Politisk Pakke: 4 | PoFo fører tilsyn, DPL har ansvar for visioner, udspil og forslag

Forslagstekst

Vedrørende §10

Stk. 1 Formål Politisk Forums opgave er at føre tilsyn med udviklingen af Alternativets politik og fremme at borgere, organisationer og medlemmer involveres i tilblivelsen og gennemførelsen af Alternativets politik.

Stk. 2 Udvikling af politik Politisk Forum har imellem Landsmøder ret til at kommentere på politiske visioner, udspil og forslag i forhold til indhold og tilblivelsesproces, samt mulighed for at indstille til Daglig Politisk Ledelse om udvikling af nye og/eller revidering af eksisterende politiske udspil.

Vedrørende §12

Stk. X. Sammensætning af Daglig Politisk Ledelse. Folketingsgruppen udpeger op til 2 af sine medlemmer til sammen med Politisk Leder at udgøre Daglig Politisk Ledelse

Stk. X. Daglig politisk styring. Daglig Politisk Ledelse træffer beslutninger ved et simpelt flertal. Daglig Politisk Ledelse fastlægger den daglige landspolitiske linje i samarbejde med Folketingsgruppen og med reference til partiprogrammet. Daglig Politisk Ledelse har myndighed til at godkende enkeltstående politiske forslag, som officiel politik for Alternativet og en del af partiprogrammet.

Stk. X. Relation til Hovedbestyrelsen. Et medlem af Daglig Politisk Ledelse har ret til deltagelse i alle typer af Hovedbestyrelsens møder, inklusiv krisemøder og lign., dog altid uden stemmeret.

Stk. x. Politiske processer. Daglig Politisk Ledelse har beslutningsmyndighed i forhold til de nationale og overnationale politiske processer og deres produkter, både når det gælder politiske udspil og Alternativets overordnede visioner.

Daglig Politisk Ledelse skal godkende eller afvise optagelsen i det officielle politiske program af politiske udspil og visioner på grundlag af kriterier om grad af inddragelse og gennemsigtighed i udviklingen, krav til format, og om det politiske indhold ligger indenfor rammerne af Alternativets overordnede visioner.

Daglig Politisk Ledelse kan beslutte at bruge ressourcer til at understøtte udviklingsforløb for ny politik eller revision af eksisterende. Det gælder både forløb på eget initiativ eller på initiativ af Politisk Forum, fagråd eller menige medlemmer.

Stk. x. Partiprogrammet. Daglig Politisk Ledelse har ansvaret for tilsyn med, formidling af og nødvendige redaktionelle ændringer i Alternativets officielle politiske program, som er summen af alle godkendte visioner, politiske udspil og forslag.

Daglig Politisk Ledelse kan løbende foretage mindre, nødvendige redaktionelle ændringer i det politiske program.

Daglig Politisk Ledelse skal sørge for at en samlet oversigt over Alternativets politiske program er nemt tilgængeligt for offentligheden.

Motivation

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

En af de udfordringer, der er ved Politisk Forum er at hastigheden i politik kan forårsage, at ting ikke når forbi Politisk Forum inden de kommer ud i medierne og “bliver Alternativets politik”. Ved at ændre Politisk Forum til at være mere faciliterende og agere som tilsyn i forhold til inddragende politiske processer, kan organet i højere grad bidrage med strategisk tænkning og konstruktiv feedback i en travl politisk hverdag.

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør det procesmæssigt nemmere at vedtage officiel politik. Politisk Forum kan også fokusere på at facilitere udviklingsprocesser og føre tilsyn med Alternativets måde at udvikle politik på.Ved fuldt ansvar til daglig politisk ledelse bliver det nemmere at vedtage ændringer i partiprogrammet. Det tydeliggøres i vedtægterne. Risiko for at politisk forum bliver for tandløst og at politiske udspil bliver lavet uden opbakning fra organisationen.Risiko for at større visioner bliver Alternativets politik uden tilstrækkelig opbakning fra medlemmer.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.