Referat af bestyrelsemøde 09.04.18 hos Marianne

!. Referat fra møde 26.02.18 og dagsorden godkendt
2. Nye strukturer: Marianne fremlagde sit kommissorium, som hurtigt blev omnavngivet til
“Lokalpolitisk udvalg”. Oplægget blev accepteret. Ligeledes også budgetoplægget.
Vivi fremlagde sit oplæg om at invitere medlemmer fra de forskellige lokalsamfund til samtale med
udgangspunkt i prioriteringspillet. Ivan havde en tilføjelse, som han og Vivi vil fremlægge til et
senere møde. Oplæg blev i øvrigt godkendt inkl. budgetoplæg. Første samtale 12.04.18 hos Vivi.
Kassererposten blev overgivet til Marianne, som fik tilladelse til at købe program til lettere
bogføring - 60,- kr mdr. Marianne undersøger, hvad en netudgave af Alternativets bankkonto vil
koste. Marianne fastlægger og nedskriver arbejdsgangen for brug af kontomidler. Marianne
genopliver desuden den fælles googledrevkonto til lagring af fælles dokumenter.
3. Årshjul. De af Ivan foreslåede datoer for bestyrelsesmøder med godkendt, se neden for referat.
Vi forestiller os, at der bliver åbent bestyrelsesmøde efterfulgt af et medlemsmøde med debat af
begrænset men aktuelt emne… Vivi laver oplæg til emner for medlemsmøder. Vivi booker desuden
kommunale lokaler fordelt ud over kommunen.
Første møde 14.05.18 er allerede booket i Aksen i Asnæs. Josephine Fock har tilbudt at komme
og fortælle. Josephine har hele dagen og vil gerne tale med kommunalt ansatte. Jørgen spørger
Thomas Adelskov og Helge Fredslund om de er interesserede i at møde Josephine. Om aftenen i
Aksen kunne vi forstille os et åbent møde med debat (måske i POLA-form) om borgerløn.
Forhåbentlig får vi input fra Kalundborg kommune, som har igangsat forsøg.
Steffen undersøger, hvordan og for hvor mange/få penge vi kan annoncerer begivenheden.
Jørgen og Vivi arbejder videre på planerne.
4. Kommunikation. Steffen fik os alle på Discord, som skal muliggøre en lettere og hurtigere
kommunikation uden for møderne. Vi øver os til næste møde.
5. Verserende sager - gensidig orientering.
Vedr. Lundbeck - Ivan og Marianne har haft møde med Niels Stockmar og de fordelte opgaver.
Læserbrev til Ivan, Marianne kontakt til lokale politikere, Niels undersøge underjordiske vandveje
omkring Lundbeck.
Jørgen: holder med udviklingen omkring Højbygård Aktivitetscenter
arbejder med Holbæk og Kalundborg om Mørkøvmarked
har fokus på hvorledes udvinding og forarbejdning af cannabis udvikler sig lokalt
Steffen: har stiller borgerforslag om “gensidig forsørgerpligt”
Marianne: arbejder med om Lundbeck kan blive et kommunalt borgerforslag
Vivi: følger udviklingen på Tuse Næs i for.med udbygning af grisefabrik
Ivan: er opmærksom på det borgerpanel, som lokaldemokratiudvalget vil have etableret.
Håber nogle af os byder ind.
6. Evt.

14.maj Aksens mødelokale 15-18 og det store rum 18-21
4.juni Pakhus 1 18-21
6.august Aksen 18-21
3.sept. Pakhus 1 18-21
1.okt Pakhus 18-21
5.nov. ? 18-21
3.dec. Aksen 18-21

referent Vivi Arklint