Opstillings - årsmøde

Referat af kandidatvalgs – og årsmøde 6/2 2024, Alternativet, Allerød-Rudersdal.

Deltagere: Bestyrelsen og 2 medlemmer, 20% af medlemmerne. :wink:

1. Valg af dirigent

Gunver Larsen valgtes og konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt 6 uger før.

 1. Valg af stemmetællere og referent.

Christa If Jensen, referent.

 1. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

Christa afholdt bestyrelsens beretning og besvarede spørgsmål.

Vedtaget.

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt, og Gunver og Karen blev takket for det store arbejde med at få flyttet Allerød.Lynges konto i Merkur til Allerød-Rudersdals konto.

 1. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  Fremsendte opstillingsgrundlag til kv25 blev betragtet som forslag.

Nicolaj Dam Nyholm, Rudersdal, var den eneste, der havde fremsendt opstillingsgrundlag.

Han fremlagde sit opstillingsgrundlag i en dialog med de fremmødte.

Nicolaj vil koncentrere sig om to emner: Det ene, det grønne og klimaet, hvor udbredelsen af fjernvarme, den kommende seperartkloakering (adskillelse af regnvand og spildevand), grøn indkøbspolitik, biodiversitet på kommunale (og private) områder m.m var i spil. Og det andet, børn og unge, herunder børneinstitutioner og skoler, men også handicapområdet og retssikkerhed. Nicolaj udtrykte, at et metatema i hans valgkomp kunne være “Omsorg”.

Nicolaj blev valgt som kandidat til KV25 i Rudersdal.

Christa bemærkede, at der vil blive nye valgprocesser inden november 2025. Den første er på nationalt plan d.17/3, som Nordsjælland har tilsluttet sig og hvor alle med kandidat i maven enten til KV og/eller RV25 eller som Folketingskandidat (genvalg eller nyvalg) kan sende opstillingsgrundlag til storkreds.nordsjælland@alternativet.dk Senest d.18/2.

 1. Valg til bestyrelsen.
  Bestyrelsen genopstillede, blev valgt og konstituerede sig med det samme: Forperson, Christa If Jensen, næstforperson Karen Stevnbak, kasserer Gunver Larsen, medlem og KV25 kandidat Nicolaj Dam Nyholm.

 2. Valg af revisor , Bent Jønsson genopstillede og blev valgt.

 3. Eventuelt. Intet til evt.

Til orientering: Bestyrelsens formål og opgaver, fra Vedtægterne:

Stk 1 Kommuneforeningens formål er at arbejde hen imod Alternativets formål.

Stk 2 kommuneforeningens opgave.

Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi i det geografiske område kommuneforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunevalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg… Evt. Suppleringsvalg.