Referat af Årsmøde i Alternativet Aarhus 11.03.23

Lørdag den 11 marts, 2023 kl. 14-16 på folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus

Dagsorden for årsmødet er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne - ingen indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisorer
 8. Eventuelt

Referat for årsmødet:

Fremmøde: 11 medlemmer var mødt op til årsmødet.

1. Valg af dirigent
Tenna Schaldemose blev valgt som dirigent.
Det blev konstitueret, at årsmødet er lovligt indkaldt.

2. Valg af stemmetællere og referent
Afstemninger foregår online, dvs. ingen behov for stemmetællere. Rasmus Rydahl åbner og
lukker afstemningen digitalt.
Christoph Lodemann blev valg som referent.

3. Bestyrelsens beretning
Forkvinden præsenterede bestyrelsens årsberetning.

Velkommen til jer der er mødt op her i dag til Årsmødet. Det er nu ca. ét år siden vi havde det sidste årsmøde, hvor Rasmus Rydahl, Karsten Fyhn, Martin Chemnitz, Thor Clasen Jonassen (der stillede op af navn men ikke af gavn) og jeg selv blev valgt ind i bestyrelsen.

Det har været et spændende år – et givende år – og et lærerigt år – hvor vi har skullet samarbejde om at administrere Alternativet Aarhus og være medspillere med medlemmerne.

Ved konstitueringen sidste år, fandt vi ud af at vi hver især har nogle kompetencer, der komplementerede hinanden – Martin er god til sociale medier og teknik – Rasmus er et organisatorisk stortalent, Karsten har rigtig god forstand på økonomi og jeg selv er en gedigen planlægger og praktisk anlagt. Og sådan fungerer vi rigtig godt sammen.

Der er mange opgaver at tage fat på i en bestyrelse. Ikke mindst at advisere jer medlemmer, hvad der sker i bestyrelsen. Og, sammen med jer, hvad der sker både specifikt og generelt i Alternativet Aarhus og i Aarhus. Derfor valgte vi ret hurtigt at udsende et ugentligt nyhedsbrev, hvor alle vi medlemmer kunne få plads til et skriv om events o.lign., så vi alle løbende blev opdateret på begivenheder mm i Aarhus. Hvor vi hver især, eller sammen, kunne deltage og vise Alternativets flag og dermed løbende gøre os mere synlige – også mellem valgene.

Og det med valg, kom hurtigt. Tidligt efter årsmødet vidste vi, at der ville blive udskrevet Folketingsvalg senest i begyndelsen af oktober 2022. Derfor valgte vi i bestyrelsen forholdsvis tidligt, at vi ville arbejde for både en lang, og en synlig, valgkampagne – og det gerne i et samarbejde med Storkredsen.

Da Storkredsens bestyrelse på det tidspunkt var en smule – vi kan vist godt sige amputeret, valgte vi 4 bestyrelsesmedlemmer i Alternativet Aarhus, at gå ind i bestyrelsen i Storkredsen. Dels for at styrke samarbejdet i Storkredsen, dels for at kunne samarbejde tættere under valgkampagnen. Hvilket vi fandt vigtigt, da det var et Folketingsvalg og ikke et Kommunalvalg. På den måde kunne vi samarbejde om én valgkampagne i ét spor, hvor vi havde fingeren på pulsen og vidste – så nogenlunde - hvad der skete i hele valgkredsen under valgkampagnen.

Når vi er så forholdsvis få aktive medlemmer, er det vigtigt, at vi alle hjælper hinanden og stiller op, hvor der mangler ”mandskab”. En lang og synlig valkampagne er et stort puslespil, hvor de vigtige brikker skal placeres på de rigtige pladser. Planlægning, organisering, koordinering, og samarbejde, så alle de planlagte aktiviteter havde nok bemanding til at blive gennemført.

Det krævede et stort arbejde. For os i bestyrelsen, for jer, de opstillede kandidater, og fra alle jer frivillige medlemmer, der ønskede at gøre en forskel. Alle vi frivillige kæmpede sammen og lagde et kæmpe arbejde i valgkampagnen. Med ophæng af plakater, organisering og koordinering af aktiviteter, medvirken i aktiviteterne, deltagelse i debatarrangementer, kørsel, og meget meget mere. En langstrakt og synlig valgkampagne, som resulterede i, at vi her i Østjylland beholdt vores Folketingskandidat Torsten Gejl og, hvor vi var lige ved og næsten tæt på at få valgt endnu en Folketingskandidat her i Østjylland.

Som afslutning på valgkampagnen festede vi enten på Borgen eller i vores hyggelige lokaler i Vestergade.

En anden vigtig sag vi i Bestyrelsen har lagt kræfter i, har været de uregelmæssigheder, der har været i Storkredsbestyrelsens regnskab. Et regnskab der nu, efter at mange tråde er udredt - og igen bundet sammen, forhåbentligt bliver godkendt på torsdag d. 16.3. på et ekstraordinært Storkredsmøde.
Den megen aktivitet med valgkampagnen og arbejdet i Storkredsen har naturligvis behøvet en del tid – som er gået ud over andre eventuelle opgaver.

Nogle af jer medlemmer har ringet for at høre hvad og om vi havde gang i noget – f.eks. nye grupper eller andet spændende – noget vi kun har opfordret til – ikke startet. Men heldigvis har nogle af jer medlemmer selv startet grupper.

Sune og Bodil sørger for, sammen med andre frivillige medlemmer, at byde nye medlemmer velkommen i Alternativet.

Sune og Mette Sacha er sammen med frivillige fra andre byer i gang med at planlægge alt det praktiske omkring Folkemødet på Bornholm.

Bodil og Poul Burian, Jørn Grøndahl og Mette Sacha har dannet en kaffeklub, hvor de diskuterer Alternativets politik.

Trine, Verner og jeg deltager i det nye koncept SøndagsbrÅnch d. 1. søndag i måneden sammen med andre alternativister som har tid og lyst og vi har gode og meget spændende snakke og lærer hinanden lidt bedre at kende .

Og så er vi flere medlemmer der dukker op ved det nye initiativ, formøde til tænkeboks, hvor vi hver gang diskutere et nyt spændende emne som forløber til Tænkeboks på landsplan.

Så vi er allerede godt i gang. Næste skridt kan være at synliggøre Alternativet endnu mere, så indbyggerne i Aarhus ved at vi er her – og der vil vi i Alternativets Aarhusbestyrelse – hvis vi bliver genvalgt, starte og sætte skub i en gruppe, der holder øje med spændende politiske emner, der skal på Byrådets dagsorden.

Kommentarer til beretningen:

 • Beretningen blev vel modtaget.
 • Deltagerne på årsmødet bakker op om beslutningen at Alternativet Århus og Storkredslen lavede joint forces under valgkampen.
 • Det blev foreslået at vi skal genåbne debatten om hvordan vi styrker storkredsen.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kassereren gennemgik regnskabet og balancen for 2022, som findes her: Revideret regnskab 2022.pdf
Regnskabet er godkendt og underskrevet af de to revisorer valgt på sidste årsmøde.

Kommentarer til regnskabet:

 • Spørgsmål om der findes et budget for 2023. Der er lavet et budget, men præsentationen står ikke på dagsordenen. Budgettet for 2023 ligner meget det for 2022. Udover de faste udgifter er der ca. 12.000 kr. som vi kan disponere over til f.eks. aktiviteter og anskaffelser.
 • Spørgsmål om leje af lokaler er blevet drøftet i bestyrelsen, men i øjeblikket er der ikke økonomi til det.
 • De penge vi får som kommunal politistøtte skal bruges/bogføres hvert indeværende år.

Regnskabet og balancen blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen opstiller:

 • Lissi Bagge
 • Karsten Fyhn
 • Martin Chemnitz Frederiksen
 • Verner Vest
 • Rasmus Rydahl

Alle der opstiller til bestyrelsen præsenterede sig selv. Derudover finder du opstillingsgrundlag her:
Karsten Fyhn - Opstillingsgrundlag 2023.pdf (418.7 KB)
Lissi Bagge - Opstillingsgrundlag 2023.pdf (223.2 KB)
Martin Chemnitz Frederiksen - Opstillingsgrundlag 2023.pdf (241.1 KB)
Rasmus Rydahl - Opstillingsgrundlag 2023.pdf (27.6 KB)
Verner Vest - Opstillingsgrundlag 2023.pdf (112.6 KB)
Valghandlingen:
Regler for afstemning blev læst op fra vores vedtægter. Der er tale om en tillidsafstemning, og hvert fremmødt medlem kan afgive højst 3 stemmer.
For at have stemmeret til møderne skal man have været medlem af Alternativet i mindst 90 dage ved mødets afholdelse. Dette er blevet tjekket inden mødet hos dem der har tilmeldt sig på AlleOs.

Der var 10 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Afstemningen blev gennemført digitalt via AlleOs.

Det digitale valgresultat fordeler stemmerne på følgende måde:

 • Lissi Bagge: 8 stemmer
 • Karsten Fyhn: 5 stemmer
 • Martin Chemnitz Frederiksen: 5 stemmer
 • Verner Vest: 4 stemmer
 • Rasmus Rydahl: 8 stemmer

Alle kandidater blev hermed valgt.

7. Valg af revisorer
Bestyrelsen indstiller Christoph og Tenna som revisorer igen. Valget blev modtaget.

8. Eventuelt
Diskussion om vi overhovedet skal have en kommuneforening i Århus eller koncentrere os om at kredsbestyrelsen bliver styrket? Man kan være en undergruppe under en storkredsforening. Derarbejdes også på et forslag om kun at sammenlægge bankkonti, fordi bankgebyrerne for alle lokalforeningerne er for høje. Det giver god mening administrativt. Det er dog fortsat vigtigt at vi er i alle kommuner, så vidt muligt. Det at være bestyrelse for en storkreds er noget væsentligt andet end at være bestyrelse i Aarhus. Og det er vigtigt at vi her i Århus fokuserer på at lave aktiviteter i Århus.

Århus kommune har et projekt de kalder ”de 7 vilde problemer”, dertil har de bl.a. oprettet en ”handletank”, som er kommet med konkrete anbefalinger, herunder en anbefaling til kommunen om at støtte de politiske lokalforeninger noget mere. Det viser sig at Alternativet ikke har fået en henvendelse fra kommunen herom. Bodil følger op på dette.

Undertegnet den 12-3-2023 af
Referent af årsmødet: Christoph Lodemann: ___________________________________________
Dirigent af årsmødet: Tenna Schaldemose: ____________________________________________