[Høring] Politiske Vedtægter – Politisk Forum "Grundpakker"

Politisk Forum Grundpakker

Her præsenteres tre grundpakker af vedtægter, der sætter tre forskellige ambitionsniveauer for Politisk Forum.
Pakke 1 – Forstærkning og tydeliggørelse – er en lille forstærkning og en tydeliggørelse af nuværende vedtægter.
Pakke 2 – Lovliggørelse af den nuværende praksis.
Pakke 3 – Forenkling og formindskelse af Politisk Forum.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Politisk Forum grundpakke 1 – Politisk Forum styrkes

Vedrørende §10

Stk 1. Formål. Politisk Forum er Alternativets særskilte forum med ansvar og myndighed for udvikling af politik.

Formålet og hovedansvaret er at skabe helhed i de politiske processer, så både borgere, interesseorganisationer, Alternativets medlemmer og folkevalgte har reel mulighed for at deltage i og påvirke processerne, og at skabe helhed i det samlede politiske program, så samspillet mellem forskellige visioner og politiske udspil styrkes.

Stk. 2. Udvikling af politik. Politisk Forum har beslutningsmyndighed i forhold til de nationale og overnationale politiske processer og deres produkter; politiske visioner og større politiske udspil.

Politisk Forum skal godkende eller afvise optagelsen i det officielle politiske program af politiske visioner og større politiske udspil på grundlag af kriterier om grad af inddragelse og gennemsigtighed i udviklingen, krav til format, og om det politiske indhold ligger indenfor rammerne af Alternativets overordnede visioner.

Politisk Forum kan beslutte at bruge ressourcer til at iværksætte udviklingsforløb for ny politik eller revision af eksisterende.

Politisk Forum kan beslutte at at bruge ressourcer til understøtte medlemsinitiativer til udvikling af ny politik eller revision af eksisterende.

Politisk Forum kan beslutte at bruge ressourcer til at understøtte folkevalgtes initiativer til udvikling af ny politik eller revision af eksisterende.

Politisk Forum kan beslutte at bruge ressourcer til at understøtte Fagråds initiativer til udvikling af ny politik eller revision af eksisterende.

Stk. 3. Ansvar for godkendelse. Politisk Forum har et særligt ansvar for et nært samarbejde med de nationale og overnationale folkevalgte, så deres politiske virke ikke unødigt hæmmes af kravet om godkendelse af visioner og større udspil.

Hvis et større politisk udspil eller en vision fra de nationale eller overnationale folkevalgte ikke har fået endelig godkendelse eller afslag fra Politisk Forum 30 dage efter Politisk Forum har modtaget anmodningen, så er udspillet eller visionen automatisk godkendt til optagelse i Alternativets officielle politiske program.

I forhold til udspil og visioner udviklet af andre aktører fastsætter Politisk Forum selv en garanti om godkendelsesfrist.

Stk. 4. Partiprogrammet. Politisk Forum har ansvaret for tilsyn med, formidling af og nødvendige redaktionelle ændringer i Alternativets officielle politiske program, som er summen af alle godkendte visioner og større politiske udspil.

En vision har en solnedgangsklausul på 10 år. Større politiske udspil har en solnedgangsklausul på 5 år. Herpå skal de enten revideres i en åben, inddragende proces og godkendes på ny, eller udgå af det officielle politiske program.

Politisk Forum kan løbende foretage mindre, nødvendige redaktionelle ændringer i det politiske program.

Politisk Forum skal sørge for at en samlet oversigt over Alternativets politiske program er nemt tilgængeligt for offentligheden.

Fordele

Vi er i Alternativets officielle politik ofte glade for Borgersamlinger, uddelegering af magt og et højt niveau af borgerinddragelse. Det vil styrke vores parti-kultur, vaner og troværdighed, hvis vi prioriterer den samme praksis internt i partiet.

Fordelen ved at give Politisk Forum ansvar og myndighed for at det bliver praksis i Alternativet er, at sandsynligheden for at vi gør det øges, da en myndighed i partiet får ansvaret for det. Især hvis Politisk Forum også tildeles ressourcer til at udføre opgaven.

Det gør også at Hovedbestyrelsen rent kan fokusere på det organisatoriske og at Daglig Politisk Ledelse kan fokusere på det parlamentariske. Altså en klar og tydelig opdeling af ansvar og myndighed.

Når Politisk Forum har myndighed i større grad, så vil det blive mere attraktivt for alle slags medlemmer – folkevalgte eller ej – at interessere sig for eller deltage i Politisk Forums arbejde.

Det skal bemærkes at benyttelsen af kategorierne Officiel politik og partiprogram betyder at både daglig politisk ledelse eller andre kan fremsætte alle mulige andre politiske forslag, som blot ikke må udnævnes til officiel politik - altså så kun omtales som ‘mit forslag’, eller ‘Alternativet Viborgs forslag’, men ikke ‘Alternativets forslag’.

Det handler altså alene om politiske forslag, som skal have titlerne “En del af partiprogrammet” eller “Alternativets forslag om…”

Ulemper

Udvikling af større politisk udspil vil kunne tage længere tid.

Den større gennemsigtighed og offentlighed om udviklingen af større politiske udspil kan gøre at andre partier nemmere kan stjæle for os.

Det kan dermed også betyde, at kravet til originalitet og Alternativet-egenart øges, hvilket kan kræve mere arbejde og kompetence.|

Politisk Forum grundpakke 2 – Lovliggørelse af nuværende praksis

Vedrørende paragraf: 10 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 1 Politisk Forums opgave er Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum.

Stk. 2 Politisk Forum består af den Politiske Leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange årligt.

Stk. 3 Politisk Forum har imellem Landsmøder myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram med undtagelse af manifest som kun kan ændres på Landsmøder.

Stk. 4 Politisk Forum skal fremme at borgere, organisationer og medlemmer involveres i tilblivelsen og gennemførelsen af Alternativets politik.

Stk. 5 De folkevalgte medlemmer af Politisk Forum har som særlig opgave at opgave at koordinere og videndele på tværs på vegne af alle Alternativets folkevalgte.
Stk. 1 Politisk Forum er Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum.

Stk. 2 Politisk Forum består af den Politiske Leder, 2 medlemmer af hver storkreds (hvoraf det ene kan være medlem af storkredsens bestyrelse), 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange årligt.

Stk. 3 Politisk Forum har imellem Landsmøder myndighed til at vedtage ændringer i Alternativets partiprogram med undtagelse af manifest som kun kan ændres på Landsmøder. Politisk Forum vedtager ændringer på baggrund af medlemsinddragelse, indhold og format.

Stk. 4 Politisk Forum skal fremme at borgere, organisationer og medlemmer involveres i tilblivelsen og gennemførelsen af Alternativets politik.

Stk. 5 De folkevalgte medlemmer af Politisk Forum har som særlig opgave at koordinere og videndele på tværs på vegne af alle Alternativets folkevalgte.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Lettere revidering af nuværende vedtægter. Tydeliggørelse at Politisk Forum vedtager ændringer på bagrund af tre kriterier: medlemsinddragelse, indhold og format og ikke selv står for udviklingen af politik.

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ændrer ikke ved noget fundamentalt omkring Politisk Forum Ændrer ikke ved noget fundamentalt ved Politisk Forum

Politisk Forum – Forenkling og formindskelse af Politisk Forum

Vedrørende §10 og §11

Stk. 1 Politisk Forums opgave er at facilitere og føre tilsyn med udviklingen af Alternativets politik.

Stk. 2 Politisk Forum består af 10 medlemmer, der vælges på Landsmødet.

Stk. 3 Politisk Forum har imellem Landsmøder ret til at:

  • Kommentere alle politiske visioner og politiske udspil i forhold til indhold og tilblivelsesproces.
  • Facilitere udvikling af den politiske strategi for Alternativet.
  • Facilitere udvikling af valgoplæg.
  • Facilitere udvikling af parlamentarisk strategi i begyndelsen af hver folketingssamling og EU-parlamentssamling.
  • Indstille til Folketingsgruppen om udvikling af nye og/eller revidering af eksisterende politiske udspil.

Stk. 4 Politisk Forum skal fremme at borgere, organisationer og medlemmer involveres i tilblivelsen og gennemførelsen af Alternativets politik.

§11 slettes

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

En af de udfordringer der er ved Politisk Forum er at hastigheden i politik kan forårsage, at ting ikke når forbi Politisk Forum inden de kommer ud i medierne og “bliver Alternativets politik”. Ved at ændre Politisk Forum til at være mere faciliterende og agere som tilsyn i forhold til inddragende politiske processer, kan organet i højere grad bidrage med strategisk tænkning og konstruktiv feedback i en travl politisk hverdag. §11 slettes, da i dette forslag vil organet ikke bestå at Folkevalgte men“almindelige” medlemmer.

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør det procesmæssigt nemmere at vedtage officiel politik. Politisk Forum kan også fokusere på at facilitere udviklingsprocesser og føre tilsyn med Alternativets måde at udvikle politik på. Risiko for at politisk forum bliver for tandløst og at politiske udspil bliver lavet uden opbakning fra organisationen.

Hejsa. Lige et par spørgsmål/forslag til de 3 udgaver af POFO.
Forståelsesspørgsmål: Skal de nuværende vedtægter udgå, hvis vi vedtager pakke 1? De står i hvert fald ikke under pakke 1. I så fald vil vi mangle et afsnit om, hvem der kan blive valgt i POFO, om POFO også kan ændre i manifestet osv.
Eller er de blot ment som et supplement til de eksisterende vedtægter? I så fald, skal de nye og de “gamle” vedtægter så ikke skrives sammen til et samlet hele?

Ift. antal POFO-medlemmer: I den 3. pakke nedsættes antal POFO-medlemmer til 10 - sikkert fordi der er mindre arbejde i den udgave. Men det kan godt blive et problem ift. den nuværende tendens, hvor vi ofte er mellem 50-70% af POFO-medlemmerne, der dukker op til møderne. Så hvis den tendens fortsætter, kan vi risikere kun at sidde 5 mennesker til et POFO-møde, hvis 50% udebliver. Og i så fald ville vi VIRKELIG få slanket POFO og gjort det mindre betydningsfuld.
Der står ikke noget om, hvor mange POFO-medlemmer der kan blive valgt under pakke 1. Men hvis vi har flere opgaver og større myndighed i den pakke, vil det være oplagt at der også flere hænder til at løfte opgaverne. Lige nu kan vi max. være omkring 30 i POFO, og det er noget vi i min optik som minimum skulle fortsætte med. Og så til sidst: Vi har diskuteret repræsentationen frem og tilbage på Orla’erne (vælges på landsmøder eller lokalt). Det kunne derfor godt afspejles i forslagene, at der er uenighed om, hvordan det er bedst at vælge POFO-medlemmer fremover.? I hvert fald blev den nuværende model udfordret.

Derudover: Tak for det store arbejde til inspirationsgruppen !

1 Synes om

Tak for input, Camilla.

Enhver af pakkerne plus evt. tilvalg skal erstatte nuværende vedtægter.

Omkring sammensætning (herunder størrelse af PoFo) så vil vi sikkert lande på at lave det som forskellige tilvalgsmuligheder, der kan kobles på pakkerne. Altså en model med et stort, medium eller mini-PoFo fx. Koblet med forskellieg måder at vølge/udpege dem på. Hver model vil have sine fordele og ulemper, som du jo også peger på.

I min vurdering vil et mini-PoFo med ingen magt/myndighed godt kunne fungere med væsentligt færre medlemmer, fordi de jo så ikke skal bestemme noget kritisk, og derfor mere er at sammenligne med vedtægtsudvalget eller dialogrådet.

Jeg er klart for pakke 1.

En solnedgangsklausul på visioner og politiske udspil er en forfriskende fornyelse, selvom udtrykkene “større” og “mindre” er lidt uklare.

Samtidig hjælper den automatiske godkendelse efter 30 dage imod alt for meget træghed i Politisk Forums beslutningsprocesser.

1 Synes om

Jeg har lavet et worddokument, hvor mine kommentarer til alle de politiske forslag ligger samlet.
Da det jo vedrører alle forslag, har jeg lagt det under Politiske Vedtægter - overblik.

1 Synes om