden bedre i kandidatgruppen, inden vi væger en spidskandidat.

Martin: En spidskandidat bør vælges senere.

Carsten: Forslag: Indtil næste opstillingsmøde, skal kandidatgruppen lære hinanden at kende – og efter næste møde vælger vi en fælles retning for valgkampen.

Alle kandidater er altså sideordnet indtil næste opstillingsmøder.

Martin: Vi skal kommunikere ud, at man godt kan stille op uden højst sandsynligt at blive valgt ind. Det er vigtigt, der står mange på stemmesedlen. Der mangler f.eks. kvinder på opstillingslisten. De skal have en anden kontrakt uden så mange forpligtigelser.

Carsten: FYNS storkreds får den 5. mandat på landsplan. Hvis Å får 2,1% af stemmerne, går mandatet til en fynbo. Indenfor de næste 3 mdr. forventningsafstemmer kandidatudvalget med kandidaterne.

Carsten undersøger, om vi kan ændre på opstillingsrækkefølgen til kandidaterne.

Der udsendes nyhedsbrev med oplysninger om, hvad det kræver at være kandidat.

Forperson Carsten Roed