Referat 14/8 2023

Referat d. 14/8 2023 bestyrelsen, Alternativet Storkreds Nordsjælland
Deltagere: Nanna, Mariane, Halsnæs, Ditte, Helsingør, Ingrid, Hørsholm-Fredensborg, Christa, Rudersdal, Christina Frederikssund.

 1. Ordstyrer – Ingrid, referent – Ditte og Christa

 2. Aktiviteter og Budget for 2023
  Hvilke aktiviteter ønsker vi, og hvad må de koste?
  • EP valg – 16.novemver vælger Å spidskandidat til EP-valget i 2024. Nordsjællands Storkreds afholder opstillingsmøde til valg af EP-kandidat 26/10. Indkaldelse skal sendes ud 6 uger før, opstillingsgrundlag har deadline 4 uger før og det sendes ud til medlemmerne 2 uger før
  Christa og Christina koordinerer.
  Ditte tjekker de nationale deadlines for opstillingsgrundlag med sekretariatet.
  Svar fra sekretariatet er her:
  “Når der har været valg i storkredsen og I har valgt kandidater, så skal vi i NKU have oplysning om, hvem der er valgt. Herfra går resten ‘af sig selv’ også mht kandidaternes involvering, materiale, mv. i forbindelse med det ekstraordinære landsmøde.”

Ang. Budget.
• KV25 afventer
• Lokalforeninger. Hørsholm Fredensborg har vedtaget at lægge deres økonomi over i kredsens, hvor der oprettes et særligt regnskab, ligesom kassereren i HF holder regnskab.
• On-line medlemsmøder – MF Helene har tilbudt at være vært til et online medlemsmøde, hvor hun vil fortælle om det hun arbejder med på Borgen. Nanna koordinerer videre med Helene om dato, indkaldelse mm.
Arrangement med Helene bliver 13.september 20:00 – 21:30 – mere info følger
• Ingrid undersøger pris på apparat, der kan anskueliggøre CO2 udledning.
Efterølgende: Apparatet kan lånes af Agenda 21 ved grønne guider i Køge.
• Allon kommer med oplæg til Gadeaktiviteter. F.eks.Hotdogs/drik,- Blomsterfrø, - Foldere
Udskydes til Allon er raskmeldt, også budgetomkostninger.
• Christa og Mariane laver overslag over udgift til ekskursion med familie og venner til Andelsgaarde i Melby. Arrangementet er afholdt uden udgifter.
• Money maker/Gode penge" - workshop/arrangemen d.5/10.
Bevilget udgift: Jonas Jensen 2.500 + tranport. Forplejning max 2000. Leje af Kedelhuset 250 kr.
Der holdes on-line møde 14/9 for at aftale forplejning og de sidste detaljer.
• Fremtidige Aktiviter:
o Regeringens mislykkede regulering af landbruget?
o 2025 klimamålene. Mariane deltager i interessant arrangement på Information 12/9.
o Morten undersøger mulighed og pris på en sejltur med glasbund, til at se på stenrev.
• Budget for 2023: 10.000 til aktiviteter i 2023, 20.000,- til opsparing til KV25 og EP24 valg.

 1. Lokal økonomi: Halsnæs og Hørsholm-Fredensborg har lukket deres bankkonti. Hf har overført midler til Storkredsen som beskrevet ovenfor. Helsingør følger muligvis efter. Rudersdal vil gerne ansøge om 1.000 kr fra kredsen til lokalt folkemøde den 2/9 – det blev bevilliget. Halsnæs forventer at sende en ansøgning. Der er disponeret midler til lokalafdelingerne, da de ikke får midler centralt fra direkste. Lokalforeningernes økonomi bør drøftes i kasserernetværket. (Christa)
  På næste møde i kredsen, drøftes det, hvordan vi kan sikre en god økonomi i lokalafdelingerne.

 2. Materialer: Ingrid har et stort Å, Helene har et stort Å. Vi skal have et overblik. Punkt på næste møde.

 3. Nyt fra HB ved Simon. HB er startet lidt heftigt ud efter sommerferien. Der er allerede afholdt 3 bestyrelsesmøde, hvor nye tiltag er blevet drøftet. Det tegner spændende. LOS-møderne (Møder for Lokal - Og Storkredsbestyrelser). Alle kan deltage, og det er godt, hvis vi sikrer at mindst 1 person fra kredsen deltager hver gang. Både Christa og Ditte deltager.

 4. Nyt fra POFO ved Simon. Der har ikke været afholdt møde endnu.

 5. Nyt fra Lokalforeninger.
  • Ingrid deltager i kommende medlemsmøde i Hillerød.
  • Halsnæs, der er kommet et par nye medlemmer.
  • Rudersdal afholder folkemøde 2/9, alle er velkomne. Troels fra København deltager og har indslag om Jobcentret.

 6. Næste møde, dato og dagsordensætter. Der er aftalt møde 25.september fra 18:30 – 20:00 og Simon deltager i den sidste del – der er Tjek-in kl.20:00. Og igen 25.oktober – tidspunkt ikke fastlagt. Ditte laver dagsorden til mødet 25.september.