Referat 14/4 23

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/4 2023
Mødet blev afholdt på Byskolen i Hillerød.
Deltagere: Ingrid, Morten, Nanna, Christina, Allon. Ref.

1: Afprøvning af logning på Dialog.
Punktet blev udsat.
2: Forretningsorden
Christa har sendt forslag til forretningsorden rundt til bestyrelsen.
Punktet behandles senere, da det er et stort punkt og Christa har stået for det meste, men ikke er
til stede.
3: Budget
Punktet er udsat, da Christa ikke er til stede.
4: Forslag til landsmøde om justering af satsen for udbetaling af medlemsmidler
Simon foreslår at søge opbakning hos LOS til at få forslaget i gang.
5: Nye medlemmer
Hvervefolderne er udleveret til lokalforeningerne og er nogle steder blevet husstandsomdelt.
Ingen nye medlemmer i storkredsen ifølge AlleOs
6: Sammenlægning af lokalforeninger
Intet nyt fra Hillerød fra Ingrid, Christina fra Frederikssund var ikke til stede og ingen yderligere
aktiviteter fra Gribskov jævnfør Simon.
7: Nyt fra Hovedbestyrelsen, interessegrupper og Dialogrådet.
Simon har været aktiv omkring Interessenetværket og har inddraget Morten Greve i arbejdet.
Interessenetværket er opdelt på basis af ordførerskaber og der kan være fokusgrupper under disse
samt deciderede faggrupper med større indgående kendskab til emnerne.
Der er fokus på at kanalisere medlemmer med i processen og arbejdet.
Der lægges vægt på, at der ikke nødvendigvis skal være en dyb teknisk indsigt i et emne, for at
være med, men i højere grad handler det om at have interesse og måske også være em mulighed
for den vej igennem at opnå ekspertise
Simon vil gerne stille et vedtægtsændringsforslag, der gør, at HB ikke efter for godt befindende kan
dispensere fra vedtægterne.
Der er stadig brug for mere gennemsigtighed og følgen af regler/vedtægter i HB.
Simon opfordrer til at folk stiller op til Hovedbestyrelsen.
8: Årshjul
Ingen politiske medlemsmøder i storkredsen eller kommunerne.
Vi har ikke ressourcer til at holde tænketanksmøder på storkreds niveau.
Vi "nøjes" med at reklamere for de nationale tænketanksmøder.
Simon foreslår at vi laver et interessenetværk omkring "markering af modstand mod motorveje"
Vi kigger på "Demokratiets dag" arrangement ved næste storkredsmøde.
9:
Intet yderligere nyt fra lokalforeningerne
10: EP valg
Kandidatudvalget afholder snarest møde med vores 2 aspiranter.