Høring - udkast til ny epidemilov

Kære medlemmer,

Regeringens udkast til en ny epidemilov er nu kommet i høring. Kom meget gerne med dit input til udkastet med henblik på at få lavet en hensigtsmæssig epidemilov, som beskytter vore folkesundhed og samtidig tager hensyn til vores individuelle frihedsrettigheder.

NB: Redigeret den 13. oktober. Bemærk, at der er kommet nyt forslag til epidemilov - se længere nede i debat. Linket nedenfor er altså det gamle udkast.

Bedste hilsner,
Jan Kristoffersen

4 Likes

Efter første hurtige gennemlæsning, falder jeg over § om magtanvendelse og om brug af politiet til disse. Et er at det er fuldstændig utilstedeligt, at bruge magtanvendelser her og kunne gøre det overfor en hver person, der ikke følger de helt enorme restriktioner der er beskrevet i lovudkastet. Noget andet er, at der hvor det gøres overfor borgere der kognitivt ikke forstår hvad der sker, så vil en sådan magtanvendelse kunne have betydelige afsmitninger ifht til borgernes øvrige liv.

Forestiller vi os, at den borger bor på et hjem hvor kommunen eller regionen har ansatte, så vil relationen mellem borger og ansat kunne forværres i en grad, der betyder at en borger i en længere periode vil have reaktioner, der også kan være alvorlige for de ansatte. Her taler vi både om borgerens retssikkerhed og den ansattes psykiske arbejdsmiljø. En lov af denne type, har følgevirkninger som er alvorlige og skal tages med i betragtning.

4 Likes

Jeg er forfærdet. Skal sundheds ministeren nu have endnu mere magt? jvf ‘samfundskristisk sygdom’. Og hvad er det? Når ting er så løst beskrevet, kan det misbruges.

Socialdemokratiet forsøger at skabe et permanent medicinsk diktatur med deres aktuelle lovudkast til ny epidemilov. Der er brud på grundloven og menneskerettigheder.

Med hastelovene vedtaget i marts 2020 skete der et skred i den almindelige retssikkerhed og grundlovssikrede rettigheder blev sat ud af kraft hen over natten og med et folketing, der blev kørt ud på et sidespor og ikke fik relevante oplysninger inden vedtagelsen, som fx at Sundhedsstyrelsen ikke bakkede regeringens linje op vedr. Covid-19 indsatsen.

Sundhedsstyrelsen var ikke for en nedlukning og mente at covid-19 kunne håndteres med den eksisterende epidemilov.

Nu kommer socialdemokratiet, etpartiregeringen, så med et nyt lovudkast, der går endnu længere end hastelovene på en række punkter.

Det vil sige mere centraliseret magt og større tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder med mere.

Der er reelt tale om lovgivning, som kun forekommer i regimer og diktaturer.

Hvis dette samfundsødelæggende lovforslag ikke afvises i sin substans vil Danmark være fortabt i mange år frem.

Danskerne vil være jaget lovløst vildt uden basale frihedsrettigheder i sygdomsbekæmpelsens tegn.

Hvordan kan TVANG hvor ingen kriminel handling er foretaget, på nogen måde passe ind i et demokratisk lands lovgivning?


Her er et lille uddrag af nogle af punkterne i lovforslaget:

  1. Sundhedsmyndighederne vil kunne anvende magt og tvang - hvis de blot formoder, at du er smittet med en sygdom, som de definerer som alment farlig.

  2. Tvangstestning.

  3. Tvangsbehandling ( i 4 uger + 4 uger + 4 uger osv…).

  4. Tvangsisolation (i 4 uger + 4 uger + 4 uger osv…)

  5. Tvangsfjernelse fra hjemmet.

  6. Tvangsvaccineringer.

  7. Myndighederne behøver ikke længere nogen retskendelse for at få adgang til dit hjem, tvangsfjerne dig og sætte dig fængsel i op til 6 måneder, hvis du ikke følger reglerne.

😎 Forsamlingsfriheden kan sættes ud af kraft efter behag.

  1. Sundhedsmyndigheder og politi kan uden dommerkendelse bryde ind til alle arrangementer.

Og denne vigtige passus i §21 stk 4.:

“Afgørelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed træffer efter stk. 1 og 2, kan fravige pligter og rettigheder, der er fastsat i eller i medfør af anden lovgivning.”

Og sundhedsministeren giver sig selv endnu mere magt?

5 Likes

Jeg har ikke nærlæst alle 227 sider men kun skimmet.

Det er det evige dilemma. Medmindre jeg flytter til en øde planet, vil alt hvad jeg vælger at gøre have en virkning på andre. Hvis jeg kører for hurtigt på vejen, vil du have en øget risiko for at blive påkørt. Hvis jeg udleder co2, så får du lige så meget bøvl med klimaforandringerne, som jeg selv gør. Og hvis jeg nægter at følge fagfolkenes anvisninger til hvordan, vi stopper smittespredning, så får du en øget risiko for at blive smittet.

Det svære er balancen mellem hvornår de ulemper og risici, som mine valg medfører, overstiger grænsen for hvad der er nødvendigt/acceptabelt. Og den grænse må og skal være under demokratisk kontrol. Derfor helt enig med dem, der siger at minister/myndigheder ikke må iværksætte restriktioner uden et folketingsflertal. Da nogle af restriktionerne er på kanten af grundloven, bør det flertal være på 2/3. Hvis/når en valghandling kan gennemføres uden at øge smittetrykket, så bør sådan en beslutning også bekræftes af en folkeafstemning, hvis restriktionerne varer mere end 1 år. Og for hvert år derefter. Det er jo de facto en midlertidig tilsidesættelse af grundloven.

Nogle af de konkrete tiltag, er unødigt hårde. Kernen må være om du bliver beskyttet mod konsekvensen af mine valg. Jeg bør fx ikke kunne tvangsvaccineres eller tvangsindlægges. Jeg bør i stedet have muligheden for at isolere mig selv. Det ville være mit valg og jeg bærer selv konsekvenserne som fx indtægtstab og at jeg ikke kan få besøg af sundhedspersonale i mit hjem, men det bør være et valg, jeg selv træffer. Det må blot ikke gå ud over andre.

Ja, isolation kan også komme på tale uden at man er syg, hvis der er en generel vaccination i gang, som man ikke ønsker at deltage i. Et samfund, hvor befolkningen er vaccineret, kan tillade en større bevægelsesfrihed end et samfund, hvor befolkningen ikke er vaccineret. Så hvis vi har nogle af begge dele, er det naturligt, at vi også har forskellige regler for bevægelsesfriheden.

3 Likes

JURIST skriver følgende:

"REGERINGEN FORESLÅR EN NY EPIDEMILOV SOM VIL OMDANNE DANMARK TIL ET DIKTATUR LEDET AF SUNDHEDSMINISTEREN OG STYRET AF EN EKSEKUTIVKOMITÉ I FORM AF STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED.

Hvis Folketinget vedtager denne lov, er det slut med enhver form for demokrati i Danmark.

Sundhedsministeren vil egenhændigt kunne definere, hvornår vi er så truet af en alment farlig sygdom, at han kan bruge sine ekstraordinære beføjelser i loven. Beføjelser til at indespærre folk, isolere dem, tvangsbehandle dem, tvangsvaccinere dem, kræve at politiet gennemfører disse ting, forbyde folk at bruge offentlige eller private transportmidler m.m.

Han kan endda lave regler om, at man ikke kan påklage hans afgørelser til domstolene (hvilket er i strid med Grundlovens § 63), og der står i loven, at regler, som han eller andre ministre laver for at “beskytte” os imod farlige sygdomme ikke behøver at overholde Danmarks øvrige lovgivning.

Det vil altså blive Sundhedsministerens regler efter epidemiloven, som vil have forrang for al anden lovgivning…" Mikkel Kaastrup

4 Likes

Kan du oplyse hvilke af restriktionerne der er på kanten af grundloven?

2 Likes

@Jan_Kristoffersen kan vi punkt for punkt påvise, hvor dette lovudkast er på kant med grundloven?
Og kan vi påvise hvor det er på kant med normal dansk rets - og kulturpraksis.

Jeg tænker det kan være en fornuftig vej at gå og gøre det tydeligt og letforståelig, hvor dette forfærdelige Lovudkast, er på kant med/fuldstændig overskrider normalt dansk forvaltningspraksis, samt grundlovens bestemmelser og intentioner.

Det her skal flyttes over til at være en diskussion om vores frihedsrettigheder …om vores retssikkerhed …om vores kulturforståelse

3 Likes

Tak for alle kommentarer ind til videre

@tinejb
Vi kunne godt påvise punkt for punkt, hvor indholdet er på kant med grundloven samt normal dansk rets- og kulturpraksis, men det kræver at der er nogle der løfter den juridiske opgave, og at de mennesker både har evne, vilje og lyst til at lave en gennemgående analyse af hver eneste bestemmelse.

Jeg tror for det første ikke, at vi har ressourcerne lige nu, og jeg frygter også, at det meget arbejde vil føles lidt som spildt, da begreber som på kant med grundloven ect, efterhånden har ringe vægt i det politiske miljø. Kapitlet med lovudkastets forhold til grundloven er f.eks helt udeladt i dette forslag - hvilket efter min personlige mening - indikerer hvor lavt prioriteret hensynet til vores grundlov og fundamentale frihedsrettigheder desværre er hos regeringen.

Indtil videre læner jeg mig op ad de konklusioner som Justitia og Advokatsamfundet har offentliggjort i deres rapporter. De er kritiske overfor den nuværende hastelov L133, og deres betragtninger kan også gøres gældende i forhold til dette udkast.

I den politiske debat tænker jeg sagtens vi kan berøre, at vi er på kant med grundlov og internationale konventioner, men jeg tror at det har bredere gennemslagskraft, hvis vi eksempelvis betoner det urimelige og upraktiske i at Magnus Heunicke får enekompetence til at bestemme åbningstider på restaurationer ect.

Link til rapporten:

https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2020/~/media/Rapport_Covid-19.ashx

5 Likes

Jeg kan ikke være den eneste der har fået denne tanke:

Hvis vi formoder at vores regering handler i vores alle sammens favør - så må de godt nok have en viden om en yderst dødelig sygdom eller mikrobe, (kunstigt fremstillet eller ej) som truer selve menneskeheden, som står for døren…(ikke covid 19 selvsagt - den har jo vist sig at være til at tøjle)

For ellers giver de beføjelser de nu ønsker at tage i brug (Som jeg forstår det, en væsentlig øgning af de problematiske sider af epidemiloven) bare ingen mening.

2 Likes

For at sige det helt klart. Jeg mener ikke Alternativet kan lægge stemme til det her.
Hvis vi stemmer for denne lov, kan vi godt glemme alt om at være et parti der kæmper for frihedsretigheder.

6 Likes

Tak for nye kommentarer.

Som jeg læser det, er der en stærkt kritisk tilgang til dette udkast - primært i forhold til vores frihedsrettigheder. En tilgang jeg i øvrigt deler på det helt personlige plan.

2 Likes

Hej kære Jan - voldsomheden af lovforslaget kan nok gradbøjes? Jeg tænker, at der på sundhedsområdet kunne komme proaktion bedre end reaktion - og rigtig dejligt, at du spørger ud i medlemmernes univers!

I øvrigt - fantastisk dejlig at høre dit indlæg på “landmødet”…

Kærlig hilsen
Gunhild

1 Like

Kære alle,

Der er kommet et nyt forslag til epidemilov. Det er således ikke forslaget øverst, der er aktuelt længere, men det som jeg linker til her.

Mange tak, Gunhild.

Bedste hilsner,
Jan K

Hej Jan

Helt enig. Det er den bedste vej at gå
Og det er godt nok trist at hensynet til Grundloven vægter så lidt.

Hilsner
Tine

1 Like

Grundlovens betydning i forhold til beskyttelse af frihedsrettigheder er stærkt overvurderet, og det er heldigvis ved at blive mere end en offentlighed hemmelighed.

2 Likes

lyt til lægerne. Alle disse læger har underskrevet ‘Erklæringen fra Sundhedsfagligt personale vedrørende Covid’:
Fra et sundhedsfagligt perspektiv stiller vi os uforstående overfor de lovindgreb, som regeringen og folketinget har foretaget i forbindelse med det aktuelle udbrud af Covid-19. Vi er bekymrede for de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, som indgrebene har i forhold til befolkningens generelle trivsel og vores rettigheder som mennesker. Vi oplever, at de indgreb, der er foretaget, hviler på et meget spinkelt sundhedsfagligt grundlag, og at alvoren i det aktuelle udbrud af Covid-19 ikke står mål med konsekvenserne af indgrebene.

Vi oplever, at disse indgreb har ført til en sygeliggørelse af raske mennesker og har skabt angst og splittelse i befolkningen.

Initiativtagerne er disse fire læger:

1: Kim Varming. Speciallæge i klinisk immunologi, Aalborg.
2: Christian Akim Jacobsen, Dr.med., Specialeansvarlig overlæge,
Sygehus Sønderjylland.
3: Mette Maja Mouritsen. Speciallæge i almen medicin, Hillerød
4: Jørn Bech Laursen Dr.med, Ph.D. Privatpraktiserende speciallæge i intern medicin og kardiologi, Charlottenlund.

Her er resten af underskrifterne, med de nyeste underskrifter øverst, samt deres egne kommentarer:

8779: Læge og forskningschef ved Odense Hospital, Nanna Skaarup Andersen: Medierne fodre den almene dansker med falsk information omkring Covid-19! Der er ingen tvivl om at der udelukkende er tale om social kontrol.
8419: Speciallæge Thomas Kiær
8223: Læge Lina Zeraiq: Jeg er fuldstændig enig!
7493: Intensiv sygeplejerske Karsten Pedersen.
7388: Læge Lars Vibe Hansen
7081: Læge Karin Verland
6591: Overlæge Benedicte Lange: Sidevirkningerne af indsatsen for at holde denne virus ned er i mange henseender langt værre end selve sygdommen: ensomhed, isolation, udbredt angst, ingen motion, øget vægt og reduceret sundhed hos ældre, indskrænket demokrati og forværret økonomi for blot at nævne nogle få.
6458: Overlæge Kenneth Krarup: Jeg er enig.
6228: Intensiv sygeplejerske Henriette Christensen: Jeg er enig og støtter op omkring ovenstående.
5794: Overlæge Thomas Kjeld.
5750: Læge Kim Thomsen
5410: Læge Rune Lorentzen: Jeg skriver under, fordi jeg er imod politisk undertrykkelse og underkastelse.
5337: Simon Bahn Glerup: De tiltag, som vores regering har indført under Coronasituationen, står ikke mål med den trussel, som pandemien udgør. Der er tale om overgreb snarere end indgreb, og det sundhedsfaglige belæg er ikke-eksisterende.
4954: Virolog Christian Holm: Et godt estimat på antal danskere der har været smittet er omring 200.000 personer. 1 Person under 50år er død. ÉN!!. Alligevel er vore børn angste for virus.
4734: Læge Jørgen Krogh Johansen: Corona bør behandles sundhedsfagligt. Politikkere og pressen har i fællesskab indført aprilsnaragtige tilstande som vi for få år siden ville pege fingre af.
4728: Læge Marianne Petersen: Jeg er enig i erklæringen og ønsker fremadrettet en mere sundhedsfaglig frem for populistisk politisk tilgang til forholdsregler i det danske samfund under lignende udfordringer i DK
4546: Læge Maryam KH.
4380: Overlæge dr. med. Søren Schifter
4226: Læge Hanne Kanstrup
4208: Minkavler Hanne Jæger: Overgreb på vor frihed og selvbestemmelse samt dårlig dokumentation på nedslagtning af minkfarme
4197: Læge Lars Lawrence
4175: Læge Mark W. Langer: Nedlukningen og mundbind er ikke rationelt længere
4171: Overlæge Morten Kramhøft
4071: Læge Nina Imbæk
4070: Overlæge Muhanad Al-Hashimi
4054: Intensivsygeplejerske Majbrit Kristiansen
4013: Speciallæge Birgit Arentoft: Jeg mener det er urimeligt at sætte samfundet i stå, og udsætte befolkningen for indgreb, der gør tilværelsen værre for et stort flertal end “redde” el meget lille mindretal. Alles lov har en pris - og det er ikke kun døden.
4004: Læge Susanne Lottrup
3939: Overlæge Carsten Holm
3480: Læge Jesper Kolbeck
3391: Læge Klaus Edvarsen
3055: Læge Gabriela Wachowiak-Andersen
2715: Speciallæge, dr. Med., Lars Rasmussen
2718: Professor i neurovidenskab Sune Jespersen
2605: Speciallæge i almen medicin Marianne Kirkskov
2595: Læge Nikolaj Klintebjerg Amby
2383: Intensiv sygeplejerske Martin Holm
2387 Lægerne familien Hemmingsen: Jeg frygter fremtiden for mine børn børnebørns skyld, grundet ubegrundet skabelse af frygt i offentligheden og især magtmisbrug på et grundløst grundlag.
2355: Speciallæge i Almen Medicin Helge Volkmann
2343 Læge Jens Arrent: Enig i erklæringen!
2124: Læge Marianne Petersen
2043: Læge Daniel Schaub
1811: Læge, ph.d. Michael Hove Nørgaard
1801: speciallæge, ph.d. Casper Foldager
1631: Speciallæge i Almen Medicin Søren Fjord Christensen: Helt enig
1618: Intensiv sygeplejerske Annette Olsen: Det lægerne her skriver er helt i overensstemmelse med min egen overbevisning.
1590: Læge Jytte Hansen
1443: Læge Freja Eriksen
1362: Kandidat i folkesundhed Ida Damslund: Farligheden af Covid-19 står slet ikke mål med de omfattende restriktioner, som bliver ved med at skade vores samfund, ligesom tilsidesættelse af vores grundlovssikrede rettigheder er dybt bekymrende.
1173: Læge Kamille-Amalie Bahn
727: Læge Marianne Rhode
728: Læge Helga Fogtmann Have
702: Læge Jakob Rohde
295: Intensiv sygeplejerske Liselotte Kristensen
228: Speciallæge Margarita Elkjær
29: Læge Hanne Holtegaard
20: Speciallæge i Almen Medicin Karin Lohse fryd Nilsson
15: Praktiserende læge Katrine Flindt: Jeg skriver under, fordi jeg mener, det er min pligt som læge at gøre opmærksom på, at håndteringen af COVID-19 er fuldstændig ude af proportioner med sygdommens farlighed. Befolkningens sundhed lider, efter min bedste vurdering, under de mange politiske tiltag, der er sat i værk uden at der er sundhedsfagligt belæg for det.
7: Læge Helene Bjerno: Med en politisering af lægefagligheden ser vi, at epidemiloven nu lægger op til tvangsvaccination. En forbrydelse mod menneskeheden.
5. Læge Trude Simonsen: Jeg er meget enig i ovenstående.

2 Likes

:sparkler:Jeg er helt enig i, at angst på den lange kan være mere dødbringende - samfundsmæssigt set - end Covid 19 / 20.

Angstbegrebet kan hurtigt blive til et politisk jerngreb - også lige før en finanslovsforhandling - det kan jeg desværre godt se…

Og jeg ønsker frisk luft til alle - løft så blikket og træk vejret helt ned i maven - se op - kom, vi kan godt være optimistiske! Tak Hekla!

Det her lovforslag er efter min mening det værste jeg nogensinde har set her i landet. Og jeg har ellers set en del slemme lovforslag.

Efter en gennemgang af høringsmaterialet, kan jeg se at det ikke alene i alvorlig grad krænker Grundloven. Det krænker også en række internationale konventioner (herunder menneskerettighederne), som vi har forpligtet os til at overholde.

Det er så slemt, at jeg - hvis Alternativet ender at stemme for, selv med ændringsforslag der gør forslaget knapt så slemt - vil melde mig ud af partiet. Jeg har aldrig tidligere truet med at melde mig ud af et parti, hvis partiet stemmer for et lovforslag. Det viser, hvor slemt jeg synes det her forslag er.

I dag blev jeg også opmærksom på, at Regeringen fusker med høringsprocessen for forslaget. Frihedsbevægelsens Fællesråd blev opmærksomme på, at ikke alle på høringslisten havde modtaget høringsmaterialet. Så de udvalgte tilfældigt fem organisationer fra høringslisten, og kontaktede dem for at høre, om de havde modtaget materialet. Kun een af de fem organisationer havde modtaget materialet. Meget praktisk for regeringen at “glemme” at sende høringsmaterialet til organisationer der kunne give kritiske høringssvar.

Ja, jeg har også en fornemmelse af, at man gør klar til / øver sig på at håndtere en eller anden krigssituation, som “nogen” aner i horisonten.
Og har gjort det endda et stykke tid.

Da det næppe er et angreb fra Mars - hvad kan det så være?