Referat af bestyrelsesmøde 27.1.2020 hos ivan

Til stede: Aase, Margrethe, Jørgen, Ivan – og Marianne via Messenger

1. Dagsorden

Dagsorden godkendt. Ivan er referent.

2. Årsmødet

Vi bestemte årsmødet til den 23. marts kl. 19, lokale endnu ukendt.

Indkaldelse sendes ud snarest med næstkommende nyhedsbrev. Jørgen spørger Bine, om hun vil være ordstyrer (det vil hun gerne :blush:). Ivan skriver udkast til beretning og sender rundt til godkendelse.

I øvrigt besluttede vi:

  • At vi indleder årsmødet med en workshop a la den, vi havde sidste år. Her vil vi bede deltagerne om at komme med bud på, hvad de synes at Alternativet Odsherred skal arbejde med det kommende år og hvad de selv gerne vil engagere sig i. Herudfra prioriterer vi opgaverne
  • At vi inkluderer et punkt på dagsordenen, der hedder nedsættelse af arbejdsgrupper (som en konkret opfølgning af workshoppen)
  • At Aase og Margrethe sørger for kaffe og kage
  • At vi afventer årsmødet i storkredsen den 29.2 for at afklare mulighederne for at køre lokalafdelingen videre uden en egentlig bestyrelse. Er der basis for det, udarbejder vi et forslag herom til vedtagelse. Forslaget skal i givet fald udsendes senest 9. marts. Jørgen og Ivan mødes 3. marts for eventuelt at udarbejde forslaget
  • Uanset hvad, indkalder vi til årsmødet med punktet valg til bestyrelse - da det jo dels ikke er sikkert, at vi er klar til at fremlægge et forslag til en organisering uden bestyrelse eller at forslaget bliver vedtaget. Imidlertid er der ikke rigtig nogen i den nuværende bestyrelse, der ønsker genvalg – dog udtrykker Margrethe og Aase, at de er villige til at fortsætte, hvis det kun drejer sig om at køre foreningen videre så længe, det tager at få en ny organiseringsform på plads. I givet fald er også Jørgen klar til at træde ind i bestyrelsen. Marianne er villig til at tage sig af bogholderi mm, uden for bestyrelsen.
  • Jørgen fortæller, at han på borgermødet har haft kontakt med et medlem, der MÅSKE vil være interesseret i en bestyrelsespost (og måske endda en kandidatpost). Han inviterer ham særskilt til årsmødet

3. Årsregnskab

Marianne fremlagde årsregnskabet, der udviser et rådighedsbeløb til lokalforeningen på ca. 12.000 kr (hvilket giver os et bedre resultat end andre lokalafdelinger!). Dertil kan vi forvente ca. 10.000 kr i diverse tilskud for 2020. Vi har altså midler til den kommende kommunalvalgkamp. Marianne udarbejder et budget til årsmødet.

Vi fik en længere snak om, hvordan lokalafdelingens økonomi kan afvikles, hvis der kommer en ny struktur uden bestyrelse og uden egen konto. Vi var enige om, at det giver mening at økonomistyringen bliver mere central, så længe der stadig er et disponibelt beløb til lokalafdelingerne. Hvordan det skal organiseres, så det overholder gældende lovgivning, er ikke mindst et teknisk spørgsmål, som afventer afklaring.

Vi behandlede anmodningen fra Enhedslisten om et bidrag til deres annonce for et arrangement med Sarah Linder den 10. marts. Vi blev enige om at støtte med max 1000 kr.

4. Vælgermøde 2. marts?

Vi behandlede tilbuddet fra De Radikale om at stille op til et midtvejs vælgermøde den 2. marts. Marianne spørger Jacob, om han er interesseret. Hvis ikke, overvejer hun selv, om hun vil stille op.

5. Eventuelt.

Vi fik en god snak om diverse, herunder det kommende valg af politisk leder, om Mariannes engagement i gruppen der arbejder med en pengereform, om hvordan vi kommer videre med et forsøg med kontanthjælp uden modkrav (Margrethe og Aase arbejder med det, vil kontakte Torsten Gejl), om de håbløse tilstande for SoSU-assistenter og adskilligt mere!