Referat bestyrelsesmøde 14/11-18 bydelsforeningen Amager

Referat af bestyrelsesmøde i amager bydelsforening, onsdag 14. november 2018 hos Bodil

Til stede: Bodil, Uffe, Morten, Ida, Ane Jette og Mette

Mødeleder: Uffe

Referent: Mette

Ad pkt. 1: Godkendelse af referat

Referatet fra sidst blev godkendt. Referater fra de sidste møder er stadigvæk ikke blevet gemt i AlleOs/ som aftalt, Ane Jette og Mette finder en løsning på det.

Ad pkt. 2: Orientering

Mails: kun få henvendelser, bla. fra Foreningshuset Sundholm med indkaldelse til et møde 6/11 for brugere af huse, nyt om renovering af huset og 50 års fest 20/3-19. Vi betaler ikke kontingent og benytter ikke huset - vi går ud fra at vi modtager nyhedsbreve fordi Maja har betalt i forbindelse med kampagnen til KV-17 sidste år.

Valg af ny kulturborgmester: 4 fra bestyrelsen deltog i selve valgmødet med oplæg fra de opstillede kandidater Kåre, Badar og Franciska og med debatter før afstemningen. Pressen var også mødt op. Det var Alternativet København, som var arrangører af mødet, som var rigtig godt tilrettelagt. Franciska vandt som bekendt og er nu vores nye kulturborgmester i København!

“Kan man løse sociale udfordringer med bulldozere?”: konference 10/11 i Albertslund om regeringens ghetto-plan udspil. Mette deltog og fortalte lidt fra den. Konferencen var arrangeret af Alternativet Storkøbenhavn, som havde lavet et super godt og grundigt forarbejde. Der var oplæg ved bla. adm. direktør og cheføkonom, begge KAB. Formålet var bla. at klæde folketingskandidater på til deres forestående arbejde og på konferecen at udarbejde alternative og bedre bud på problemerne.

Fra lokaludvalgene på Amager: Uffe og Morten fortalte at Ole Bidstrup fra vest har trukket sig fra posten og suppleant Jørgen Hviid ligeså, idet han har meldt sig ud af partiet.

Der skal derfor 2 nye suppleanter ind i Lokaludvalg Vest, da Uffe overtager Oles post. Både Bodil og Ida fra bestyrelsen meldte sig straks på banen :slight_smile: , så Uffe indstiller dem på vegne af bestyrelsen til koordinationsudvalget. Uffe fortalte desuden om arbejdet med kommuneplanen.

Ad pkt. 3: Medlemsaktivering

Morten har kontaktet Alternativets Unge med invitation til kommende bestyrelsesmøde for at høre om de har bud på og interesse i initiativer for kommende aktiviteter på Amager, hvor der bla. mangler væresteder og aktiviteter for unge. De er dog endnu ikke vendt tilbage. Vi mener ikke det er bestyrelsens opgave at tage teten på området - vi er for de flestes vedkommende midaldrende + og initiativet må komme fra de unge selv.

Ad. pkt. 4: Kommende aktiviteter/arrangementer

Følgende emner blev drøftet - punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde:

Mercur som alternativ til de traditionelle banker/sparekasser, der har været afholdt lignende møde på Østerbro med oplægsholder Lars Persson “Etik, bankvæsen og privatøkonomi”.

EU-valg 26/5, oplæg og debatmøde med kandidat fra alternativet, Jan Christoffersen.

Regeringens Ghettoliste. I forbindelse med valget, kontakt til fx Hørgården, almennyttigt boligselskab på Amager og på regeringens “ghettoliste” - hvordan er det at ryge ind og ud af listen, hvad betyder det for beboerne?

Ad. pkt. 5: eventuelt

Vi fik fastsat generalforsamling/årsmøde for Bydelsforeningen Amager til TIRSDAG d. 19. februar kl. 19.

Næste bestyrelsesmøde MANDAG d. 7. januar kl. 20 hos Mette, Dalslandsgade 46, 5. th