Psykisk sygdom og brugerindflydelse

PSYKISK SYGDOM: Med hensyn til psykisk sygdom, er det nødvendigt at opprioritere bevillingerne. Der er ganske urimeligt voldsomt underprioriteret i forhold til somatiske, fysiske lidelser.

Der skal i højere grad inddrages psykiatribrugerens netværk eller hjælpes med at gendanne, eventuelt nydanne netværk.
At brugeren har et netværk er utrolig vigtig såfremt man ønsker at undgå tilbagefald til den psykiske lidelse.

At være en person uden netværk og føler sig isoleret og ensom er en voldsom belastning, der netop er kan være årsagen til den psykiske lidelse.

Yderst vigtig er det, at der SKAL lægges mere vægt på brugerens
styrker og kompetencer så de kommer i spil og udbygges - i stedet
for for blot at diagnosticere og fokusere på sygdommen og brugerens
svage sider og tro at medicinering klarer alt.

Psykiatribrugeren er også den der ved ”hvor skoen trygger” altså sin egen erfaringsekspert. Derfor er det altafgørende at han indrages mest muligt i behandlingen.

Efter vellykket endt behandling vil den tidligere bruger kunne arbejde som frivillig rollemodel og give håb for brugere under behandling og i nogle til fælde have en anden troværdighed for
brugeren end de professionelle fagpersoner.

Nogle tidligere brugere kunne også i forbindelse med faglig uddannelse indenfor psykiatrien have en indsigt der kunne være værdifuld og en gevinst i behandlingsarbejdet.

Tidligere brugere, der er kommet sig, vil også i højere grad kunne virke som informanter og foredragsholdere omkring ”det at komme sig” i forbindelse med psykisk sygdom og dermed medvirke på en realistisk måde til nedbrydning af tabuer.

Altså mere magt, indflydelse til brugeren og en behandling der lægger større vægt på pågældendes styrker frem for kun at fokusere på hans lidelse og svage sider.

Større vægt på behandling med samtaleterapi, selvhjælpsgrupper, motion, samt alternativ behandling, fx også recept til motion eller kultur.

Væsentlig vil det også være såfremt medicinforbruget og dets ofte medfølgende bivirkninger kunne reduceres. Her skal man forholde sig til at medicinalindustrien står for en stor del af personalets videreuddannelses kurser på de enkelte psykiatriske afdelinger, hvilket selvfølgelig medvirker til fokusering på netop medicinsk behandling.

4 Likes

Jeg synes rigtig godt om dine synspunkter!

Har du læst bogen: ”Recovery – at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser” af Alain Topor?

Recovery-bevægelsen siges at være en revolution inden for psykiatrien.
Den tror på, at man kan komme sig efter en psykisk lidelse ved at understøtte det enkelte menneskes selvbestemmelse i vejen frem mod at komme sig.

Patienten skal ikke af behandlersystemet reduceres til et sygdomsobjekt. Patienten er mere end sin sygdom. En patient ER ikke sin sygdom, men HAR en sygdom. En patient skal forstås som et menneske, der ved siden af sin sygdom, har en unik viden om sig selv.

Patienten skal medinddrages i behandlingen, som den aller vigtigste medspiller i sin egen helingsproces.

I den recovery-orienterede tilgang tilbyder behandleren sig med sin faglige viden og nyeste håbefulde forskning inden for området, et fagligt begrundet håb, som behandleren kan byde ind med - sideordnet med de muligheder for helbredelse, der ligger i patientens egen og unikke viden om sine symptomer, ønsker, erfaringer og livssituation. Det er i det samspil patienten skal komme sig.

1 Like

Tak for et positivt svar. Ja, jeg har læst ovennævnte bog for nogen tid siden og synes at recovery tanken er rigtig konstruktiv.
Men det der i den seneste tid har optaget mig mere er Laplands modellen måske mere kendt som Åben Dialog modellen som bliver mere og mere brugt bla. på Psykiatrisk af deling i Svendborg og flere andre steder i landet.
Synes det ville være spændende såfremt der i parti programmet kunne indskrives noget om større brugerindflydelse, brugeren som erfaringsekspert, vægt på egne resurser.
Meget væsentlig ved at bruge Åben Dialog metoden er at man bruger netværket og søger at styrke det, altså at bruge forstærke nogle relationer. Uden varme menneskelige relationer er man nærmest dømt til sygdom - man skal blive SET.
Psykiaterne skal være mere ligestillede til de andre partnere i behandlingsforløbet
Jeg opfatter vi er ret enige - det er blot det at formulere essensen og gøre at det let forståetligt.
Spændt på at høre dit evt svar!

Du har jo fremført et fint forslag til Alternativ` politik inden for psykiatrien, som jeg umiddelbart støtter, men velvidende, at jeg kun har en begrænset viden på området, og også velvidende, at der altid er mange aspekter i en sag. Man kunne f. eks. spørge om, hvordan virkeligheden er inden for psykiatrien? Hvor langt er dine synspunkter fra det, der reelt foregår i psykiatrien? Hvordan er lovgivningen på området? Er der allerede forslag, der tangerer dit område, hvor dine tanker kunne skrives ind.? Og man kunne sikkert stille mange flere spørgsmål til området. Altså det med debatten i et bredt forum.

Jeg har det sådan her og nu, at jeg forventer at få et større overblik over, hvor Alternativet står med sin politik på det kommende årsmøde, den 27. juni. Jeg glæder mig meget til at deltage i mødet. Som det er nu ”zapper” jeg lidt rundt her og der på Alternativets sider for at få klaring, men i fuld forståelse for, at Alternativet er i en tilblivelsesproces i forhold til at finde sit endelige ståsted i dansk politik.

Jeg vil være meget opmærksom på dit område i debatten fremover og vende tilbage, hvis jeg synes, jeg kan byde ind med noget, som, efter min mening, kunne være relevant i forhold dine fremførte synspunkter til en Alternativ` politik.

Hej Inge og Bjarne,

psykiatrien i Danmark er - som Bjarne tidligere har nævnt - et meget forsømt område og lige for tiden er området totalt i kaos, især i hovedstadsområdet, fordi der flere steder er blevet nedlagt afdelinger, således at lukkede afdelinger næster er dobbelt overbelagt og hvor brugere er henvist til en seng på gangen.

Der er mange områder, hvor Alternativet - som parti - skal forholde sig til, i de næste mange år, men der er et sted hvor Alternativet er en rigtig godt og konstruktiv fornyelse og det er Alternativets politiske laboratorier, som ikke kun er forbeholdt partimedlemmer.

Her kunne det være fint at starte en fremadrettet udvikling for psykiatrien, ved at der fra netop sådanne PL kunne kommer forslag (lovforslag) om fornyelser og forbedringer inden for psykiatrien, som økonomisk og lovgivningsmæssigt inddrager folketinget.

Vi skal så også være opmærksomme på, at et er lovgivning og pengebevillinger, som sker i folketinget, mens selve hjælpen/behandlingen sker i regionalt og kommunalt regi og her handler det om at finde en fremtidig strategi, da Alternativet jo også kommer til at deltage ved regionale og kommunale valg om 2½ år.

Når vi får opstartet nogle PL omkring psykiatrien, vil det være godt at invitere psykiatribrugere, pårørende, psykiatriens personale, de praktiserende læger og ikke mindst de yngre læger og derudover de personalegrupper der kommer i berøring med psykiatribrugerne, både på afdelinger, bosteder og væresteder.

Jeg vil gerne være med til at opstarte et PL omkring psykiatrien. Netop fordi det er vigtigt at komme i gang med dette område, så vi hurtigt kan få forbedret forholdene på de psykiatriske afdelinger og få lavet en god platform til forbedring af hjælpen/behandlingen af de mennesker, der går rundt med en psykisk lidelse.

1 Like

Tak for dit bidrag til debatten.
Det er sørgeligt at høre, at det står så slemt til inden for psykiatrien i hovedstadsområdet.
Og ja, jeg synes også, at det er alle tiders med Alternativets opfindelse af “Politiske Laboratorier”.
Med hensyn til at invitere fagfolk og andre relevante personer udefra, har du gode forbindelser inden for området?
Umiddelbart vil jeg gerne være med, men vi skulle gerne blive nogle stykker. Vil også lige sige, at jeg kommer fra Nordjylland. Gætter på, at du er fra København.

Hej Inger,

jeg sidder såmænd på Sydfyn, midtvejs mellem Fåborg og Svendborg.

Grunden til at jeg kender ligt til de psykiatriske afdelingers problem i
hovedstaden, så er det fordi en nær ven var indlagt på Ballerups lukkede
afdeling, på grund af at afdelingen på Gentofte sygehus er nedlagt.
Afdelingen var en et-værelses afdeling, men der var to på værelserne og
en enkelt lå på gangen.

Da jeg er landsledelsesmedlem i Landsforeningen af nuværende og
tidligere psykiatribrugere (LAP), har jeg visse muligheder for at få fat
på kvalificerede personer fra flere af de områder jeg i mit indlæg
fremførte.

Jeg er derfor helt med på at få et politisk laboratorium om at stå, en
gang i løbet at efteråret.

Nu skal jeg til Alternativets landsmøde på næste lørdag og så kunne det
være spændende at høre, om der er andre der vil være med til at
arrangere laboratoriet, således at vi kan få det op at stå.

Det er i hvert tilfælde en inspirerende måde at kunne skabe indflydelse
på lovgivningen, end blot at kunne får høringsmulighed under
lovbehandlingen. Hvorfor skulle vi almindelige borgere ikke være gode
nok til at finde på gode forslag til lovgivning og så få dem lagt frem
for den lovgivende forsamling - folketinget.

Med Venlig hilsen

Lars Kristensen
Højgårdsvej 7
5762 Vester Skerninge

Tlf.: 29840407
Bedst efter kl. 20

Dit Livs Vandretur - en digtsamling
http://www.hjertensfryd.dk/digtsamling-filer/digtsamling.html

En sang fra Ringenes herre https://www.youtube.com/watch?v=I97_x79hWA0

2 Likes

Spændende tanker omkring psykisk sygdom, recovery og brugerindflydelse, som der er bidraget med her i denne tråd. Jeg støtter op om at lave et politisk laboratorium om emnet.
Måske man kunne lave labs rundt om I landet og sammenkøre forslagene fra møderne og bidrage med et politisk forslag, der kan bringes op i Politisk Forum hos Alternativet ?

1 Like

Apropros gennemsigtighed og interessekonflikter - brugerindflydelse:

Psykiatri og Big Pharma kører et uskønt parløb - jeg har bestilt denne bog, der udkommer 1. september:

Manden er internationalt velanskreven, så han kan ikke i mainstream medierne bare afvises som “konspirationsteoretiker” eller lignende

1 Like

Har læst de andre interessante indlæg i tråden, der må være give basis for nogle Politiske Laboratorier.
Har lige fået skimmet en bog om Åben Dialog:”Åben Dialog i Relationel Praksis - Respekt for
anderledeshed i øjeblikket” af Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil, 1914, biblio 61.642
En utrolig spændende og givende bog.
Har under søgning af emmet fundet
artikel i Fyens Stiftstiden 7.april 2015 om at A.P. Møller Fonden
har givet 3 millioner til Afd. P på Svendborg Sygehus til kurser;
afdelingen opfattes som den førende indenfor Åben Dialog i Danmark,
men metoden praktiseres også mange steder i Danmark.
På You Tube findes der videoer om Åben
Dialog På Facebook findes der også grupper om emnet.
Nogle få stikord omkring Åben Dialog: Det handler om at blive set, hørt
forstået, respekteret og anerkendt;
Åben dialog anbefales i Regeringens Psykiatri udvalg i efteråret 2013
Folk er lige men ikke ens i en Åben Dialog gruppe og løsninger skal fremkomme frit fra bruger og
medlemmerne.
Fagpersonerne fremkommer med indlæg om deres følelser og oplevelser, de kommer ikke med løsninger. De forsøger ikke på kontrol. Ved afslutningen kan de lave en form
for opsummering.
I Finland bruges Åben Dialog også inden for det sociale og administrative områder. i tilpassede former i stigende grad.
Metoden har ført til mindre genindlæggelser, færre sengedage og mindre medicinforbrug;SUPER
synes JEG!!!:
Rigtig interessant er det at også at Åben Dialogs metode ligner en del af Alternativets Kerneværdier og tanker om en NY politisk kultur; empati, åbenhed, lytte frem for at tale, rum for at indrømme fejl og turde indrømme uvidenhed om en given ting.
Der må være basis for Politiske Laboratorier i Regionerne i den kommende tid om psykiatri og metode.
Vil meget gerne deltage i en form for brugerekspert, men magter ikke rollen som tovholder eller lignende.
Med venlig hilsen
Bjarne Skov Jensen, Odense

Har læst de andre interessante indlæg
i tråden og der må være basis for nogle Politiske Laboratorier.

Har lige fået skimmet en bog om Åben
Dialog:Ӂben Dialog i Relationel Praksis - Respekt for
anderledeshed i øjeblikket” af Jaakko Seikkula og Tom Erik
Arnkil, 1914, biblio 61.642
En utrolig spændende og givende bog.
Har under søgning af emmet fundet
artikel i Fyens Stiftstiden 7.april 2015 om at A.P. Møller Fonden
har givet 3 millioner til Afd. P på Svendborg Sygehus til kurser;
afdelingen opfattes som den førende indenfor Åben Dialog i Danmark,
men metoden praktiseres også mange steder i Danmark.
På You Tube findes der videoer om Åben
Dialog På Facebook findes der også grupper om emnet.
Nogle få stikord omkring Åben
Dialog:
Det handler om at blive set, hørt
forstået, respekteret og anerkendt;

Åben dialog anbefales i Regeringens
Psykiatri udvalg i efteråret 2013
Folk er lige men ikke ens i en Åben
Dialog gruppe og løsninger skal fremkomme frit fra bruger og
medlemmerne.
Fagpersonerne fremkommer med indlæg om
deres følelser og oplevelser, de kommer ikke med løsninger. De
forsøger ikke på kontrol. Ved afslutningen kan de lave en form
for opsummering.
I Finland bruges Åben Dialog også
inden for det sociale og administrative områder. i tilpassede former
i stigende grad.
Metoden har ført til mindre
genindlæggelser, færre sengedage og mindre medicinforbrug;SUPER
synes JEG!!!:
Rigtig interessant er det at også at
Åben Dialogs metode ligner en del af Alternativets Kerneværdier
og tanker om en NY politisk kultur; empati, åbenhed, lytte frem for
at tale, rum for at indrømme fejl og turde indrømme uvidenhed om en
given ting.

Der må være basis for Politiske
Laboratorier i Regionerne i den kommende tid om psykiatri og metode.
Vil meget gerne deltage i en form for
brugerekspert, men magter ikke rollen som tovholder eller lignende.
Med venlig hilsen
Bjarne Skov Jensen, Odense

1 Like

Kære Bjarne og alle andre interesserede

Jeg vil gerne være den tovholder, du efterlyser, Bjarne, med sigte på et kommende Politisk Laboratorium inden for området “Psykisk sygdom og brugerindflydelse”. Jeg vil også gerne være sekretær, da det er min erfaring, at det især er via mødereferater, at tråden kan holdes.

Allerførst: Kan jeg gå ud fra, at alle på denne tråd vil deltage? Dvs. sige:

Lars, Ulla, Michael, Bjarne (og jeg selv)

Hvis det er tilfældet, må I gerne give til kende, hvor I kommer fra. Lars har fortalt, at han kommer fra Sydfyn. Jeg selv kommer fra Nordjylland.

Når jeg ved, hvor I kommer fra, vil jeg foreslå et sted at mødes, som ligger i en rimelig afstand til os alle.

Vi kan på et tidspunkt gå over til at maile sammen, men jeg synes, vi lige skal skrive sammen her i tråden et stykke tid for at holde den mulighed åben, at andre interesserede kan melde sig til.

Bliver vi ikke flere end os fem, synes jeg, at vi mødes i første runde.

Vil I give en respons på ovennævnte?

Vh Inger

Kære Alle på tråden her,

Der arbejdes pt. på at få samlet vores indsatsområder på det socialpolitiske område.

Dette sker i samarbejde med Alternativets ordfører på det socialpolitiske område.
Et af emnerne er psykiatrien og jeg vil foreslå, at man afventer etablering af POLA på området, indtil mødet er afholdt.

Mere info kan fås efter den 18. august., hvor mødet bliver afholdt og så ved jeg noget mere.

Kan vi vente til indtil da ?

// Ulla.

Kære Ulla

Jeg synes, det lyder som ALLE TIDERS, at der arbejdes på et samlet overblik inden for det socialpolitiske område, ellers kan der nok let ske det, at vi lapper ind over hinandens områder, og tingene bliver indviklede.

Jeg vil glæde mig til at høre, hvad du kan fortælle engang efter jeres møde den 18. august.

Lige et par spørgsmål til dig:

  1. Er det ikke rigtigt, at det er Torsten Geil her fra Nordjylland, der er ordfører på det socialpolitiske område?

  2. Må jeg spørge, hvordan du kender til det forestående møde den 18. august? Har du et særligt ansvarsområde inden for Alternativet?

Vh Inger

@Inger

Ad1) Ja, Torsten Gejl er ordfører på området for socialpolitik for Alternativet.

Ad2 ) Jeg er tovholder for København ift. etablering af POLA’er omkring Socialpolitik. Derfor, har jeg kendskab til det kommende møde, hvor andre repræsentanter fra øvrige landsdele også vil være tilstede.

Det er jo ikke forbudt, at afholde POLA’er om emner indenfor socialpolitik - Min pointe er blot, at vi snart får sammenkørt fælles fokuspunkter i hele landet, på det socialpolitiske område.

Dette netop for, som du selv skriver, at vi ikke overlapper hinanden eller bruger ressourcer på tiltag, som ikke pt. er et fokusområde.

Jeg vil helt klart tage trådens emne med til mødet.

Jeg håber, at det var svar nok for nu.

Bedste hilsner,

Ulla.

1 Like

Kære Inger
Vi skriver nu den 1. september og forstår at der var et afklarende møde den
18. august og har ligesom forventning om at der sker noget.
Jeg kender ikke systematikken omkring Polaer? Kræves der mindst fx 5
deltagere og hvor mange må være ikke medlemmer? Hvad med udgifter i fm et
sådan møde - for egen regning? I Odense har vi Kulturmaskinen som jeg mener
kan stille lokaler
til rådighed.
Hvilke kvalitetskrav stiller Politisk Udvalg til forslag der indsendes.
Det kan vel også være en vinkling/holdning til et delområde i et større
emneområde. Netop som brugerindflydelse indenfor psykiatrien?
Jeg er i gang med at få fat den tidligere regerings psykiatriudvalgs
rapport fra 2013 der skulle en ret stor udredning af psykiatriens tilstand
og ønsker til fremtiden.
Den vil sikkert kunne bruges.
Spændt på at høre nyt. Fornemmer at der er aktivitet omkring social
politik, men ikke så meget om sundhedspolitik!?
Mkh
Bjarne

Den 6. august 2015 kl. 08.45 skrev Inger Colding Wolf <
webmaster@alternativet.dk>:

Kære Bjarne

Tak for dit brev til mig.

Ja, der var jo et møde den 18. august, hvorom Ulla skriver, at man vil prøve at få samlet Alternativets indsatsområder på det socialpolitiske område og efterfølgende give info herom.

Jeg synes, vi fortsat skal afvente svar, før vi evt. tager initiativ til et pola.
Jeg er ikke den rette til at besvare dine spørgsmål vedrørende retningslinjer for et pola. Ved kun at der på Alternativets hjemmeside ligger en “krævende” skabelon, hvori forslagene skal skrives. Jeg vil tro, at Mads kan oplyse om det, du spørger om.

Det lyder som en spændende og relevant rapport, som du er ved at fremskaffe.

Vh Inger

Hej @Inger & Bjarne.

Der vil blive afholdt et politisk laboratorium den 21. September om Social psykiatri.

Det vil blive afholdt i Vordingborg og jeg vedlægger her et opslag til begivenheden.
I er meget velkommen til, at rette henvendelse til Lea, der er tovholder for etablering af POLA om social psykiatri, hvis I har forslag og ideer.

Der vil lige nu kun blive afholdt dét her POLA - men på sigt, så skal der videreudviklet på det socialpsykiatriske område.

Jeg ved, at det af geografiske årsager, ikke er muligt for alle at deltage i selve POLA’et. Men man kan både skrive til Lea og endvidere, bliver hele materialet fra POLA’et, lagt ud på dialog siden her, således at interesseret, kan kommenterer på selve udkastet, indsamlet fra POLA’et.

Desuden, kan man også følge med på FB siden for socialpolitik, hvor der også bliver lagt et udkast ud fra POLA

I forrige uge, efterlyste jeg tovholdere til POLA afvikling og frivillige på det socialpolitiske område. Det var slået op på temmelig mange Fb sider, så der har man haft mulighed for at byde ind.

Man kan sagtens etablerer et POLA om emnet socialpsykiatri og indsende forslag til POFU.

En lille afklaring: Psykiatri hører under sundhedsområdet - ordfører er Carolina M Maier.
Socialpsykiatri hører under socialpolitik - ordfører er Torsten Gejl.

Lige pt. er det under socialpolitik, at vi afvikler POLA om socialpsykiatri.

Flere spørgsmål er velkommen.

Bedste hilsner, Ulla.

1 Like

Hej Ulla
Det lyder som om, det hele er sat godt i system. Det er det vigtige for mig.
Jeg er lidt usikker på, hvor meget jeg vil involvere mig, da jeg synes, jeg har meget at se til for tiden.
Vh Inger

1 Like

Jeg ser lige, at der opfordres til inputs til socialpsykiatrien…

Kom med over og giv dit bidrag…