Referat af årsmøde for Alternativet Lejre d.28.11.2018

Referat af årsmøde for
Alternativet Lejre
d.28.11.2018

Fremmødte:
Lejre lokalafdeling: Lena Bjerrum Bach, Jens Falk, Theresa Dall Helth, Kai Drewes, Anne Marie Skeel Gerhardt, Lene Hempel, Ulla Jensen, Marianne Friis Olsen, Carsten Teichert
Andre lokalafdelinger: Jens Herskind (København), Ida Aasvang (Holbæk), Sascha Faxe (Roskilde)
Andre udenfor partiet: Mads Hemmingsen (bestyrelsens kandidat til dirigentposten)

 1. Valg af dirigent
  a. Mads Hemmingsen er valgt som dirigent.
  Mads konstaterer at mødet er rettidigt og lovligt indkaldt jfr. vedtægterne.

 2. Valg af stemmetæller og referent
  a. Mads Hemmingsen er valgt som Referent og stemmetæller

 3. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen
  a. Der er udarbejdet en skriftlig beretning fra bestyrelsen som rundsendes sammen med referatet og efter indarbejdelse af evt. tilføjelser og rettelser. Her er kun noteret kommentarer og rettelser
  b. I hovedlinjer fortalte forperson Carsten Teichert under oplæsning af den skriftlige beretning om følgende:
  i. KV17 og begivenheder og aktiviteter i forbindelse hermed
  ii. Udarbejdelsen af politik ifm. KV17
  iii. At der blev bejlet til Alternativet Lejre i slutspurten af KV17 og at medlemmerne blev
  inddraget i besluttet hvem man IKKE ville pege på (dvs. ikke på et rent borgerligt/Liberalt
  flertal) efter KV17.
  For den fulde beretning henvises til den skriftlige årsrapport
  c. Information fra Ulla: Den 27 Januar påbegyndes nedsættelsen af et §17 stk. 4 udvalg der skal eksistere et år og fokusere på landsbyudvikling. God chance for en eller flere medlemmer af dette udvalg vil gå til Alternativet.
  d. Ida Aasvang fra Holbæk kredsen: Folketingskandidat Sascha Faxe er med i aften i Lejre sammen med sin kampagneleder Jens Herskind ikke alene for at fortælle om hendes politik op til valget, men også, for at involvere medlemmerne og aktivere ”frivillignetværket” Sascha er i den forbindelse ansvarlig for bl.a. Lejre
  e. Kommentarer fra medlemmerne
  Godt kæmpet til KV17 og ærgerligt, at der kun manglede ca 100 stemmer fra at komme ind,

 4. fremlæggelse af regnskab 2017 til godkendelse
  a. Midler fra storkredsen er primært brugt til valgkampen som fx annoncer og arrangementer
  i. De to annoncer var i Lejre lokal avis
  ii. Spørgsmål fra Jens: har i adgang til midler til den kommende valgkamp
  Ulla: Ja, disse placeres i budgettet for 2019, som er på omkring 10.000 kr.
  a. Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer

 5. behandling af forslag
  a. Ingen indkomne forslag

 6. Valg til bestyrelsen
  a. Forpersonen oplyser, at bestyrelsen ifølge vedtægterne skal bestå af 3-5 personer plus to suppleanter. Alle sammen skal være medlemmer af Alternativet Lejre
  b. Jon Kjær Amundsen vil gerne fortsætte som revisor (ikke medlem af bestyrelsen)
  c. Eksisterende medlemmer af bestyrelsen fortsætter gerne, men er trætte og vil gerne have hjælp/udskiftning
  d. Bestyrelsen består herefter af
  i. Carsten Teichert
  ii. Ulla Jensen
  iii. Kaj Drewes
  iv. Jens Falk *)
  v. Theresa Dall Helth (1. suppleant)
  vi. Marianne Friis Olsen (2. suppleant)
  *) Jens Falk indtrådte godt nok i bestyrelsen, men oplyste at den endelig beslutning først ville blive truffet primo december.
  e. Lidt om hvad der skal ske til folketingsvalget (Jens Herskind/Theresa)
  i. Jens kommer til at støtte i de nødvendige aktiviteter, det vil ikke ligge på bestyrelsen alene
  f. Der blev taget en ”rundt om bordet” for at få en føling med folks engagement (ikke taget til referat)

 7. Eventuelt
  a. Kaj: henstiller til at bestyrelsesmøder fremover holdes i foråret og dermed følger regnskabsåret bedre
  b. Alle gav accept af at der måtte tages billeder til brug for lokal og storkredsens markedsføring

Ovenstående referat udarbejdet af
Mads Hemmingsen
Merianhaven 6
4330 Hvalsø