Nyhedsbrev April, Lokalforeningen for Vejle og Opland

Velkommen til et nyt og spændende Alternativt år i Vejle og Opland.
Først og fremmest har vi afholdt årsmøde og generalforsamling med Marianne og Stine Ofelia er kommet i bestyrelsen sammen med Jens-Peter, Rune og undertegnede. Referatet fra dette og det konstituerende bestyrelsesmøde er gengivet længere nede i nyhedsbrevet.
I den forbindelse vil jeg rigtig gerne have lov at sige tak til Linda og Line for det store arbejde de har lagt
i bestyrelsen de seneste år, specielt Linda har været en drivende kraft i at gøre Alternativet Vejle og Opland til det samlingspunkt det er i dag.
Vi har også holdt vores første besætetkøkkenoglavgrønmad dag, hvor elleve medlemmer troppede op og lærte kunsten bag den grønne burger og sammen hjalp med at skabe et oplæg til vor lokale grønne politik, som vi har brug for din hjælp til at gøre bedre.
Se billeder fra eventen og læs politikoplægget længere nede.
Eventkalenderen fortæller også at et nationalt årsmøde er på vej og at foråret kikker frem og gør klar til næste måneds mandagsmøde, der står i sommerfuglenes tegn. Husk også Folketræffet.

Følg med i næste nummer af nyhedsbrevet, hvor vi starter serie med fokus på aktive medlemmer, herunder kend din bestyrelse.

Rigtig god weekend
Alt det bedste
Lars

INVITATIONER
21. april Folketræf, planlægningsmøde kl 11.00
Foreningernes Hus, Vissingsgade 31 (kontakt Olav, se længere nede i nydhedsbrevet.)

24. april POLITISK CAFÉ i Vejle Kommune
kl 19-21 på Conrad Café, Søndergade i Vejle.
Hyggelig tværpolitisk snak om aktuelle politiske emner. Forslag modtages gerne.
Der kan købes kaffe/te/øl/vin i caféens bar. Derudover er det gratis at deltage.
Link til FB gruppe for politisk cafe

5-6. maj Alternativets Landsmøde, DOK5000 Odense
Som sædvanlig er der lagt op til inspirerende politiske samtaler, godt selskab,
fine netværksmuligheder og en skøn fest.
Husk tilmelding senest 20. april, samkørsel arrangeres; Landsmøde link her

7. maj Alternativet Vejle og Opland, mandagsmøde Bygningen Vejle kl 19
Susie Kirkegaard fra Sommerfuglebevægelsen kommer og holder oplæg om baggrunden for at stifte sommerfuglebevægelsen og fortæller om hvad vi kan gøre for at skabe bedre livsbetingelser for sommerfuglene i Vejle kommune.
Efterfølgende debat om de politiske muligheder for at skabe bedre vilkår for sommerfuglene og biodiversiteten i Vejle kommune, måske går vi ud og indfører noget natur.

10-12. maj Folketræf, Det Fælles Bedste,
Spinderihallerne, Vejle Det Fælles Bedste

INFORMATION FOLKETRÆF
FolkeTræffet “Et bæredygtigt Danmark.”

Vejle har fået værtsskabet til Folketræffet efter Samsø og Hvalsø. Folketræffet foregår hvert andet år, så det er med stolthed at Vejle byder alle med økologiske hjerter indenfor til 3 dage med workshops, event, taler, speakers corner, debatter, musik, teater gøgl og masser af oplevelser for både børn, barnlige sjæle og voksne.

Sådan et arrangement kræver frivillige og derfor håber jeg med denne hilsen at I vil støtte op om dette initiativ. Det er nemt. Næste planlægningsmøde er lørdag den 21. april i Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, kl 11.00. Du skal bare møde op.

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål. Mobil 61 31 47 53 eller mail til olavbach@profibermail.dk. Eller læs mere på www.detfaellesbedste.dk

Olav.

GRØN MAD
Tak til Emile Bakkendrup fra Dansk Vegetar Forening og alle deltagerne for en fantastisk aften i skolekøkkenet på Mølholm skole, hvor vi lærte at lave grønne burgere.
Her er et link til vegetariske opskrifter.

Mødet mundede ud i et politisk oplæg, som du kan læse herunder.
Vi vil meget gerne have dit input til at gøre oplægget bedre, mail den til vejle@alternativet.dk eller kom til næste mandagsmøde.

Politik oplæg
Alternativet Vejle & opland politiske målsætning vedrørende kødforbrug i Vejle Kommunes institutioner

Vi ønsker at øge den plantebaseret kost i institutionerne i Vejle Kommune. Årsagen hertil er en kombination af hensyn til miljø, sundhed og dyrevelfærd.

Vores målsætninger er markant mere plantebaseret kost i kommunale institutioner ved bl.a.:

 • Mulighed for plantebaseret tilvalg til alle måltider eksempelvis i kantiner og på plejehjem samt ved udbringning af mad til ældre.
 • Reducering af mængden af kød i alle retter.
 • Kød skal være økologisk
 • Alle råvarer skal så vidt muligt være lokale.
 • Øget information og uddannelse i at lave lækker, velsmagende plantebaseret kost.

I forhold til ”De tre bundlinjer”, så vil ovenstående målsætning, bidrage positivt til alle tre:
Den økonomiske: kød er dyrere end plantebaseret råvarer, så målsætningen skulle kunne skabe en mindre besparelse på indkøb i Kommunen

Den grønne: et mindre kødforbrug vil udlede mindre drivhusgas og samtidig øge det økologiske aftryk.

Den sociale: plantebaseret kost er sundere for såvel krop som sjæl.


Se flere billeder sidst i nyhedsbrevet.

REFERAT KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØD
Tirsdag den 3. april 2018 kl 19.00-20.45 Bygningen Vejle
Til stede.:
Marianne Raadshøj (MR), Stine Ofelia Kildevang (SOK), Rune Bjerremand (RB), Lars Therkelsen (LT) og pr tlf Jens-Peter Broberg (JP)

Næste møde aftalt til Mandag den 30. april 2018 hos Marianne.

Bestyrelsen konstituerede sig med
Fmd.: LT
Nf.: SOK
Kass.: JP

Bestyrelsen aftalte at arbejde for at fremme indflydelse for gennemførsel af Alternativets politik
samt at berede vejen for valg af kommunalbestyrelsesmedlemmer ved førstkommende kommunevalg.

Bestyrelsen var enige om at skabe et årshjul med 3 events i hhv forår og efterår samt to visionsspil i forbindelse med mandagsmøderne.

Bestyrelsen var enige om i videst muligt omfang at gøre bestyrelsesmøderne åbne, undtaget dog når møderne holdes i private hjem. Alle referater fra bestyrelsesmøderne vil blive gjort tilgængelige for medlemmerne.

Bestyrelsen sigter mod at gøre såvel de generelle som åbne bestyrelsesmøder til drifts og planlægnings møder mens mandagsmøderne skal have fokus på det politiske.

Bestyrelsen fastholdt Bygningen som centralt lokale omdrejningspunkt, dette ses dog ikke som en hindring for events ud af huset.

Følgende driftsopgaver blev fordelt;

 • SOK & LT; vejle@alternativet.dk
 • MR; fb (begivenheder, svare, opslag)
 • LT; twitter
 • RB, JP; vejle.alternativet.dk
 • SOK; pr
 • LT; nyhedsbrev
 • MR; velkomst nye medlemmer
 • LT; lokalebooking
 • Alle; årshjul, eventkalender, gf, bestyrelsesmøder
 • JP; budget
 • LT; opdateret medlemsliste til MR søndage
 • henstår; instagram, snapchat oa.

REFERAT ÅRSMØDE/GENERALFORSAMLING
Referat fra Generalforsamling Alternativet Vejle & Opland lørdag d. 17. marts 2018.

1. Valg af dirigent.
John Thomsen, Alternativet Kolding, valgt. John kommenterer, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke har overholdt vedtægternes beskrivelse af rettidig indkaldelse. Den er udsendt 1 dag for sent. Jævnfør vedtægterne skal der derfor stemmes om gyldigheden af mødet. Der stemmes for mødets gyldighed.

2. Valg af stemmetællere & referent.
Inger Schou Hansen, Line Mosfelt og Marianne Christina Raadshøj valgt som stemmetællere.
Stine Ofelia Kildevang valgt som referent.

3. Beretning fra bestyrelsen.
Formand Lars Therkelsen byder velkommen og beretter, at det har været et hårdt år grundet formandsskifte, kommunalvalg, strukturforandringer samt et medlemsfald fra 131 medlemmer til
121 medlemmer.
I oktober 2017 gik tidligere formand Linda van Asperen af. Lars som på daværende tidspunkt var næstformand, overtog derefter posten som formand. Første opgave for den nye formand var den
kommunale valgkamp ført af fire fantastiske kandidater;
Rune Ranaivo Bjerremand, Morten Mejsen Westergaard, Jens-­Peter Mantorp Broberg og Olav Bach.
I arbejdet med valgkampen lykkedes det at skabe en fælles identitet for kandidaterne.
Erfaringen er samtidig, at fire kandidater er alt for få til at løfte opgaverne i en valgkamp. En valgkamp som bestod af flere sjove episoder med blandt andet ”Mega Å”. De fire kandidater fik
tilsammen 1132 stemmer (400 stemmer for lidt til at få et mandat i byrådet). Lars blev valgt til forhandler på valgnatten og understreger i sin beretning, hvordan alle fire kandidater var enige om, at det vigtige var at få Alternativets 4 bundlinjer nævnt og ikke deres personlige interesser. At politik var vigtigere end personlige positioner.
Der har været prøvet forskellige steder til afholdelse af medlemsmøder. Nu er Alternativet Vejle & Opland medlem af ”Bygningen” og i udgangspunktet afholdes kommende medlemsmøder der. Der bruges 60-­‐80 kr. per møde til indkøb af kaffe og te.
Mandag d. 5. marts var Uffe Elbæk på besøg til medlemsmødet. Uffe svarede på spørgsmål om hvad som helst i 1 time og blev blandt andet spurgt om forskellen på Alternativet som parti og
Alternativet som bevægelse.
Der arbejdes på at gøre medlemsmøderne mere begivenhedsrige og således vil medlemsmødet i april blive afholdt i skolekøkkenet på Mølholm Skole, hvor der vil blive lavet vegetarmad guidet af en repræsentant fra ”Vegetarisk Forening”. Tilmelding sker via mail og koster 25 kr. for medlemmer (50 kr. for ikkemedlemmer).
Intentionen er, at der efter ethvert arrangement skal laves noget lokal politik på området.
Til slut i beretningen takkes Line Mosfelt og Linda van Asperen for deres tid i bestyrelsen og det faldende medlemstal nævnes igen.

 1. Fremlæggelse af regnskab.
  Kasserer Line Mosfelt fremlægger regnskabet. Pga. manglende underskrift af revisor kan regnskabet ikke godkendes og udskydes derfor til senere.
  Regnskabet for 2017 fremlægges.
  Regnskabet godkendes.
  Indtægter fra landsforeningen: 22.878 kr.
  Udgifter til ”Mega Å”: 3440 kr.
  Resultat: 19.438 kr.
  2 Dirigenten udtrykker utilfredshed med ændringer i regnskabet samt at det mangler passiver og aktiver.

 2. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  Ingen forslag at behandle.

 3. Valg af bestyrelsen.
  Ifølge vedtægterne skal der i lige år vælges 2
  bestyrelsesmedlemmer. Marianne Christina Raadshøj og Stine
  Ofelia Kildevang opstiller. Marianne og Stine Ofelia vælges med henholdsvis 1 og 2 stemmer.
  Der skal også vælges 3 suppleanter.
  Inger Schou Hansen, Line Mosfelt samt Ove Kjær Kristensen stiller op som suppleanter og vælges. Bestyrelsen får bemyndigelsen til at vælge 1., 2. og 3. suppleant.
  Olav Bach bliver valgt til revisor.

7. Evt.
I. Olav Bach beretter om ”Det fælles bedste” som afholdes i maj måned.
II. Marianne Christina Raadshøj efterspørger forslag til tekst til en roll-­‐up.
III. Ove Kjær Kristensen foreslår et samarbejde med ”Danmarks Naturfredningsforening” om at lave og opsætte fuglekasser.

SLUT referat - og nu lidt flere billeder :slight_smile:
Tak fordi du læste med så langt :slight_smile:
Gode grønne hilsner
Lars