Referat bestyrelsesmøde 26.08

Storkreds Fyn Bestyrelsesmøde søndag den 26. august 2018

Tilstedeværende: Carsten Roed Jensen, Mogens Nielsen, Bodil Helbo

Fraværende: Pernille Arends, Ditteemilie Corleoni, Ida Stub Sørensen

Orlov: Linnea Winblad Madsen

Indledningsvist bestemte forsamlingen at man var beslutningsdygtig (kun 3 deltagere) ud fra følgende:

Vedtægter for Alternativet Storkreds Fyn § 10 Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum halvdelen af bestyrelsen er tilstede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forperson eller næstforperson.

Idet vi ikke ville tælle Linnea med – da hun havde taget orlov. Problemet er dog at vedtægterne også angiver at bestyrelsen skal bestå af mellem 7 til 9 personer – så man enedes om at der ikke skulle tages beslutninger som man kunne tænke ville være kontroversielle – men alene tage beslutninger på de ting der lå som opgaver for bestyrelsen – specielt planlægning af årsmødet den 22. september.

Referent: Bodil Helbo

Dagsorden

  • Årsmødeplanlægning, 22. september, kl. 13.00, Nørregade 71 2.th, 5000 Odense C

  • Indkomne forslag

Fyns storkredsbestyrelse har rettet henvendelse til de fynske lokalforeninger angående kandidater til storkredsbestyrelsen.

Frist for opstilling er 8. september 2018.

Følgende har til dato meldt sig:

Ingvard Hansen, Tranekær

Kåre Wangel, Svendborg

Kaj Løvstrøm Nilsson, Nyborg

Indkomne forslag:

- Forslag 1:

fra forperson Ingvard Hansen, Langeland

Indgivet ved mail til Storkredsen den 22.08

Kære alle
Jeg har sendt vedhæftede forslag til årsmødet. Jeg håber at I får tid til at drøfte det - og har I spørgsmål eller kommentarer til forslagene er i velkomne til at kontakte mig.

Mit ønske med forslagene er at vi får en koordinerende Storkreds, hvor så mange lokalforeninger som muligt er repræsenteret. Det er også mit ønske at storkredsens møder afholdes rundt i lokalkredsene og at transportudgifter i forbindelse med mødeaktiviteter afholdes af storkredsen.

Med venlig hilsen
Ingvard Hansen
forperson Alternativet - Lokalforeningen Langeland

- Forslag 2:

Forslag til vedtægtsændring fra storkredsbestyrelsen

Ændres fra:

§ 8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1 Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.

Ændres til:

§ 8 Storkredsforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1 Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Som overgangsordning afholdes første ordinære årsmøde i marts 2020. (I marts 2019 afholdes opstillingsmøde til tillidsposter – herunder HB medlem).

Forslaget omhandler ændring af tidspunkt for afholdelse af årsmødet, der foreslås flyttes fra september til marts med den begrundelse, at forslag bedre kan forberedes til landsmødet i maj – ligesom man nu er forpligtet til at vælge personer til en række tillidsposter – som man så kan vælge på selve årsmødet – så man ikke behøver at afvikle et separat opstillingsmøde.

Forslag 3:

Forslag til vedtægtsændring fra storkredsbestyrelsen

Ændres fra:

§ 20 Tegning og økonomi og data
Stk. 1 Storkredsen tegnes af forpersonen og et medlem af Storkredsbestyrelsen, eller af den samlede Storkredsbestyrelse.
Stk. 2 Storkredsbestyrelsen kan meddele yderligere prokura.

Ændres til:

§ 20 Tegning og økonomi
Stk. 1 Storkredsen tegnes af forpersonen og kasseren.
Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 3 Regnskabet revideres af valgt revisor ved årets udgang.
Stk. 4 Ved økonomiske årlige bidrag på 1.000 kr. eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.

Forslaget vil betyde at det vil blive meget nemmere at skifte ud blandt forperson og kassere – når man skal have ændret i aftalerne med banken omkring brugen af netbank. Som det er nu kræver banken underskrifter fra alle i bestyrelsen.

Økonomi:

  1. Kontoen er dagsdato 98.000 – ca. det samme som ved årsskiftet.
    Der er således penge til betaling af udgifter for resten af året.

  2. Der vil blive afsat 20.000,- som skal betales til plakater. Beløbet er ikke tidligere budgetteret men afsættes nu.

  3. Kassereren vil have udgifter til referat som han har tilladelse til at få refunderet.

Kørselsudgifter i forbindelse med HB møde – kørsel ifb sommergruppemøde.

Udgifter til kontorhold, printerpatroner, pair, mm

Udgifter til udlæg ifb kandidatmøde.

I alt ca. kr. 3.900

Kørselsudgifter skal afregnes efter HBs anbefaling (statens takst)

Udgifterne godkendt.

Eventuelt:

Forpersonen oplyser at han, på egne vegne, men i sin egenskab af forperson har indsendt en klage til HB

Klagen er taget til efterretning af bestyrelsen.

Der var ikke andet til referat – og Carsten takkede for god ro og orden.