Politisk Pakke: 1 | PoFo ansvar for visioner, udspil og forslag, DPL for den daglige linje

Forslagstekst

Vedrørende §10:

Stk 1. Formål. Politisk Forum er Alternativets forum med ansvar for og myndighed over udvikling af politik.

Formålet og hovedansvaret er rammerne for de politiske processer, så både borgere, interesseorganisationer, Alternativets medlemmer og folkevalgte har reel mulighed for at deltage i og påvirke processerne, og at skabe helhed i det samlede politiske program, så samspillet mellem forskellige visioner, udspil og politiske forslag styrkes.

Stk. 2. Udvikling af politik. Politisk Forum har beslutningsmyndighed i forhold til de nationale, overnationale, regionale og lokale politiske processer og deres produkter; politiske visioner, udspil og enkeltstående forslag. Politisk Forum kan uddelegere ansvar og myndighed til andre organer i Alternativet.

Politisk Forum skal godkende eller afvise optagelsen i det officielle politiske program af politiske visioner, udspil og forslag på grundlag af kriterier om grad af inddragelse og gennemsigtighed i udviklingen, krav til format, og om det politiske indhold ligger indenfor rammerne af Alternativets overordnede visioner. Før endelig godkendelse eller afvisning skal Politisk Forum tilbyde initiativtager mulighed for ændringer.

Politisk Forum kan beslutte at bruge ressourcer til at understøtte udviklingsforløb for ny politik eller revision af eksisterende. Det gælder både forløb på eget initiativ eller på initiativ af folkevalgte, fagråd eller menige medlemmer.

Stk. 3. Ansvar for processer & godkendelse. Politisk Forum har et særligt ansvar for at understøtte menige medlemmers mulighed for at udvikle politik. Der skal være en klar guide til hvordan, man som medlem kan påtage sig det ansvar, og tydelighed om vilkår for godkendelse til partiprogram, herunder en garanti for reaktion inden 30 dage på en anmodning om godkendelse af et politisk produkt til optagelse i partiprogrammet.

I forhold til visioner, udspil og forslag udviklet af andre aktører fastsætter Politisk Forum selv en garanti om godkendelsesfrist.

Stk. 4. Partiprogrammet. Alternativets partiprogram består af godkendte visioner, udspil og forslag. Politisk Forum har ansvaret for tilsyn med, formidling af og nødvendige redaktionelle ændringer i Alternativets officielle politiske program.

Politisk Forum kan løbende foretage mindre, nødvendige redaktionelle ændringer i det politiske program.

Politisk Forum skal sørge for at en samlet oversigt over Alternativets politiske program er nemt tilgængeligt for offentligheden.

Vedrørende paragraf: 12 Stk.: 1-3:

Stk. 1. Sammensætning af Daglig Politisk Ledelse. Folketingsgruppen udpeger op til 2 af sine medlemmer til sammen med Politisk Leder at udgøre Daglig Politisk Ledelse.

Stk. 2. Daglig politisk styring. Daglig Politisk Ledelse træffer beslutninger ved et simpelt flertal. Daglig Politisk Ledelse fastlægger den daglige landspolitiske linje i samarbejde med Folketingsgruppen og med reference til partiprogrammet.

Stk. 3. Relation til Hovedbestyrelsen. Et medlem af Daglig Politisk Ledelse har ret til deltagelse i alle typer af Hovedbestyrelsens møder, inklusiv krisemøder og lign., dog altid uden stemmeret.

Motivation for Pakke 1

Fordele

Ulemper

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Jeg går ind for Politisk Forum som vores centrale organ for udvikling og vedtagelse af politik, men;

  1. Jeg synes ikke PoFo på forhånd skal godkende kommunale udspil. Men man skal behandle og afgøre hvis kommunale udspil ses at være i strid med partiprogrammet

  2. Kunne der være en fare for at Politisk Ledelse bliver helt marginaliseret i den model? Eventuelt kunne Politisk Ledelse have en eller anden form for særlig initiativret for at modvirke dette?