[Høring] Politiske Vedtægter – Politisk Leder & Daglig Politisk Ledelse

Politisk Leder & Daglig Politisk Ledelse

En samling af forskellige forslag, der på forskellig vis gør både Politisk Leder og Daglig Politisk Ledelses rolle og mandat mere tydeligt og veldefineret, samt har to bud på, hvordan Eksterne Ordførere og Fagråd kan forankres i vedtægterne. I den ene udgave kun hos Daglig Politisk Ledelse. I den anden udgave i samarbejde med Politisk Forum.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Politisk Leders rolle fjernes fra §7

Vedrørende paragraf: 7 Stk. 9

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Politisk leder er inspirator. Politisk leder er som en naturlig ledelseskraft en central person i Politisk Forum der fungerer som samlingspunkt for især politiske drøftelser med medlemmer, folkevalgte politikere og kandidater. Politisk leder har det overordnede ansvar for forhandlingerne på Christiansborg og har et overordnet politisk-strategisk ansvar. Politisk Leder har en ret og pligt til at fortolke tidens politiske billede og tale ind i det i en løbende dialog med POFO, HB og folkevalgte. Politisk leder skal sikre samarbejdet med Alternativets Unge. Det nævnte tekststykke udgår.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
§7 handler om landsmødet og valghandlingen.

Derfor vil det være mere korrekt at have en definition af Politisk Leders rolle og myndighed i §12 om Daglig Politisk Ledelse og i §11 om Politisk Forum.

Desuden er den nuværende beskrivelse relativt uklar om hvilken myndighed og ansvar Politisk Leder har, hvilket efterlader et meget stort rum for fortolkning – lige fra nærmest ingen eller rigtig meget myndighed.
Ingen

Politisk Leders rolle & myndighed

Vedrørende paragraf: 12 Stk. 1

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
nyt stykke - bør være stk.1(erstatter tekst fra Landsmøde paragraffen, §7 stk 9)

Politisk leder er inspirator. Politisk leder er som en naturlig ledelseskraft en central person i Politisk Forum der fungerer som samlingspunkt for især politiske drøftelser med medlemmer, folkevalgte politikere og kandidater. Politisk leder har det overordnede ansvar for forhandlingerne på Christiansborg og har et overordnet politisk-strategisk ansvar. Politisk Leder har en ret og pligt til at fortolke tidens politiske billede og tale ind i det i en løbende dialog med POFO, HB og folkevalgte. Politisk leder skal sikre samarbejdet med Alternativets Unge.)
Stk. X. Politisk Leder. Politisk Leder har det overordnede ansvar for at lede og løfte det politiske og parlamentariske arbejde i Alternativet.

Politisk Leder har ansvaret for udadtil at kommunikere Alternativets officielle politik, og myndighed til at godkende eller afvise Alternativets kommunikationsstrategi.

Politisk Leder har ansvaret for hvordan Alternativet indgår i politiske forhandlinger i Folketinget, og myndighed til at godkende eller afvise Alternativets parlamentariske strategi.

Politisk Leder har et særligt ansvar for at udøvelse af magt i Alternativet sker med inddragelse og gennemsigtighed.

Politisk Leder har vetoret i Daglig Politisk Ledelse.

Politisk Leder har ret til deltagelse i ansættelsesprocedurer i det politiske sekretariat, og har myndighed til at afvise eller godkende alle ansættelser der.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det er mere korrekt at have en definition af Politisk Leders rolle og myndighed i §12 om Daglig Politisk Ledelse og evt. også i tillæg i §11 om Politisk Forum.

Desuden er den eksisterende beskrivelse relativt uklar om hvilken myndighed og ansvar Politisk Leder har, hvilket efterlader et meget stort rum for fortolkning – lige fra nærmest ingen eller rigtig meget myndighed.

I dette forslag gives Politisk Leder en hel del konkret magt og myndighed, men forsøgt tilstræbt i en balance, hvor man ikke kan komme udenom Politisk Leder, men hvor Politisk Leder heller ikke nemt kan gå enegang.

Daglig Politisk Ledelse, grundpakke

Vedrørende paragraf: Stk.: :

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
12 1-3 Stk. 1 Folketingsgruppen udpeger 2 af sine medlemmer til sammen med den Politiske Leder at udgøre daglig politisk ledelse.

Stk. 2 Daglig Politisk Ledelse fastlægger den daglige landspolitiske linje i samarbejde med Folketingsgruppen og med reference til partiprogrammet.

Stk. 3 Et medlem af Daglig Politisk Ledelse deltager i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. X. Sammensætning af Daglig Politisk Ledelse. Folketingsgruppen udpeger 2 af sine medlemmer til sammen med Politisk Leder at udgøre Daglig Politisk Ledelse.

Stk. X. Daglig politisk styring. Daglig Politisk Ledelse træffer beslutninger ved et simpelt flertal. Politisk Leder har vetoret. Daglig Politisk Ledelse fastlægger den daglige landspolitiske linje i samarbejde med Folketingsgruppen og med reference til partiprogrammet. Daglig Politisk Ledelse har myndighed til at godkende enkeltstående politiske forslag, som officiel politik for Alternativet og en del af partiprogrammet.

Stk. X. Relation til Hovedbestyrelsen. Et medlem af Daglig Politisk Ledelse har ret til deltagelse i alle typer af Hovedbestyrelsens møder, inklusiv krisemøder og lign., dog altid uden stemmeret.

Fordele

Ændringer, der klargør myndighed.

Daglig Politisk Ledelse træffer afgørelse ved simpelt flertal, hvilket ikke fremgik tidligere eller hvordan beslutninger ellers skulle træffes.

Vetoret til Politisk Leder skal give en balance i magt, hvor Politisk Leder har en stærk magt til at insistere på en kurs, men ikke kan bestemme alting alene.

Vetoret til Politisk Leder skal give en balance i magt, hvor Politisk Leder har en stærk magt til at insistere på en kurs, men ikke kan bestemme alting alene.

Stykke 3 giver Daglig Politisk Ledelse en mulighed for at vedtage officiel politik, der selvom den formelt er begrænset til enkle forslag, også kan udnyttes til at godkende større udspil ved blot at godkende enkelt delene i det større udspil. Det kan misbruges, men det er også en funktionel nødløsning, hvis samarbejdet med Politisk Forum er ikke-fungerende.

Det kan også bemærkes at benyttelsen af kategorien Officiel politik og partiprogram betyder at både daglig politisk ledelse eller andre kan fremsætte alle mulige andre politiske forslag, som blot ikke må udnævnes til officiel politik - altså så kun omtales som ‘mit forslag’, men ikke ‘Alternativets forslag’.

Stykke 4 udvider en gennemsigtighed, så Daglig Politisk Ledelse ikke formelt kan lægges hindringer i vejen ift at føre et tilsyn med Hovedbestyrelsens virke.

Ulemper

En genstridig, usamarbejdsvillig Politisk Leder kan blokere arbejdet med et voldsomt brug af vetoret.

Hovedbestyrelsen kan dog i så fald intervenere, først med truslen om at indkalde til ekstraordinært landsmøde for at udskifte Politisk Leder, og siden ved at effektuere en sådan trussel.|

Daglig Politisk Ledelse, Eksterne Ordførere version 1

Vedrørende paragraf: Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 4 Ordførerskaber udpeges af Daglig Politisk Ledelse. Ordførere skal opfylde krav om valgbarhed, jf. §13, stk. 1 og stk. 2. Stk. X. Ordførerskaber. Ordførerskaber udpeges af Daglig Politisk Ledelse. Ordførere skal opfylde krav om valgbarhed, jf. §13, stk. 1 og stk. 2.

Daglig Politisk Ledelse bestemmer hvor mange og hvilke eksterne ordførskaber, der oprettes i en given periode.Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum skal begge godkende udvalgte kandidater til eksterne ordførerskaber efter nomeringsproces hos Politisk Forum.

Fordele

Eksterne Ordfører bliver som begreb forankret i vores vedtægter.

En bredere og mere gennemsigtig proces for udvælgelse af Eksterne Ordfører med et delt ansvar mellem Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum, der kan give bedre adgang for medlemmer, kandidater og Storkredse til at bidrage med idéer til hvem, der kunne være egnede personer.

Det giver både en deling af indflydelse, og kan øge sandsynligheden for at ingen talenter overses.

Ulemper

Processen vil kræve ekstra arbejde og ekstra tid i forhold til en mere centraliseret og mindre inddragende proces.

Man kan i særligt uheldige tilfælde ende med ubesatte eksterne ordførerskaber, hvis Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum tilsammen afviser alle nominerede kandidater.|

Daglig Politisk Ledelse, Eksterne Ordførere version 2

Vedrørende paragraf: 12 Stk. 4

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 4 Ordførerskaber udpeges af Daglig Politisk Ledelse. Ordførere skal opfylde krav om valgbarhed, jf. §13, stk. 1 og stk. 2. Stk. X. Ordførerskaber. Ordførerskaber udpeges af Daglig Politisk Ledelse. Ordførere skal opfylde krav om valgbarhed, jf. §13, stk. 1 og stk. 2.

Daglig Politisk Ledelse bestemmer alene, hvor mange, hvilke og hvem, der udpeges til eksterne ordførerskaber.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele

Eksterne Ordfører bliver som begreb forankret i vores vedtægter.

Processen med at udvælge eksterne ordførere kan gå hurtigere end ved en bredere inddragelse.

Hvis Daglig Politisk Ledelse alene bestemmer, er der måske større chance for at de udvalgte eksterne ordførere kan samarbejde med medlemmerne af Folketinget.

Ulemper

Der kan opstå lukkede processer, hvor menige medlemmer og resten af organisationen ikke har indflydelse på eller indsigt i, hvorfor og hvordan eksterne ordførere er blevet udvalgt.

Der er større sandsynlighed for at overse talenter.

Daglig Politisk Ledelse & Fagråd, version 1

Vedrørende paragraf: 12 Stk. Nyt

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. X. Fagråd. Fagråd er en organisering af en fast gruppe, der kan hjælpe Alternativets medlemmer af Folketinget med at kvalificere og udføre deres arbejde.

Daglig Politisk Ledelse beslutter ved begyndelsen af hver Folketingssamling, hvilke og hvor mange Fagråd der er behov for. Der kan også oprettes ekstra Fagråd i løbet af en samling, hvis der opstår behov.

Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum skal godkende de af Politisk Forum nominerede kandidater til de pågældende Fagråd.

Der er ingen strengt formelle krav for at være medlem af et fagråd, men det tilstræbes at medlemmer har faglighed, erfaring og/eller særlig interesse for det politiske område.

Daglig Politiske Ledelse skal sørge for, at der laves en klar samarbejdsaftale mellem de enkelte Fagråd og de tilknyttede medlemmer af Folketinget, der har behov for Fagrådets støtte og rådgivning i det politiske arbejde.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Fagråd bliver som begreb forankret i vores vedtægter.

En bredere og mere gennemsigtig proces for udvælgelse af medlemmer til Fagrådene med et delt ansvar mellem Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum, der kan give bedre adgang for medlemmer, kandidater og Storkredse til at bidrage med idéer til hvem, der kunne være egnede personer.

Det giver både en deling af indflydelse, og kan øge sandsynligheden for at ingen talenter overses.
Processen kræver ekstra arbejde og ekstra tid i forhold til en mere centraliseret og mindre inddragende proces.

Man kan i særligt uheldige tilfælde ende med ubesatte pladser i Fagråd, hvis Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum tilsammen afviser alle nominerede kandidater.

Daglig Politisk Ledelse & Fagråd, version 2

Vedrørende paragraf: 12 Stk. nyt

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. X. Fagråd. Fagråd er en organisering af en fast gruppe, der kan hjælpe Alternativets medlemmer af Folketinget med at kvalificere og udføre deres arbejde.

Daglig Politisk Ledelse beslutter ved begyndelsen af hver Folketingssamling, hvilke og hvor mange Fagråd der er behov for. Der kan også oprettes ekstra Fagråd i løbet af en samling, hvis der opstår behov.

Daglig Politisk Ledelse bestemmer alene, hvem der udpeges til de pågældende Fagråd.

Der er ingen strengt formelle krav for at være medlem af et fagråd, men det tilstræbes at medlemmer har faglighed, erfaring og/eller særlig interesse for det politiske område.

Daglig Politiske Ledelse skal sørge for, at der laves en klar samarbejdsaftale mellem de enkelte Fagråd og de tilknyttede medlemmer af Folketinget, der har behov for Fagrådets støtte og rådgivning i det politiske arbejde.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Fagrådbliver som begreb forankret i vores vedtægter.

Processen med at udvælge eksterne ordførere kan gå hurtigere end ved en bredere inddragelse.

Hvis Daglig Politisk Ledelse alene bestemmer, er der måske større chance for at de udvalgte medlemmer af fagråd kan samarbejde med medlemmerne af Folketinget.
Der kan opstå lukkede processer, hvor menige medlemmer og resten af organisationen ikke har indflydelse på eller indsigt i, hvorfor og hvordan eksterne ordførere er blevet udvalgt.

Der er større sandsynlighed for at overse talenter.

Daglig Politisk Ledelse, vejledende medlemsafstemninger

Vedrørende paragraf: 12 Stk. nyt

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Ingen Stk. X. Medlemsafstemninger. Daglig Politisk Ledelse har myndighed til at beslutte, at organisationen skal gennemføre en vejledende medlemsafstemning om udvalgte politiske forslag eller aktuelle politiske spørgsmål.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
En praksis som tidligere er blevet benytte, populært kendt som Medlemsmandatet, bliver forankret i vedtægterne.

Giver formel mulighed for at Daglig Politisk Ledelse kan pålægge organisationen af gennemføre en vejledende afstemning om et aktuelt politisk spørgsmål.
Kan skabe en forventning om at det så også bliver brugt, som kan blive skuffet og give anledning til utilfredshed.

Daglig Politisk Ledelse, Fuldt ansvar for både større udspil og politiske visioner

I fald Politisk Forum grundpakke 2 vælges, sættes disse to stykker til afstemning og bør tilføjes i §12

Stk. x. Politiske processer. Daglig Politisk Ledelse har beslutningsmyndighed i forhold til de nationale og overnationale politiske processer og deres produkter, både når det gælder større politiske udspil og Alternativets overordnede visioner.

Daglig Politisk Ledelse skal godkende eller afvise optagelsen i det officielle politiske program af større politiske udspil og visioner på grundlag af kriterier om grad af inddragelse og gennemsigtighed i udviklingen, krav til format, og om det politiske indhold ligger indenfor rammerne af Alternativets overordnede visioner.

Daglig Politisk Ledelse kan beslutte at bruge ressourcer til at iværksætte udviklingsforløb for ny politik og visioner eller revision af eksisterende.

Daglig Politisk Ledelse kan beslutte at at bruge ressourcer til understøtte medlemsinitiativer til udvikling af ny politik og visioner eller revision af eksisterende.

Daglig Politisk Ledelse kan beslutte at bruge ressourcer til at understøtte folkevalgtes initiativer til udvikling af ny politik og visioner eller revision af eksisterende.

Daglig Politisk Ledelse kan beslutte at bruge ressourcer til at understøtte Fagråds initiativer til udvikling af ny politik og visioner eller revision af eksisterende.

Stk. x. Partiprogrammet. Daglig Politisk Ledelse har ansvaret for tilsyn med, formidling af og nødvendige redaktionelle ændringer i Alternativets officielle politiske program, som er summen af alle godkendte visioner og større politiske udspil.

En vision har en solnedgangsklausul på 10 år. Større politiske udspil har en solnedgangsklausul på 5 år.

Herpå skal de enten revideres i en åben, inddragende proces og godkendes på ny, eller udgå af det officielle politiske program.

Daglig Politisk Ledelse kan løbende foretage mindre, nødvendige redaktionelle ændringer i det politiske program.

Daglig Politisk Ledelse skal sørge for at en samlet oversigt over Alternativets politiske program er nemt tilgængeligt for offentligheden.

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ved fuldt ansvar til daglig politisk ledelse bliver det nemmere at vedtage ændringer i partiprogrammet. Det tydeliggøres i vedtægterne. Risiko for at større visioner bliver Alternativets politik uden tilstrækkelig opbakning fra medlemmer.

Daglig Politisk Ledelse, Fuldt ansvar for større politiske udspil

I fald Politisk Forum grundpakke 3 vælges, sættes disse to stykker til afstemning og bør tilføjes i §12

Vedrørende paragraf: 12

Stk. x. Større politiske udspil. Daglig Politisk Ledelse har beslutningsmyndighed i forhold til de nationale og overnationale politiske processer og deres produkter, når det gælder større politiske udspil.

Daglig Politisk Ledelse skal godkende eller afvise optagelsen i det officielle politiske program af større politiske udspil på grundlag af kriterier om grad af inddragelse og gennemsigtighed i udviklingen, krav til format, og om det politiske indhold ligger indenfor rammerne af Alternativets overordnede visioner.

Daglig Politisk Ledelse kan beslutte at bruge ressourcer til at iværksætte udviklingsforløb for ny politik eller revision af eksisterende.

Daglig Politisk Ledelse kan beslutte at at bruge ressourcer til understøtte medlemsinitiativer til udvikling af ny politik eller revision af eksisterende.

Daglig Politisk Ledelse kan beslutte at bruge ressourcer til at understøtte folkevalgtes initiativer til udvikling af ny politik eller revision af eksisterende.

Daglig Politisk Ledelse kan beslutte at bruge ressourcer til at understøtte Fagråds initiativer til udvikling af ny politik eller revision af eksisterende.

Stk. x. Partiprogrammet. Daglig Politisk Ledelse har ansvaret for tilsyn med, formidling af og nødvendige redaktionelle ændringer i Alternativets officielle politiske program, som er summen af alle godkendte visioner og større politiske udspil.

En vision har en solnedgangsklausul på 10 år. Større politiske udspil har en solnedgangsklausul på 5 år.

Herpå skal de enten revideres i en åben, inddragende proces og godkendes på ny, eller udgå af det officielle politiske program.

Daglig Politisk Ledelse kan løbende foretage mindre, nødvendige redaktionelle ændringer i det politiske program.

Daglig Politisk Ledelse skal sørge for at en samlet oversigt over Alternativets politiske program er nemt tilgængeligt for offentligheden.

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Forankrer mandatet for større udspil hos Daglig Politisk Ledelse, samt tydeliggører hvor ansvaret ligger. Tydeliggører at politik skal revideres løbende med solnedgangsklausul. Risiko for at at politiske udspil ikke er forankret i organisationen
1 Synes om

** Politisk Leder har det overordnede ansvar for at lede og løfte det politiske og parlamentariske arbejde i Alternativet."|

Hej!
Hvad tænkes der mon på med forslaget ovenfor, især for så vidt angår, hvad det vil sige "overordnet at lede og løfte det politiske og parlamentariske arbejde i Alternativet.

Altså mit spørgsmål er: Hvorfra skal den politiske leder løfte? Altså hvad er målestokken for løftet?

1 Synes om

Løfte med den myndighed (magt) der gives til rollen.

‘lede og løfte’ er valgt forat betone at vi gerne ser ledelse, der ikke kun bestemmer men også hjælper (at løfte andre op)

Tak kære Troels!

Altså jeg forstår så gerne det virkeligt ædle budskab på menneskenes vegne… Altså det med at lede og løfte andre op…Ordet “andre” gælder det så også planterne og dyrene?

Kærlig hilsen
Gunhild

1 Synes om