Politisk Pakke: 2 | PoFo har ansvar for visioner og udspil, DPL for forslag og linje

Forslagstekst

Vedrørende §10:

Stk 1. Formål. Politisk Forum er Alternativets forum med ansvar for og myndighed over udvikling af politik.

Formålet og hovedansvaret er rammerne for de politiske processer, så både borgere, interesseorganisationer, Alternativets medlemmer og folkevalgte har reel mulighed for at deltage i og påvirke processerne, og at skabe helhed i det samlede politiske program, så samspillet mellem forskellige visioner og politiske udspil styrkes.

Stk. 2. Udvikling af politik. Politisk Forum har beslutningsmyndighed i forhold til de nationale og overnationale politiske processer og deres produkter; politiske visioner og udspil.

Politisk Forum skal godkende eller afvise optagelsen i det officielle politiske program af politiske visioner og politiske udspil på grundlag af kriterier om grad af inddragelse og gennemsigtighed i udviklingen, krav til format, og om det politiske indhold ligger indenfor rammerne af Alternativets overordnede visioner.

Politisk Forum kan beslutte at bruge ressourcer til at understøtte udviklingsforløb for ny politik eller revision af eksisterende. Det gælder både forløb på eget initiativ eller på initiativ af folkevalgte, fagråd eller menige medlemmer.

Stk. 3. Ansvar for godkendelse. Politisk Forum har et særligt ansvar for et nært samarbejde med de nationale og overnationale folkevalgte, så deres politiske virke ikke unødigt hæmmes af kravet om godkendelse af visioner og udspil.

Hvis et politisk udspil eller en vision fra de nationale eller overnationale folkevalgte ikke har fået endelig godkendelse eller afslag fra Politisk Forum 30 dage efter Politisk Forum har modtaget anmodningen, så er udspillet eller visionen automatisk godkendt til optagelse i Alternativets officielle politiske program.

I forhold til udspil og visioner udviklet af andre aktører fastsætter Politisk Forum selv en garanti om godkendelsesfrist.

Stk. 4. Partiprogrammet. Politisk Forum har ansvaret for tilsyn med, formidling af og nødvendige redaktionelle ændringer i Alternativets officielle politiske program, som er summen af alle godkendte politiske visioner, udspil og forslag.

Politisk Forum kan løbende foretage mindre, nødvendige redaktionelle ændringer i det politiske program.

Politisk Forum skal sørge for at en samlet oversigt over Alternativets politiske program er nemt tilgængeligt for offentligheden.

Vedrørende § 12 Stk. 1-3:

Stk. X. Sammensætning af Daglig Politisk Ledelse. Folketingsgruppen udpeger op til 2 af sine medlemmer til sammen med Politisk Leder at udgøre Daglig Politisk Ledelse.

Stk. X. Daglig politisk styring. Daglig Politisk Ledelse træffer beslutninger ved et simpelt flertal. Daglig Politisk Ledelse fastlægger den daglige landspolitiske linje i samarbejde med Folketingsgruppen og med reference til partiprogrammet.

Stk. X. Relation til Hovedbestyrelsen. Et medlem af Daglig Politisk Ledelse har ret til deltagelse i alle typer af Hovedbestyrelsens møder, inklusiv krisemøder og lign., dog altid uden stemmeret.

Stk. X. Udvikling af politik Daglig Politisk Ledelse har myndighed til at godkende enkeltstående politiske forslag, som officiel politik for Alternativet og en del af partiprogrammet.

Motivation

Vi er i Alternativets officielle politik ofte glade for Borgersamlinger, uddelegering af magt og et højt niveau af borgerinddragelse. Det vil styrke vores parti-kultur, vaner og troværdighed, hvis vi prioriterer den samme praksis internt i partiet.

Fordele

Fordelen ved at give Politisk Forum ansvar og myndighed for at det bliver praksis i Alternativet er, at sandsynligheden for at vi gør det øges, da en myndighed i partiet får ansvaret for det. Især hvis Politisk Forum også tildeles ressourcer til at udføre opgaven.

Det gør også at Hovedbestyrelsen rent kan fokusere på det organisatoriske og at Daglig Politisk Ledelse kan fokusere på det parlamentariske. Altså en klar og tydelig opdeling af ansvar og myndighed.

Når Politisk Forum har myndighed i større grad, så vil det blive mere attraktivt for alle slags medlemmer – folkevalgte eller ej – at interessere sig for eller deltage i Politisk Forums arbejde.

Det skal bemærkes at benyttelsen af kategorierne Officiel politik og partiprogram betyder at både daglig politisk ledelse eller andre kan fremsætte alle mulige andre politiske forslag, som blot ikke må udnævnes til officiel politik - altså så kun omtales som ‘mit forslag’, eller ‘Alternativet Viborgs forslag’, men ikke ‘Alternativets forslag’.

Det handler altså alene om politiske forslag, som skal have titlerne “En del af partiprogrammet” eller “Alternativets forslag om…”

Ulemper

Udvikling af større politisk udspil vil kunne tage længere tid.

Den større gennemsigtighed og offentlighed om udviklingen af større politiske udspil kan gøre at andre partier nemmere kan stjæle for os.

Det kan dermed også betyde, at kravet til originalitet og Alternativet-egenart øges, hvilket kan kræve mere arbejde og kompetence.

Fordele

Ændringer, der klargør myndighed.

Daglig Politisk Ledelse træffer afgørelse ved simpelt flertal, hvilket ikke fremgik tidligere eller hvordan beslutninger ellers skulle træffes.

Stykke 3 giver Daglig Politisk Ledelse en mulighed for at vedtage officiel politik, der selvom den formelt er begrænset til enkle forslag, også kan udnyttes til at godkende større udspil ved blot at godkende enkelt delene i det større udspil. Det kan misbruges, men det er også en funktionel nødløsning, hvis samarbejdet med Politisk Forum er ikke-fungerende.

Det kan også bemærkes at benyttelsen af kategorien Officiel politik og partiprogram betyder at både daglig politisk ledelse eller andre kan fremsætte alle mulige andre politiske forslag, som blot ikke må udnævnes til officiel politik - altså så kun omtales som ‘mit forslag’, men ikke ‘Alternativets forslag’.

Stykke 4 udvider en gennemsigtighed, så Daglig Politisk Ledelse ikke formelt kan lægges hindringer i vejen ift at føre et tilsyn med Hovedbestyrelsens virke.

Ulemper

En genstridig, usamarbejdsvillig Politisk Leder kan blokere arbejdet med et voldsomt brug af vetoret.

Hovedbestyrelsen kan dog i så fald intervenere, først med truslen om at indkalde til ekstraordinært landsmøde for at udskifte Politisk Leder, og siden ved at effektuere en sådan trussel.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.