Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Køge (opdateret ordlyd)

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE MANDAG DEN 12. NOVEMBER (opdateret ordlyd)

Alternativet i Køge indkalder til ekstraordinært årsmøde i lokalforeningen mandag den 12. november kl. 19:00 i Køge iht. vedtægternes §9 stk. 2.

Dagsorden vil som minimum omhandle:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Eventuelt

Nærmere information om sted for det ekstraordinære årsmøde følger med den endelige dagsorden. Endelig dagsorden for det ekstraordinære årsmøde udsendes senest mandag den 29. oktober.

Til dagsordenens pkt. 3 gælder det iht. lokalforeningens vedtægter § 8:

Stk. 6
Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest fire uger før mødet (dvs. senest mandag den 15. oktober) ved indsendelse af et opstillingsgrundlag til bestyrelsens gældende adresser som fremgående af indkaldelsen. Ved manglende kandidater til bestyrelsen kan opstilling finde sted på årsmødet, såfremt der er flertal for dette fra de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 7
Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag sendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

Opstillingsgrundlag fremsendes til bestyrelsen på koege@alternativet.dk.

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Peter Kjær Hansen
Forperson