Møde i fællesbestyrelsen Storkreds Kbh + Alt Kbh d. 13 februar

Til stede: Bodil, Adam, Poul, Uffe & Katrine

Referent: Katrine

 1. Godkendelse af dagsorden

Poul spørger ind til medlemmer i Alternativet København

 • Det er der ikke noget konkret tal på pt.
 • Uffe mener, at der er omkring 560+ medlemmer i København inkl. Frederiksberg

Dagsordenen er godkendt som den følger.

 1. Godkendelse af referat

Referatet fra d. 10 januar 2024 er godkendt

 1. Meddelelser

Uffe har adgang til Storkredsens bankkonto.

Adam vil tjekke op på, hvilke henvendelser, der har været ift. SoMe

Bodil og Uffe har haft et møde med en, der gerne vil være frivilligkoordinator/eventansvarlig.

 • Hun er nu medlem og skal sættes i kontakt med Karoline og Kasper.

ÅUK holder tilbagevende begivenheder den tredje onsdag hver måned og den første fredag hver måned.

 • til en start er ÅUKs arrangementer kun for unge

 • Derefter vil vi gerne indsluse dem til de arrangementer, der foregår i Alternativet som det passer dem.

 • Events kan også findes på AlleOs

 1. Økonomi

Et overblik over økonomien i både kommuneforening og storkreds.

Diskussion af det samlede billede i 2024 og 2025.

Jan forsøgte at aflevere et budgetforslag til storkredsen tilbage i december.

Men de fleste af os nåede ikke Liflandsgade den dag.

Nu har jeg arbejdet videre med det. Desværre er udviklingen gået i den røde retning.

På grund af ændret lovgivning får vi ikke længere 30.000 kr i partistøtte fra Regionen.

 • Det vidste Jan ikke.

Men vi skylder også samlet mere end 27.000 kr til EP kampagnen som jo skal udbetales i år.

 • Vores plakatbøde fra FV22 er stadigvæk heller ikke betalt.
  • Bødens størrelse er omkring 4717,- kr.

Samtidig har vi lige forøget vores årlige driftsudgifter med de 12.000 kr til garagen.

Indtil valglykken eller andre gode ting hjælper os, vil vi herefter have et permanent underskud i storkredsen.

Samlet set hænger vores økonomi stadig sammen, men noget skærpet opmærksomhed må være på sin plads, synes jeg.

Så vi bør lige vende vores økonomi under hensyn til, at der skal føres valgkamp i både 2025 og 2026.

Bodil foreslår, at det i budgettet står, at huslejen er delt op mellem kommuneforeningen og storkreds.

 • Således at kommuneforeningen tager en større andel af huslejen til Liflandsgade

Det er der enstemmighed om

Drøftelse af yderligere 1500 kr til Frederiksberg

 • Kim Hjerrild og Mette Bram vil gerne revitalisere Alternativet på Frederiksberg med henblik på KV25 og derfor vil de gerne søge midler fra Å Kbh til et møde.

Vi bevilger pengene til Frederiksberg

Kommuneforeningens regnskab er sendt til revision

 1. Aftale med BR gruppen/vedtægtsændringer til årsmøde

Se bilag 1

Den samlede og endelige aftale skal være en del af BR gruppens beretning til årsmødet.

Der aftales et bestyrelsesmøde inden 2 uger før årsmødet

Det bliver d. 20/02/24 kl. 18.30 på Google Meet

Punkt 1.

 • Vedtægtsændringer skal udformes skriftligt
 • Troels vil gerne være med til at formulere vedtægtsændringerne, hvis bestyrelsen ønsker.
 • Pladsen til BR-gruppens bestyrelsesmøde skal være en ret frem for et krav.
 • BR medlemmerne skal stræbe efter at informere medlemmer og bestyrelsen om deres arbejde.

Idéen med vedtægterne skal være at skabe en stærkere partiramme for BR medlemmernes arbejde.

Der lægges vægt på, at vi selvfølgelig ikke lovmæssigt kan forpligte BR medlemmerne.

Men at vi skal fremsætte nogle rammer, der tydeliggøre samarbejdet.

Punkt 2.

 • Det der er lagt op til, at det i sidste ende skal være bestyrelsen, som fastsætter rammerne for konstitueringen og valg af borgemesterpost og borgmesterkandidat.
 • Formuleringen skal være meget præcis, så der ikke kan herske tvivl om, hvem der har ret til hvad.
 • Formuleringen skal være mere tydelig

Punkt 5.

 • Det er vigtigt, at BR gruppen også skal have et tydeligt forhandlingsmandat i budgetforhandlinger
 • BR-gruppen skal lægge sig op af bestyrelsens ønsker og holdninger, men samtidig har rum til at indgå kompromisser.

Punkt 6.

 • Formuleringen skal respektere den lovmæssige ramme omkring BR medlemmernes personlige politiske mandat
 • Vedtægterne må ikke hindre BR medlemmernes muligheder for at lave politik
 • BR gruppen har et ønske om en aftale om, at “Bestyrelsen godkender budgetaftalen” for at dele et solidarisk ansvar mellem BR gruppen og bestyrelsen.

Punkt 7 & 8.

 • Vi vil gerne se de endelige formuleringer til vedtægter og derefter drøfte det igen.
 • Dialogrådet skal inddrages men ikke som første instans
 • Vi er enige om, at punkterne skal indgå i rammeaftale.
  • men de mangler en nærmere konkretisering
 1. Årsmødet d. 10 marts

Oversigt over opstillede – Se bilag 2

Peter Laudrup er dirigent

Der skal komme en beretning fra HB rep. Kristian

 • Uffe har snakket med Kristian, han kommer

Der skal skrives to beretninger

 • Bodil skriver beretning og fremlægger for bestyrelsen på næste ordinære bestyrelsesmøde d. 28/02

Særlige inputs til beretningen

 • Adams ben i Vurderingsankenævn på 10 timer om ugen er en indtægt, der giver os ekstra arbejdsressourcer

BR gruppen får ordet i forlængelse af beretningen

Præsentation af kampagneidéen om trekløveridéen

 • BR gruppen kan vælge at orientere om det i deres taletid

Franciska og Christina orienterer kort om den politiske situation

 • Franciska deltager til årsmøde og BrÅnch d. 7 april

Valg til bestyrelsen

 • Der er kommet opstillingsgrundlag
 • Det arbejdes for, at der kommer en fra Frederiksberg til Storkredsbestyrelsen.

Frokost til årsmøde

 • fra 13.00-13.30
 • Der købes ind til brød m. pålæg, kaffe + the mm.
 • Uffe og Bodil køber ind
 1. Årshjul

Der kan allerede nu indkaldes til planlægning og frivillige til plakatophængning til EP-valget d. 18 maj.

 1. marts ville ÅUK stå for.
 • det er endnu uvist om det bliver til noget

Adam laver BrÅnch events på AlleOs-

 • især d. 7 april m. Franciska skal promoveres.
 • Tilføj gerne ÅUK som medarrangør.

Medlemsmøde omkring Landsmødet i maj til drøftelse af forslag til Landsmødet

Bilag 1

Aftale med BR gruppen - og delvist vedtægtsudkast - 29 januar 2024

Aftale tages op efter valg og midtvejs i valgperioden

 1. Hvad der nu er en sædvane; bestyrelsen plads i gruppemøderne, BR medlemmernes løbende orientering om deres arbejde på åbne medlemsmøder skal indføjes i vedtægterne. (nærmere formulering findes inden frist til årsmødet.
 2. Bestyrelsen bestemmer rammerne for borgmestervalg.
 3. Bestyrelsen faciliterer udvælgelsesprocessen i forhold til udnævnelser(ben) på Rådhuset. Bestyrelsen har den endelige myndighed, men afstemmer med BR gruppen.
 4. BR gruppen skal omkring politikudvikling følge konkrete kriterier; som medlemsinddragelse, valggrundlag og valgt strategi.
 5. Bestyrelsen godkender til budgetforhandlingerne et udspil fra BR gruppen som skal være baseret på prioriterede områder - delvist valggrundlaget/ delvist den udmeldte strategi. Udspillet skal give et tydeligt forhandlingsmandat.
 6. Bestyrelsen godkender budgetaftalen. Men bliver også regelmæssigt (dagligt)orienteret undervejs i forhandlingerne.
 7. Personsager tages op i bestyrelsen inden for rammerne af et forud fastlagt adfærdskodeks (Rådhuset, Å´s samværs politik) Mere præcis formulering skal forfattes. (til vedtægt)
 8. Bestyrelsen løfter interne stridigheder i gruppen ud til afgørelse i bestyrelsen, hvis gruppen må give op. Nærmere forhold og kriterier skal diskuteres.