Referat af bestyrelsesmøde d.10/11 2022

Referat bestyrelsesmøde Alternativet i Nordsjælland torsdag d. 10/11 2022 kl. 20 til 22

Mødet foregik på zoom. Nanna oprettede link

Deltagere: Karen, Allerød, Allon, Furesø, Nanna, Halsnæs, Simon HB og Gribskov, Nikolaj, Helsingør. Ingrid, Fredensborg deltog ganske kort. MF Helene deltog under punkt 9.

 1. Valg af dirigent:
  Allon

 2. Valg af referent:
  Christa

 3. Godkendelse af dagsorden:
  Godkendt

 4. Tillykke med valget - og hvordan skal vi evaluere. Drøftelse og beslutning.
  Dette er vores foreløbige evaluering. Vi besluttede at afvente rammer centralt fra.

 • var den fantastiske team-ånd og det samarbejde, der gennemsyrede de tre ekstremt hektiske uger.
 • er manglende koordinering af valgplakat ophængning og nedtagning. Mange steder virkede det fint. Ophængerne tog ansvar og tog også ned. Stor tak til dem. Kun enkelte steder blev plakater glemt, eller ophængerne var ikke opmærksomme på også at tage ned eller at sørge for at opgaven blev løst på anden vis. Det skal ændres til næste gang. Forhåbentlig afføder det ikke bøder.
 • Å skal arbejde for, at retningslinjer ændres evt. at plakater erstattes af anden promovering.
  Derudover blev der talt om, at vi skal sørge for planlægning af næste valg i meget god tid (RV24 og KV25) både organisatorisk og politisk.
  Vi skal bede om og selv opsøge medietræning. Hvordan skriver man et godt debatindlæg, hvordan får man god kontakt til journalister?
  Hvordan bruger man kandidattestene, som ser ud til at have meget stor betydning.
  Valget skal vindes mellem valghandlingerne.

Der blev bevilget 1500kr til “hvervningsfolder”. Allon bruger tidligere folder og giver den nyt liv.

 1. Advokatvurdering. Drøftelse. Nikolaj introducerer.
  Vi drøftede problemet med “kovendinger” og var enige om, at udfaldet kun kan have gavnet Alternativet. Franciska gjorde fint rede for vores anderledes tilgang til demokrati, og at hun derfor ikke har lidt nogen form for nederlag i folketingsgruppen, snarere tværtimod.

 2. Kassereren christa orienterer
  a. Der står 10.142 kr på valgkontoen.
  b. Forslag: vi kan bruge nogle af valgkampsmidlerne d.23/11 til valgkamps-krammer i Dronningmølle for kandidater og kandidatudvalget.
  Vedtaget.
  c. De kandidater, der har modtaget donationer skal lave regnskab med dokumentation for, hvad midlerne er brugt til. Regnskab sendes til Christa.
  d. Det ser ud til, at beløbet modtaget centralt fra ikke stemmer overens med, hvad kandidaterne mener at have fået udbetalt.
  Christa kontrollerer kontoen, og hver donationsmodtager tjekker sin egen konto.
  e. Christa laver endeligt regnskab for valget hurtigst muligt. Mangler faktura for biografreklame.

 3. Velkomst af nye medlemmer. Storkredsen har fået over 60 nye medlemmer siden slut august. Vi er nu oppe på 199 medlemmer.

Hvordan byder vi dem velkommen? Gode ideer efterlyses.

Beslutning: Nanna spørger via Carsten Roed, der administrerer storkredsenes mails, hvad andre storkredse gør.
Der var herudover forslag om, dels at lave en skabelon for velkomstmail, der kan bruges fremadrettet, dels at lave et nyhedsbrev med velkomst og information om politikudvikling i Å og brugen af AlleOs.

Efterfølgende d.16/11: der kommer forslag om kontakt til nye medlemmer fra centralt hold, så vi afventer.

Både storkreds og lokalforening bør kontakte nye medlemmer. Storkredsen på generelt plan, og lokalforening mere personligt.

 1. HB. Simon orienterer
  HB er kun ad hoc blevet indkaldt til møder.

 2. Nyt fra Borgen. Helene orienterer.
  Helene takkede alle for det samarbejde og den opbakning, hun har fået under hele valgkampen.
  Hun tillægger det gode samarbejde en væsentlig rolle i, at Nordsjælland overhovedet fik en kandidat valgt. Helene havde faktisk aldrig rigtig troet på det. Så det har været ret overvældende at skulle sige op på sit arbejde og tilpasse sit liv til et liv på Borgen.
  Helene har fået tre ordførerskaber, 1) flygtninge og intergration, 2)familie og 3)dyrevelfærd. Herudover er hun blevet gruppeleder. Der er god //stemning og godt samarbejde i folketingsgruppen.

 3. POFO Christa orienterer
  Dagsorden til mødet 29/9 kom d.22/9 - Ok efter vedtægterne, men ikke Ok i forhold til at få en debat i kredsen inden mødet.
  Mødet d.29/9 var et rigtig godt møde.
  a. Der blev talt om tilføjelser til landbrugsudspillet som efterfølgende er indskrevet i det nye landbrugsudspil.
  b. Der blev talt om løn på sundhedsområdet. Bl.a. hvordan Den danske Model på det offentlige område ikke virker. Det forrykker ligeværdsbalancen, at arbejdsgivere også er politikere.
  c. der blev debatteret et nyt forslag til barselsorlov, hvor Nanna og Mira tager inputtene med i det videre arbejde.
  Der er ikke kommet et referat fra mødet

Nanna gav feedback på hendes og Miras tredje fremlæggelse af familie og barsles politiken og efterspurgte større ansvarlighed fra medlemmernes side. Man skal i drøftelserne kunne mærke, at POFO medlemmer har læst stoffet og sat sig ind i det.

Drøftelse: Hvordan kan vi sikre en debat blandt medlemmerne inden hvert møde? Der kom ikke noget direkte svar, men en samtale om en anden måde at lave politikudvikling på via faggrupper omkring ordførerne - i samarbejde interne og eksterne - og udvikling af fagrupper og interessenetværk. Vi afventer udmelding fra Nilas, der leder POFO.

 1. Nyt fra lokalforeningerne
  a. Gribskov ønsker sammenlægning med en anden lokalforening eller nedlæggelse. Hvem tager sig af det?
  Nanna kontakter Maud.
  b. Allerød ønsker sammenlægning med Rudersdal
  Rudersdal og Allerød mødes om sammenlægning.
  c. Rudersdal planlægger årsmøde i uge 2

 2. Kampagneteam-krammer d.23/11 kl.17 til 21 Dronningmølle
  Maud har sendt adresse og beskrivelse på teamets Messenger. Inviterede er kandidaterne og klandidatudvalget. Midlerne hentes fra valgkontoen

 3. Valgfest for alle medlemmer med familier og valghjælpere på Byskolen i Hillerød d.11/12
  Susie Cowan står for arrangementet. Der er en økonomisk maxramme på 2000kr.

 4. Fremtidige begivenheder
  23/11 kampagneteam-krammer Dronningmølle.
  11/12 medlems-familie og hjælper valgfest
  14/12 Å kreds bestyrelse.
  8/1 2023 landsvalgfest

 5. Hvordan har mødet været.
  Et enkelt medlem: “Tak for godt møde”

 6. Evt.
  Intet