Referat bestyrelsesmøde d. 21.02.2024 kl. 21.00-22.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af mødeleder og referent (fast pkt.) Mødeleder: Verner Referent: Rasmus
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Til stede: Karsten, Rasmus. Lissi, Verner. Martin.
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Der kommer et spændende fælles opstillingsmøde.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Vi skal have fat i Anders - Verner tager fat i ham efter mødet. Verner prøver også at tage fat i Nikoline.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Vi har endnu ikke hørt mere om den grafiske del af Bjørn. Han har skaffet noget selv, og Verner skriver til Bjørn og hører nærmere. Vi rører i glasset en gang til.
Aktuelt fra årshjulet Årsmøde Opstillings og Årsmøde nærmer sig. Lissi snakker med Mira og hører til hvordan hun ser på muligheden for en evt. sammenlægning af Århus og Skanderborg.
Økonomi - status (fast pkt.) Regnskab er godkendt af eksterne revisorer. Karsten tager en snak med Astrid om vi kan parkere vores penge hos storkredsen og dermed spare 3600 om året.
aarhus@alternativet.dk Der er kommet 2 KV25 opstillingsgrundlag forud samt 2 opstillingsgrundlag til bestyrelsen.
NAV12 Vi er orienteret på mail fra gruppen.
Kulturgruppen Den ligger lidt stille for tiden, men skal nok komme i gang igen.
Baggrundsgruppe Thure (ex Ø) Vi er ikke fuldt opdateret. Fra sidst: Bjørn og Thure er godt i gang med samarbejdet. Bjørn arbejder super godt sammen med Thure, og både Karsten, Verner og undertegnede trækker os, fra baggrundsgruppen, da vi ikke føler vi kan gøre nytte hverken for Thure eller for Alternativet Aarhus. Lissi kontakter Carsten Borup og fortæller om vores beslutning.
Kandidatudvalget Vi har pt modtaget 2 opstillingsgrundlag forud for opstillingsmøde den 17. marts.
Eventgruppen Aktivitetsgruppen Madklubben Lissi rykker på filmaften plus oplægsholder Ulrik Andreas. Verner forhører sig i kommunen vedr. regler vedr. en flexjobber. ifm some…
Donutgruppen Den holder formentlig pause.
Hvad siger vedtægterne om bestyrelsens ansvar og arbejde? Tager vi på et separat møde efter årsmødet den 17. marts. Kunne kombineres med et heldagsmøde hvor vi arbejder grundigt med KV25 - lørdag den 6. april i kolo kl 10-2? - Lissi laver et oplæg til punkter der skal gennemgåes.
Indhold til nyhedsbrevet: Sendes løbende til Martin, som sender det ud til medlemmerne. Det kører =o) Martin tager lidt fat i Bjørn og nævner at nyhedsmailen er åben for indspark.
Emner der bør tages op på medlemsmødet: Medlemsmøde med de unge og alle os andre bliver sat i kalenderen snart. Tages op efter jul.
Evt og næste møde (fast pkt.) Fredningsnævnet 14/2.24 fra kl.19.30 - 21.00. Lissi prøver at høre Marius hvad status er.
Godkendelse af referat Godkendt