Referat af bestyrelsesmøde, Alternativet Lejre d. 15.3.2018

Referat af bestyrelsesmøde, Alternativet Lejre d. 15.3.2018

Tilstede: Ulla Jensen og Carsten Teichert (referent)
Afbud: Theresa Dall Helth og Ib Johansen

Bordet rundt (20:00)

Idet kun Ulla og Carsten var tilstede, var forsamlingen ikke beslutningsdygtig, men vi kommer med vores indstilling til Ib og Theresa, som bedes tage stilling til budgettet for 2018, som var eneste beslutningspunkt.

/Kommentar d.2.5: Hele bestyrelsen har nu godkendt referaret og budgettet

Dette skyldes følgende punkt i vores vedtægter:

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen, hvoraf en skal være forperson eller næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt.

Bestyrelsen er iø pt. lagt temmelig meget i dvale, vi får kun lavet det allermest nødvendige.
Carsten påregner dog at deltage i Alternativets årsmøde primo maj.

Økonomi v/ Ulla (20:15)

Ulla fremlagde budgettet, som kan ses i forlængelse af referatteksten. Punktet "valgkamp", dækker over at Ulla, Theresa og Carsten har afholdt samtlige udgifter til plakater af egen lomme. For at give et lille tilskud til disse udgifter mener vi at det er rimeligt, at de hver får 1500,- kr fra partikassen i kompensation.

Landspolitiske ting (20:30) / udskudt til næste møde

Den truende konflikt og Alternativets holdning til den. kan vi gøre noget her i Lejre ? Skrive et læserbrev måske ?

VAndres landspolitiske ting. (De dårlige meningsmålinger, Alternativets landbrugspakke, holdning til regeringens ghetto pakke, …)

Lokalpolitiske sager (21:00) / udskudt til næste møde

Hvordan arbejder vi bedst med sagerne, når vi nu ikke sidder i kommunalbestyrelsen.

Forslag til diskussion: Kunne man lade lade et (bestyrelses)medlem gennemgå aktuelle sager fra gang til med frihed til at udvælge et varmt emne, som skulle gennemgås til mødet ? Kunne en anden model være at vi havde ”ordførere” for de forskellige udvalg dvs. for økonomiudvalget, natur- og teknik- udvalget, etc… , som skulle holde sig orienteret om hvad der rørte sig i byrådet ?

Det næste arrangement ? (21:30) / Udskudt til næste møde

Vi snakkede om at gentage ”klimavenlig folkekøkken” succesen sammen med Holbæk kredsen. Denne aktivitet er dog endnu ikke påbegyndt.

Herudover er der listet en masse mulige aktiviteter i sidste referat, hvoraf vi også ville gentage affaldsindsamlingen.

Andre idéer ?

Næste møder og punkter dertil (21:45).

Vi brainstormer i fællesskab, hvad der skal med.

 • Årsmøde i september

Carsten laver doodle til uge 20 (14.-18.maj)

Budget 2018

Vælg/indtast i de hvide felter	 
Forventede indtægter 	 kr.   9.894,00 	 
	 	 
Kommunal partistøtte	 kr.      3.313,00 	 
Udlign m. medlemsmidler	 kr.      3.887,00 	 
Øvrige frie midler	 kr.      2.694,00 	 
Regional partistøtte	 kr.            -  	 
 	 	 
		
Indtast udgiftsbudgetposter i de hvide felter	 
Forventede udgifter i alt	 kr.  -7.684,58 	 
Bestyrelse	 kr.            -  	 
Udvalg	 kr.            -  	 
Årsmødet	 kr.       -500,00 	 
Arrangementer 	 kr.     -1.000,00 	 
Valgkamp	 kr.     -4.500,00 	 
Øvrige udgifter	 kr.            -  	 
Udbetalt støtte		 
Administration		 
Gebyr	 kr.       -500,00 	 
Overført fra sidste år	 kr.     -1.184,58 	 
 	 kr.            -  	 
 	 kr.            -  	 
 	 	 
		
Automatisk felt	 
Forventet årsresultat	 kr.   2.209,42