Referat best.møde august

Referat Åbent Bestyrelsesmøde Alternativet i Nordsjælland

onsdag d. 10/8 2022kl. 19 til 21

Mødet foregår på zoom, som Nanna inviterer til.

Deltagere:

Allon, Nanna, Ingrid og Christa

 1. Valg af dirigent:

Allon

 1. Valg af referent:

Christa

 1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

 1. Godkendelse af referat fra 12/7 22

Ingen indsigelser, derfor godkendt

 1. Nyt fra:

Furesø

Intet nyt

Halsnæs

Intet nyt

Gribskov

Intet nyt.

Helsingør

Klaus Bondam har indvilliget i at deltage på møde den 30. august med de Radikale og Å i Helsingør, vedr. Cyklisme. Klaus Bondam er opstillet for R i københavn og direktør for Dansk Cyklist Forbund.

Hørsholm-Fredensborg .

Sidsel Dyekjær er indstillet til en plads i Naturpark Kongernes Nordsjællands bestyrelse.

Allerød

Christa har talt med John. Han er fortsat udmeldt, men deltager på Messenger ind imellem.

Rudersdal

bestyrelsesmøde 9. august, hvor deltagelse i Rudersdal Folkemødedag d.3/9 er planlagt. Helene deltager som FK fra Å.

Kassereren

Der står nu 12.400kr på kontoen. Der er tilgået 4.196 fra sekretariatet d.4/7 og ligeledes 4/7 520kr til støtte til Nanna. tilgår kredsen yderligere 4000kr d.1/10 0g 1/1 2023, dog afhængigt af medlemstallet for tredje og fjerde kvartal.

Christa, kassereren, har skrevet til Å regnskabsmedarbejder, Annette, om hvilke indtægter vi får, og hvorfra de kommer, da dette er uklart og genfremsendt det d.7/8.

Vi får ca. 7000kr i partistøtte via regionsvalget.

Christa har haft kontakt flere gange til kasserer i Allerød, der er udmeldt Å, men har lovet at overføre Allerøds midler til Storkredsen. Det er dog ikke sket, og Christa har bedt sekretariatet overtage opgaven efter ferien. Allerøds lokalforening er ikke formelt lukket ned, men bestyrelsesmedlemmerne er udmeldte.

Regnskabsmedarbejder, Annette, fra sekretariatet vil kontakte Mark om, hvordan sekretariatet kan kontakte Allerøds tidligere kasserer.

I en samtale med Christa lovede John også at kontakte den tidligere kasserer.

Budget 2022 er afhængigt af kandidaternes budget for fællespjece og forhandlinger om ekstra midler. Christa har d.d ansøgt sekretariatet og HB om midler til fællesfolder.

Christa orienterer om løst sag med MobilePay fra 2020.

Der er yderligere kommet 3.800kr. Til Helene d.2/8.

Hvordan disse midler formidles taler Kandidatudvalget om.

HB .

Der holdes jævnligt møder i HB grundet valgtrommerne. Bl.a skal HB i aften drøfte, om den million kr., der er sat af til valget, skal tages i brug allerede nu, og hvordan pengene skal fordeles.

POFO

Næste møde 23/8

Kandidatudvalg

Kandidaterne er blevet enige om en fælles 6-sidet folder med oplysninger om de enkelte kandidater og deres individuelle mærkesager og Å´s overordnede valgtemaer. HB er ansøgt om 16.000kr til 20.000foldere

Der er oprettet central Mobile Pay, hvor man kan skrive kandidatens initialer, hvis pengene doneres en kandidat.

Der er en god samarbejdsstemning i gruppen af kandidater, og god lydhørhed m.h.t forskelligheder.

 1. Kontakt til medlemmer i kommuner uden lokalforening .

Dette er en af vores opgaver som kredsbestyrelse.

● Nedlæggelse af Allerød og Egedal - Christa

Har fået navne på de 6 medlemmer fra Allerød og vil finde frem til dem. Kun to har oplysninger på AlleOs. Der skal indkaldes til eks. Årsmøde for at lukke foreningen.

● Sammenlægning af Hillerød og Hørsholm-fredensborg -

Ingrid er i gang.

● Kontakt til Frederikssund - Nanna.

Nanna har haft kontakt til et medlem i Frederikssund, der oplyser, at han er aktiv i grønne Naboer og deltager som oplægsholder ved møde i Middelfart d. ??? Nanna vil deltage på mødet. Allon har kendskab til andet medlem fra Frederikssund, som han kontakter.

 1. Opfølgning på forslag til fælles arrangementer i 22/23?

 2. Stenrev.

 3. Vild natur

 4. Familiepolitik

 5. Jobcentre

 6. Gode Penge

 7. Borgerløn

 8. Sundhed og trivsel - Ingrid?

 9. Franciska I august?

 10. Andelsgårde

 11. Allons liste!

 12. Dato for medlemsmøde med Franciska og/eller Torsten .

Både Franciska og Torsten vil gerne komme d.30/8. Allon har kontakten og foreslår kl. 18 til 21. Christa rekvirerer Kedelhuset. Hvis det ikke er ledigt Rekvirerer Allon lokale i Farum eller Værløse. Mødet slås op i Dialog og som begivenhed på FB Storkredsen og 2.0.

 1. Nyhedsbreve.

Allon udsender Nyhedsbrev hurtigst muligt.

Christa skriver nyhedsbrev om de mange aktiviteter i lokalforeningerne på baggrund af referaterne fra vores kredsmøder.

 1. Brug af AlleOs/Dialog

Kontakt via Storkredsmail, Hvordan? Allon sender Link til CIJ

Lægge referater op, hvordan? Som nyhedsbrev.

 1. Kursus for storkredse om medlemskontakt. Nanna hører Mark om status.

 2. Ansøgning om at støtte København ang. midler til lokaler i forbindelse med valgkamp.

Vi er neutrale, men kommer ikke til at bruge lokalet. Allon svarer Kbh.

12 Evt.

Rudersdal har modtaget opfordring fra kommunen om at udpege en kontaktperson i forbindelse med valgtilforordnede til valget. Vi opfordrer kommuneforeninger om at tale om det, så de er forberedte.

Mødedatoer :

14/8 Kandidatudvalg med kandidater

Medio/ultimo august kredsbestyrelse. Planlægning af 30/8

3/9 Folkemøde i Rudersdal

10/9 Klimafolkemøde i Furesø

30/8 Franciska og Torsten medlemsmøde

? Ekstra Årsmøde Allerød og Egedal

? Årsmøde Hillerød for sammenlægning med Fredensborg-Humlebæk.

HB uge 32

23/8 POFO

? LOS-møde

Hvordan har det været at være her i dag?

:smiley::green_heart: