Referat af Årsmøde for Alternativet Storkreds Fyn 18/3-23

Tilstede 23 medlemmer

1. Valg af dirigent:
Kasper Krebs

2. Valg af to stemmetællere og en referent:
Jes Romme og Aurin Ræder henholdsvis Ole Kofod

3. Bestyrelsens beretning ved Carsten
Beretningen havde primært fokus på den organisatoriske genopbygning af partiet på Fyn, flere velbesøgte arrangementer og folketingsvalget, hvor vi havde ti kandidater.

Der var efterfølgende dialog om, hvad vi skal lave det næste år. Bestyrelsen mindede om årshjulet, der blev påbegyndt ved nytårskuren i Ringe, hvor medlemmer altid kan komme med forslag til begivenheder og arrangementer, hvor Alternativet kan deltage.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Edvard fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Der blev stillet spørgsmål til Solidaritetspuljen. Formålet var, at storkredsene på tværs af landet lagde penge i en fælles pulje, som kunne bruges dér, hvor det gav mest effekt for at sikre, at Alternativet på landsplan kom over spærregrænsen til Folketinget. Det lykkedes.
Edvard beskrev et ’Kassererinitiativ’ blandt kassererne i storkredsene. Meningen er at ensrette kassererarbejdet i storkredsene, og at finde en økonomisk mere forsvarlig løsning på bankproblematikken.

5. Rapportering fra PoFo og dialogrådet
Camilla fremlagde, at POFO på det seneste har arbejdet med strategi ift. EP-valget - procedure for udvælgelse af kandidater og overvejelser om hvilket valgforbund, der vil være det bedste. (valgforbund er nødvendigt, da vi ikke står til at kunne få et mandat alene).
Derudover arbejdes med fornyelse af proces for visioner & addendum (tilføjelser), ved at gøre rammerne mere tydelige for at få mere tydelig og klar politik. De arbejder på at processen skal have mere medlemsinddragelse og bedre gennemsigtighed, så alle medlemmer kan bidrage til at skabe ny politik.

6. Behandling af forslag fra medlemmerne
Der var ingen forslag

7. Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt: Anette Fink Jacobsen, Asger Johannes Slyngborg, Dan Eskekilde, Jacob Holm, Mette Rahbek, Ole Dupont Kofod og Simon Jensen.
Suppleanter blev: Bjarne Christiansen og Camilia Madsen.
Carsten Roed fik grønt lys til at fortsætte i HB indtil opstillingsmøde.

8. Valg af revisor
Aurin Ræder

9. Evt.
Intet

Efter årsmødet havde vi besøg af MF Theresa Scavenius.