[Høring] Politiske Vedtægter – Politisk Forum "Tilvalg"

Politisk Forum Tilvalg

Dette er en samling af forskellige tilvalgsmuligheder til de tre pakker. De kan teoretisk set bruges i kombination med alle tre pakker, men nogle af tilvalgene vil tydeligvis være mere oplagte i kombination med nogle af pakkerne.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Politisk Forum Vejledende Medlemsafstemninger

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. 9. Medlemsafstemninger. Politisk Forum har myndighed til at beslutte at gennemføre en vejledende medlemsafstemning om udvalgte politiske forslag eller aktuelle politiske spørgsmål.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
En praksis som tidligere er blevet benytte, populært kendt som Medlemsmandatet, bliver forankret i vedtægterne.

Giver formel mulighed for at Politisk Forum kan pålægge organisationen af gennemføre en vejledende afstemning om et aktuelt politisk spørgsmål.

Politisk Forum Valgoplæg

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. 5. Valgoplæg. Politisk Forum har ansvaret for at udvikling af valgoplæg sker med inddragelse af medlemmer, tillidsvalgte og folkevalgte. Alt efter den pågældende valghandling etableres i god tid et fast samarbejdsforum for det udviklingsarbejde med relevante organer i Alternativet.

Valgoplæg bør trække på det eksisterende politiske program og den gældende politiske og parlamentariske strategi, men er et selvstændigt format, der også kan rumme nye større eller mindre udspil og strategiske og taktiske justeringer.

Et valgoplæg skal godkendes af både Politisk Forum og Daglig Politisk Ledelse før det er officielt gældende.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Forankrer at Politisk Forum har ansvaret for at udvikle Alternativets Valgoplæg. Kan blive omstændigt at udarbejde et valgoplæg i tilfælde af et lynvalg.

Politisk Forum Strategi

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. 6. Strategi. Politisk Forum har i samarbejde med Daglig Politisk Ledelse ansvar for og myndighed over Alternativets gældende politiske og parlamentariske strategi. De aftaler herunder hvor længe en aktuel strategi bør være gældende for.

Før et eller helst flere forslag til enten parlamentarisk eller politisk strategi kan sendes til afstemning på Landsmødet, skal Politisk Forum have godkendt processen, indholdet og formatet på den pågældende strategi.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Delt ansvar omkring strategi forankrer det parlamentariske “udenfor” Christiansborg. I tilfælde af uenighed mellem Politisk Forum og Daglig Politisk Ledelse, står vi uden en strategi.

Politisk Forum Eksterne Ordførere

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. 7. Eksterne Ordfører. Politisk Forum har ansvaret for at inddrage medlemmer i en proces, hvor medlemmer kan nominere kandidater til de af Daglig Politisk Ledelse udbudte poster som ekstern ordfører. Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum skal derefter begge godkende udvalgte kandidater til eksterne ordførerskaber.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Øger den mulige pulje af medlemmer til Eksterne Ordførere Gør det mere omstændigt at vælge Eksterne Ordførere.

Politisk Forum Fagråd

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. 8. Fagråd. Politisk Forum har ansvaret for at inddrage medlemmer i en proces, hvor medlemmer kan nominere kandidater til de af Daglig Politisk Ledelse udbudte poster i de Fagråd, der ønskes etableret eller som mangler medlemmer.

Der er ingen strengt formelle krav for at være medlem af et fagråd, men det tilstræbes at medlemmer har faglighed, erfaring og/eller særlig interesse for det politiske område.

Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forum skal derefter godkende udvalgte kandidater til de pågældende Fagråd.

Fagråd har høringsret på politiske udspil og visioner, der berører deres område. Politisk Forum kan vælge at understøtte Fagråd med ressourcer til udvikling af visioner og større politiske udspil.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Forankrer Fagråd i vedtægterne.

Ved at Politisk Forum og Daglig Politisk Ledelse skal blive enige om kandidater, sikres både en forankring i DPL og i organisationen
Mere omstændigt at lave om. Mere omstændigt at udvælge kandidater.

Politisk Forum Politiske Resolutioner

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. 10. Politiske resolutioner. Politisk Forum har ansvaret for at modtage medlemmers forslag til Landsmødet om politiske resolutioner, og godkende dem i forhold til de tre kriterier om grad af inddragelse og gennemsigtighed i udviklingen, krav til format, og om det politiske indhold ligger indenfor rammerne af Alternativets overordnede visioner.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Giver Politisk Forum opgave om at behandle medlemsresolutioner i forbindelse med Landsmødet, hvilket aflaster Hovedbestyrelsen.

Politisk Forum Alternativets Manifest

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. 11. Alternativets Manifest. Politisk Forum har ansvar for tilsyn med Alternativets manifest og skal på baggrund af, hvis et behov for revision i stigende grad bliver klart blandt medlemmer og folkevalgte, at tage ansvaret for at inddrage alle i en grundig proces om en revision af Manifestet. Den proces skal føre til, at et eller flere forslag til en ny udgave af Manifestet bringes til afstemning på Landsmødet, der er eneste myndighed, som kan ændre det.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Tydeliggører at Politisk Forum har ansvaret for at føre tilsyn med manifestet

Politisk Forum Midler version 1

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Stk. 12. Midler. Politisk Forums arbejde finansieres med 5% af landsforeningens totale midler.

Der skal oprettes og kommunikeres særskilt mulighed for donationer til Politisk Forums arbejde for og til Alternativets medlemmer.

Christiansborg-foreningen skal bidrage med midler og/eller ressourcer, der står i forhold til Folketingsgruppens behov for Politisk Forums arbejde. Dette bidrag aftales og fastsættes årligt mellem Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forums Ledelse.

Alternativets folkevalgte til Europaparlamentet skal bidrage med midler og/eller ressourcer, der står i forhold til deres behov for Politisk Forums arbejde. Dette bidrag aftales og fastsættes årligt mellem Alternativets Folkevalgte i Europaparlamentet og Politisk Forums Ledelse.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer midler til Politisk Forum igennem en minimumssats. Giver mulighed for at medlemmer kan donere specifikt til Politisk Forums arbejde. Tydeliggører at Folkevalgte kan benytte sig af Politisk Forum i deres arbejde og kan allokere midler dertil. Lidt rigidt at definere satsen i vedtægterne.

Politisk Forum Midler version 2

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Der skal oprettes og kommunikeres særskilt mulighed for donationer til Politisk Forums arbejde for og til Alternativets medlemmer.

Christiansborg-foreningen skal bidrage med midler og/eller ressourcer, der står i forhold til Folketingsgruppens behov for Politisk Forums arbejde. Dette bidrag aftales og fastsættes årligt mellem Daglig Politisk Ledelse og Politisk Forums Ledelse.

Alternativets folkevalgte til Europaparlamentet skal bidrage med midler og/eller ressourcer, der står i forhold til deres behov for Politisk Forums arbejde. Dette bidrag aftales og fastsættes årligt mellem Alternativets Folkevalgte i Europaparlamentet og Politisk Forums Ledelse.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Giver mulighed for at medlemmer kan donere specifikt til Politisk Forums arbejde. Tydeliggører at Folkevalgte kan benytte sig af Politisk Forum i deres arbejde og kan allokere midler dertil. Kræver lidt IT-udvikling.

Politisk Forum Midler version 3

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Der etableres og kommunikeres særskilt mulighed for donationer til Politisk Forums arbejde for og til Alternativets medlemmer.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Muliggører at der kan doneres direkte til Politisk Forum Kræver IT-udvikling.

Politisk Forum - Landsmødevalgte (sammensætning og organisation version 1)

Vedrørende paragraf: 10 Stk. 2

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 2 Politisk Forum består af den Politiske Leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange årligt. Stk. 2 Politisk Forum består af den Politiske Leder, 10 medlemmer valgt på Landsmødet, 1 medlem af hver storkreds, 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange årligt.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
At få direkte valg på Landsmødet til Politisk Forum, kan øge synligheden, lysten til at melde sig, samt gøre det nemmere at besætte ledige pladser. Der fjernes en repræsentant fra storkredsene, hvilket kan forværre den geografiske sammensætning.

Politisk Forum, sammensætning og organisation version 2

Vedrørende paragraf: Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Landsmødet skal vælge og udpege 10 repræsentanter til Politisk Forum.

Alle Alternativets medlemmer med valgret er valgbare.

Storkredse har ret til, men er ikke tvunget til at udpege en repræsentant fra deres kreds. Enten et medlem af storkredsen eller en i storkredsen folkevalgt, folkevalgt suppleant eller kandidat til en folkevalgt forsamling.

Blandt sig vælger de udpegede repræsentanter to næstforpersoner for Politisk Forum.

Politisk Leder er født medlem og forperson.

Forpersonskabet udgør den daglige ledelse af Politisk Forum og tilrettelægger arbejdet.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Politisk Leder har vetoret.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
En fleksibel, mindre størrelse fra 11-21 medlemmer, hvor Storkredse kan udpege repræsentanter, hvis de har overskud og behov for det.

Der er ikke sat særlige rammer for de på landsmødet valgte repræsentanter, som altså både kan være folkevalgte, tillidsvalgte eller menige medlemmer.

Legitimiteten er stor fordi over halvdelen af Politisk Forums medlemmer her er valgt direkte af landsmødet.
Der kan komme en overvægt af Folkevalgte, da de jo ofte har større appel og etos til at opnå valg, hvis de skulle vælge at stille op til Politisk Forum. En overvægt/dominans af folkevalgte kan være uheldig fordi det kan udtynde medlemsengagementet i ansvaret for politik og politisk processer – men da det jo er op til medlemmerne, hvem de vælger til Politisk Forum, vil det jo også reflektere det engagement eller mangel på samme.

Politisk Forum, sammensætning og organisation version 3

Vedrørende paragraf: Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Landsmødet vælger 10 repræsentanter til Politisk Forum.

De valgte konstituerer sig selv med en forperson til at lede arbejdet og en forretningsorden.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
En meget enkel sammensætning af Politisk Forum, som nok især vil være velegnet, hvis Politisk Forum bliver et stående udvalg, der kun har tilsynsmyndighed med udvikling af politik.