Referat Bestyrelsesmøde d. 04.05.2024

Punkter på dagsordenen **Beslutning/overvejelser - hvad hvornår og hvem?**
Valg af mødeleder og referent (fast pkt.) Mødeleder: Verner Referent: Karsten
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Til stede: Karsten, Peter, Lissi, Verner. - Fraværende: Martin
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Landsmøde 11-12 Maj. Valg til hovedbestyrelsen. Rasmus er formandskandidat. Kandidatmøder med henblik på KV25 under planlægning.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) God kontakt til Nikoline, og generelt bedre kontakt til ungdommen.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Bjørn har skaffet noget grafisk materiale, og Verner kontakter Bjørn og hører nærmere. Vi rører i glasset en gang til. Forberedelse til KV25, det er ønskeligt hvis der kan arbejdes på tværs af landet.
Aktuelt fra årshjulet Peter overtager styring af årshjul.
Økonomi - status (fast pkt.) Årlig omkostninger nede på ca 2650. På landsmødet er der forslag om centralisering af kontoer, så alle lokalkredse har en fælleskonto.
aarhus@alternativet.dk Mail om muligt tilskud til EU arrangementer, men det er nok mere relevant for storkredsen. Mail fra det fælles bedste om borgermøde havneudvidelsen. Medlemmer fra Å deltager.
NAV12 Arbejder fortsat imod havneudvidelsen.
Kulturgruppen Gruppen arbejder pt på at omsætte visionskataloget til konkrete politikforslag, som KV-kandidaterne kan bruge i valgkampen efter behov. Kulturgruppen forsøger at få hul igennem til Christiansborg, men det er svært at finde vej. Kulturgruppen vil gerne stå til rådighed for kulturordføreren og give feedback på den nationale kulturpolitik.Kulturgruppen vil også gerne stå til rådighed for kandidaterne til KV25.
Baggrundsgruppe Thure (ex Ø) Bjørn og Thure er godt i gang med samarbejdet. Bjørn arbejder super godt sammen med Thure.
Kandidatudvalget Peter indtræder i kandidatudvalget, så udvalget ny består af Peter og Lissi…
Eventgruppen Aktivitetsgruppen Madklubben Vi har haft en god filmaften, med ny landbrugsfilm. Verner undersøger muligheder for studentermedhjælp.
Dougnutgruppen Den holder formentlig pause.
Hvad siger vedtægterne om bestyrelsens ansvar og arbejde? Tager vi på næste møde. Alle gennemlæser vedtægterne inden næste møde. Verner sender et link på messenger.
Indhold til nyhedsbrevet: Sendes løbende til Martin, som sender det ud til medlemmerne.
Emner der bør tages op på medlemsmødet: Medlemsmøde arrangeres. Lissi finder en dato sammen med Bjørn, gerne en torsdag aften og laver dagsorden. Præsentation af bestyrelsen og bestyrelsens arbejde. Mød arbejdsgrupperne - NAV12, Kulturgruppen, Dougnutgruppen m.m.
Fredningsnævnet Lissi hører Marius, hvad status er.
Evt og næste møde (fast pkt.) Mandag 27, maj 2024, kl.19.00 - 21.00. hos Verner, Sønder Alle 3, 3. sal.
Godkendelse af referat Godkendt