Personlige sociale indsatser - tæt på borgeren

Alt for mange borgere får aldrig en ordentlig hjælp af kommunen, fordi adgangen er for
uoverskuelig eller fordi det kræver visitering og klientgørelse. Vi skal sikre flere uformelle, let tilgængelige og personlige tilbud. Konkrete forslag knyttet hertil:

  • Flere anonyme og let tilgængelige tilbud
  • Fremskudte sagsbehandlere
  • Få og faste sagsbehandlere til de mest udsatte
  • Mindre, mere lokale og mere uformelle jobcentre

Flere anonyme og let tilgængelige tilbud
Evidens, registrering og måling er ofte godt. Men der er også tilbud, der virker,
netop fordi de er anonyme, uformelle og helt simpelt baseret oplevelsen af at føle
omsorg og mødet med et menneske, der vil dig det godt. Disse indsatser
udmærker sig ofte ved at være trygge, uformelle, lettilgængelige og uden
registrering, visitation og krav om diagnose. Og de behøver bestemt ikke være
dyre. Som eksempler kan nævnes lokale børne- og unge rådgivninger, der
desværre er udsat for centralisering og lukninger eller de nuværende forsøg med
akuttilbud, hvor psykisk sårbare borgere kan blive mødt uden diagnose og visitering, når de oplever et behov. Disse tilbud er forebyggende både menneskeligt og økonomisk, men lider ofte under pres for dokumentation og evidens, da anonymiteten, og den omsorgsbaserede tilgang vanskeliggør registrering og dataindsamling. Det kræver derfor politikere, der stoler på tilgangen og effekten.

Fremskudte sagsbehandlere
Sagsbehandlere behøver ikke sidde på et kontor i en kommunal bygning. Mange
borgere kan have glæde af en opsøgende indsats eller en nem adgang i deres
hverdagsmiljø. Det kan være opsøgende sagsbehandlere i hjemløseenheden, eller
sagsbehandlere, der har sin daglige gang og ophold i almene boligbyggerier
(som der har været stor succes med i Mjølnerparken), på psykiatriske væresteder
mv. På den måde bliver indsatsen ofte lettere tilgængelig, mere håndholdt og mere personlig.

Få og faste sagsbehandlere til de mest udsatte
De mest udsatte borgere og familier har alt for mange kommunale kontaktflader
og sagsbehandlere. Indsatserne er overlappende og alligevel usammenhængende,
de er ineffektive og unødigt dyre. Det er ingen tjent med. I andre kommuner har
man haft stor succes med, at tilknytte én eller to faste sagsbehandlere til de mest
udsatte borgere og familier. Det giver tryghed og sammenhæng og en langt mere
meningsfuld indsats. Vi skal fra silotænkning til helhedstænkning og fra kassetænkning til mennesketænkning.

HERTIL
Mindre, mere lokale og mere uformelle jobcentre
I stedet for at centralisere jobcentrene i enorme centre, bør Københavns
Kommune i stedet lave flere, mindre og mere lokale jobcentre. Med inspiration
fra f.eks. Kalundborg Kommune bør der arbejdes meget mere med at tilbyde
netværksgrupper, der kan mødes uden for jobcentrene i f.eks. cafeer i kulturhuse
mv. eller jobcentrene bør have mere indbydende rammer. Oplevelsen af at være
en del af et netværk og mødet med sagsbehandlere under mindre formelle
rammer har været en stor succes i Kalundborg. Jobcentrene bør desuden i langt
højere grad end i dag være et sted, hvor borgerne har lyst til at komme. Både
virksomheder og borgere skal have langt mere ud af den service som et jobcenter
burde tilbyde.