Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds Nordsjælland d 08.02.23

Referat fra bestyrelsesmøde i Storkreds Nordsjælland d.8/2 2023 kl. 19:30 til 21:30
Mødet foregår på Zoom.
Deltagere: Nikolaj, Allon, Nanna, Ingrid, Simon, Christa, Karen.
Allon referent.

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsordenen blev godkendt.

 2. Godkendelse af referat.
  Referat fra sidste møde blev godkendt.

 3. Forslag om ny procedure for dagsordener og referater.
  Det blev foreslået at bruge en rotationsmodel til at lave dagsorden og referat til storkredsmøderne.
  Referent fra et møde sikrer dagsorden til efterfølgende møde.
  Der var opbakning til brug af modellen.
  Allon står for næste dagsorden.

 4. Årsmøde d.18/3 2023.
  Så langt er vi:
  Kedelhuset, Fredensvej 12b, er reserveret fra 12:30 til 16:30.
  Indkaldelse er udsendt inden 4/2.
  Franciska, Helene og Nanna (som Helenes suppleant) er inviterede.
  Regnskab er udarbejdet.
  Forslag fra medlemmer inden 4/3.
  Valg af POFO-medlem (Christa har været medlem i over 2 år og kan ikke genopstille),
  Simon kan genopstille. Opstillingsgrundlag inden 18/2
  Valg af medlem til Dialogrådet. Vi har ikke noget medlem i Nordsjælland. Har vi forslag til
  medlem? Opstillingsgrundlag inden 18/2.
  Valg af HB-medlem. Simon genopstiller.

Vi mangler:
Revision af regnskab. Christa aftaler med Ditte Kanstrup.
Beretning. Christa skriver bestyrelsens beretning.
Kontrollanter af medlemskab. Liste skal udskrives. Allon har ansvaret
Dirigent. Nikolaj er dirigent.
Stemmetællere: Vælges på dagen.
Referent: Ingrid er referent.
Forplejning: Kaffe, kage og frugt. Allon + evt. andre bager kage, Nanna tager frugt med.
Christa spørger om Ditte fortsat vil være revisor.

Evt. Forslag fra bestyrelsen om ændringer i bankforholdene. Se punkt 5. Ingrid påtager sig
at tale med Landssekretariatet (Mark) om jura og vedtægtsændringer etc. Inden
bestyrelsesmøde.
Der er tale om samle partiets foreningers bankforretninger centralt.
Der er ikke et ønske om som sådan, at nedlægge lokalforeningerne i Nordsjælland, da det giver os megen synlighed mm.

 1. Økonomi i lokalforeninger og storkredse:
  Fra LOS mødet har det igen (især fra Nordsjællands side) været diskuteret problematikken i, at storkredse og kommuneforeninger har alt for få midler.
  Der var tale om at have et fælles CVR nummer for storkredse.
  Simon har sendt mail med budgetter for både Christiansborgsekretariatet, Landssekretariatet
  og fordeling af medlemsmidler.
  Vi vil arbejde på at øge andelen af medlemsmidler til storkredsene og lokalforeningerne.
  Der skal udarbejdes en begrundelse herfor, med henblik på at overbevise medlemmer centralt i organisationen og med henblik på at lave et forslag herom til landsmødet.

 2. Politisk Tænketank i februar:
  Vi spørger Mette Skamris og Nikolaj Dam Nyholm fra Rudersdal om de vil være en del af tænketanken fordi emnet er EU og de gerne vil være EU-kandidater. Begge kontaktes.

 3. Nye medlemmer.
  Hvordan går det med samtaler med nye medlemmer?
  Der har ikke været kontakt med nye medlemmer indenfor den sidste måned.
  Christa har ellers haft kontakt med nye medlemmer lokalt.
  Endnu et argument for flere midler til os er, at vi er dem der tager hånd om dem.
  Vi lander på 10.000 hvervefoldere i alt, fordelt til storkredsen, Furesø, Halsnæs og Hørsholm/Fredensborg - Allon bestiller så vi har til årsmødet.

 4. Sammenlægning af lokalforeninger/ kontakt til kommuner uden lokalforening.
  • Hørsholm/Fredensborg.
  Hillerød er inviteret til årsmøde i Hørsholm-Fredensborg d.9/2
  • Rudersdal/Allerød
  Har holdt årsmøde for begge foreninger. Der indkaldes til digitalt ekstra årsmøde for
  begge foreninger for endeligt at beslutte sammenlægning.
  Halsnæs overvejer at invitere Frederikssund og Gribskov med opbakning fra kredsbestyrelsen.
  • Maud i Gribskov ønsker nedlæggelse. Storkredsen indkalder medlemmer, evt.
  digitalt, til medlemsmøde. Der er 7 medlemmer på AlleOs, men faktisk 16 medlemmer.
  Uafklaret hvem der kontakter, indkalder etc.

 5. Nyt fra HB
  Simon orienterer om, at der er taget initiativ til at oprette nogle fagråd og netværks/interesse/baggrunds-grupper.
  Der kan være lidt bekymring om, hvorvidt der er tilstrækkelig kontakt herfra til ordførerskabet og folketingsmedlemmerne.
  Økonomi, se under punkt 4 og 5.

 6. Nyt fra POFO
  Intet nyt, afventer beslutning om ny organisering med faggrupper etc.

 7. Opgavefordelingen i bestyrelsen.
  Nye opgaver:
  Nordsjællands formøder til landsdækkendeTænketanksmøder.
  Overblik over fysiske ressourcer.
  Opdatering af hjemmeside.
  Vi vil kigge på fordeling af opgaver efter årsmødet.
  Obs: Fremover skal vi igen have et fast dagsordenspunkt med nyt fra lokalforeningerne.

 8. Årshjul.
  • Kredsbestyrelse: 2. Onsdag i måneden 19:30 til 21:30
  • Februar:
  • 2/2 kandidatmøde
  • 6/2 LOS møde
  • 8/2 bestyrelsesmøde
  • 9/2 Årsmøde Hørsholm-Fredensborg
  • ?/2 Nordsjælland tænketank
  • 21/2 Møde for Kandidatråd og Nationale kandidatudvalg.
  • 23/2 Tænketank
  • 27/2 Check in møde

Marts:
• 8/3 bestyrelsesmøde
• 18/3 Årsmøde i Storkreds Nordsjælland. Allon laver dagsorden
• 27/3 Check in møde
• 29/3 Senest konstituerende møde i Kredsbestyrelsen.
• ?/3 Storkreds Nordsjælland formøde til Tænketank
• 30/3 Tænketank, landsdækkende.

April
• 12/4 Kredsbestyrelse
• ? Storkreds Nordsjælland formøde til Tænketank
• 24/4 Check in møde
• 27/4 Politisk tænketank, landsdækkende.

Maj
• 10/5 kredsbestyrelse
• 20/5 - 21/5 Landsmøde
• 22/5 Check in møde
• ?/5 Storkreds Nordsjælland formøde til Tænketank
• 25/5 Politisk tænketank, landsdækkende.

 1. Næste bestyrelsesmøde.
  Onsdag d.8/3 2023 kl. 19:30 til 21:30