Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds Nordsjælland d 23.01.23

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds Nordsjælland d. 23.01.23.
Digitalt møde. Deltagere: Christa, Nanna, Allon, Karen og Ingrid.

 1. Årsmødet:
  Vi mangler at finde lokaler til årsmødet i storkredsen d 18.03.23 da vi fortsat ikke kan bruge lokalerne i Hillerød Frivillighedscenter. Allon og Christa afsøger muligheder i henholdsvis Furesø og Birkerød og melder tilbage til Ingrid. (Ingrid skal sikre indkaldelse udsendt til alle medlemmer senest d. 04.02.23.)
  Bestyrelsens beretning: Christa udarbejder og sender rundt til kommentering forud for næste møde d 08.02.23.
  Franciska og Helena har sagt ja-tak til at deltage i årsmødet og Nanna tilbyder at fortælle om at være suppleant for Helena.
  De nye vedtægter har åbnet op for at medlemmer uden for lokalafdelingernes bestyrelser kan deltage i Storkredsbestyrelsens møder. Det aftales at beskrive Storkredsens arbejde indbydende og sende det ud i indkaldelsen til årsmødet for at forsøge at få flere aktive medlemmer inddraget.

 2. Hvervningsfolder:
  Allon har fremsendt udkast til hvervningsfolder som modtages positivt. Oprindelige plan var at bestille 2.500 stk til storkredsen. Der er behov for afklaring fra de enkelte lokalafdelinger om deres ønsker om antal, før han sender til tryk. Lokalafdelingerne melder tilbage til Allon(?).

 3. Opdatering af vedtægter: Allon sikrer at nye vedtægtsændringer skrives ind i Storkredsens vedtægter.

 4. Forespørgsel fra Helsingør udløser snak om den begrænsede økonomi vi p t har i lokalafdelingerne og storkredsen. Obs at alle lokalafdelinger med kandidater søger/har søgt om kommunalt tilskud. Simon Riget løfter spørgsmål om økonomien i hovedbestyrelsen.

 5. Tænketank-møde i januar: Vi får ikke lavet et arrangement. Kommende arrangementer skal drøftes på bestyrelsesmøde i februar.

 6. Kandidat-udvalget, landsdækkende: Allon har meldt sig og deltager på vegne af Storkreds Nordsjælland.

Ref Ingrid