Referat af årsmøde i Storkreds Nordsjælland d 18.03.23

Referat fra årsmøde i Storkreds Nordsjælland d 18.03.23

Ref.: Ingrid Olsen

Årsmødet indledtes med oplæg ved Franciska Rosenkilde som fortalte om aktuelle situation på Christiansborg og arbejdet i Folketinget. Der var mange, gode spørgsmål og indlæg fra de fremmødte medlemmer og vi fik en god debat.

Ordinært årsmøde:

 1. Sidsel Dyekjær blev valgt som dirigent.

 2. Per Hauge og Tine Loft Thomsen blev valgt som stemmetællere og Ingrid Olsen som referent.

 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen blev fremlagt af Allon Hein Sørensen. Året har overvejende være præget af forberedelser til og afvikling af valget til Folketinget.

Samarbejdet imellem alle kredse har været velfungerende. Det kniber fortsat med tilstrækkelig mange aktive medlemmer i flere lokalafdelinger og kommuner, hvilket har medført sammenlægninger og drøftelser om overordnede ændringer i organiseringen.

Der efterlyses medlemmer til Kandidatudvalget.

Allon orienterede om nye hvervningsfoldere. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Storkredsens regnskab blev fremlagt at Christa If Jensen.

Der blev orienteret om en ny landsdækkende kasserergruppe, som skal forsøge at finde en måde at begrænse udgifterne til bankers administration.

Punktet om sammenlægning af hele storkredsens bankaftaler til en overordnet konto med underkonti til lokalafdelingerne blev drøftet under dette punkt. Der var tilslutning til at Storkredsens bestyrelse arbejder videre med at samle lokalforeningernes konti under en hovedkonto under Storkredsen. Der kom forslag frem om en ordning med fælles kasserer for hele Storkredsen samtidig med at vi bevarer Lokalafdelingerne.

Der var spørgsmål til etik i forbindelse med bankvalg, Merkur er det etisk rigtige men samtidig for dyr at være erhvervskunde i. (En meget høj andel af lokalafdelingernes økonomi går p t til administrationsudgifter til Merkur.) Lokalafdelingernes rolle i forhold til Storkredsens rolle blev ligeledes drøftet.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 1. Rapportering fra Politisk Forum og Hovedbestyrelsen ved Simon Riget:

Det har været en relativ inaktiv periode i Politisk Forum på grund af folketingsvalget, blandt andet.

Der arbejdes med at etablere interessenetværk og fagråd der skal understøtte politikudviklingen. Der kommer flere oplysninger ud centralt fra snart (tjek nyhedsbreve fra Trine Aslaug også).

Simon Riget fortsætter i Hovedbestyrelsen. Han oplever der sker fremskridt i arbejdet der. Der er fokus på at sikre det demokratiske grundlag for beslutninger.

Drøftelse af lokalafdelingernes skrantende økonomi: Der er behov for debat ude i lokalafdelingerne om fordeling af økonomiske midler i organisationen og at vi melder ind til hovedorganisationen om vores økonomiske problemer. Vi kan eventuelt fremsætte forslag om ændringer i fordelingsprocenter af medlemsmidler til Landsmødet.

Rapportering fra Kandidatudvalg ved Allon Hein: Vi har 3, måske 4 medlemmer i Kandidatudvalget i Nordsjælland og der er brug for et medlem mere. Allon orienterer om at der er etableret et nyt nationalt kandidatråd. Kandidatrådet arbejder på at sikre og udvikle arbejdet med at understøtte alle vores kandidater bedst muligt på landsplan.

Christina Petersen (Frederikssund) overvejer at gå ind i vores kandidatudvalg i storkredsen.

 1. Valg af medlem af Dialogrådet: Brian Harlø (Hørsholm-Fredensborg) stiller op uden modkandidater. Der gennemføres tillidsafstemning og Brian godkendes enstemmigt.

 2. Valg af medlem af POFO: Simon fortsætter en periode mere i POFO. Christa træder ud efter at have deltaget i to år.

Nicolaj Dam Nyholm (Rudersdag) stiller op uden modkandidater. Der gennemføres tillidsafstemning og Nicolaj godkendes enstemmigt.

 1. Behandling af Storkredsens bestyrelses forslag om ændringer i bankaftaler blev gennemført under pkt. 4.

 2. Præsentation af kommuneforeningernes medlemmer til kredsbestyrelsen: Nye sammensætning af storkredsens bestyrelse er: Morten Hvidbjerg, Helsingør. Nanna Høyrup, Halsnæs. Allon Hein Sørensen, Furesø. Christina Petersen, Frederikssund. Christa If Jensen/Karen, Rudersdal. Ingrid Olsen, Hørsholm-Fredensborg.

Derudover er Gribskov i gang med at nedlægge sig selv. Egedal, mangler repræsentation og Hillerød er uafklaret.

 1. Valg af revisor: Ib Jensen stiller op som revisor for storkredsen uden modkandidat. Der gennemføres tillidsafstemning og Ib godkendes enstemmigt.

 2. Eventuelt: Der blev udtrykt ønske om at vi undlader forkortelser i indkaldelser, det giver uklarhed for flere medlemmer. Der er tidligere under mødet gjort opmærksom på at digitale løsninger giver en nogle medlemmer store problemer med at deltage og bidrage. Der tilbydes personlig opbakning fra andre medlemmer ved behov herfor.