[Høring] Politiske Vedtægter – Medlemmer

Medlemmer

Ikke eksplicit politiske vedtægter, men udsprunget af arbejdet med at kigge på hvilke rettigheder, ansvar og mandat forskellige aktører har, førte til spørgsmålet ‘hvilke rettigheder har medlemmer?’. Forslagene her er et forsøg på at samle medlemmernes rettigheder og ansvar i et særskilt stykke i Medlemsparagraffen.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Medlemskontingent

Vedrørende paragraf: 6 Stk. 2

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 2. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 90 dage efter kontingentbetaling. Hovedbestyrelsen fastsætter efter behov nærmere retningslinjer for restancer og anciennitet m.h.t. stemmeret og valgbarhed. Udmeldelse meddeles til landsforeningen og udmeldelsestidspunktet anses for at være det øjeblik ønsket herom er modtaget. Stk. 2. Kontingent. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Hovedbestyrelsen fastsætter efter behov nærmere retningslinjer for restancer og anciennitet m.h.t. stemmeret og valgbarhed. Udmeldelse meddeles til landsforeningen og udmeldelsestidspunktet anses for at være det øjeblik ønsket herom er modtaget.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sætning om stemmeret efter 90 dage fjernes fra dette stykke, der primært handler om kontingent, for sammen med andre medlemsrettigheder af indgå i et nyt stykke.

Medlemsrettigheder version 1

Vedrørende paragraf: 6 Stk. nyt stykke

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. X. Medlemsrettigheder og krav.

Medlemmer har ret til at få indflydelse på, blive inddraget i, hørt og underrettet om både politiske, organisatoriske og parlamentariske processer og deres produkter.

Medlemmer har rettigheder til at deltage i officielle medlemsmøder, som f.eks. politiske laboratorier, høringer, politiske interessenetværk og i lukkede Alternativet fora online.

Medlemmer har rettighed til at udtale sig personligt og offentligt som medlem af partiet om politik og andre af Alternativets forhold med det samme ved medlemskab.

Tidskrav før rettighed til stemmeret til Landsmødet og nationale opstillingsmøder er 90 dages medlemskab.

Tidskrav før rettighed til stemmeret til lokale årsmøder og opstillingsmøder fastsættes i lokalforeningernes vedtægter.

Tidskrav før rettighed til valgbarhed til tillidshverv på Landmødet, nationalt og overnationalt er 90 dages medlemskab.

Tidskrav før rettighed til valgbarhed til at blive folkevalgt kandidat til Folketinget og Europa-Parlamentet 90 dages medlemskab.

Tidskrav før rettighed til valgbarhed til at blive folkevalgt kandidat til lokalvalg fastsættes i lokalforeningernes vedtægter.

Tidskrav før rettighed til at deltage i vejledende nationale medlemsafstemninger er 30 dages medlemskab.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Et særskilt stykke tilføjes, hvilket har den fordel, at tidsperiode-kravet ifbm rettigheder kan differentieres, og rettighederne kan tydeliggøres, og der kan skelnes mere mellem nationalt og lokalt niveau (og her give lokalforeninger frihed til at definere deres egne rammer).

Ved et særskilt stykke om medlemsrettigheder gør vi dem til en selvstændig ting, og øger bevidstheden om at medlemmer har rettigheder (som kan indskrænkes eller udvides, og debatteres).

I denne version er længere tidskrav før stemmeret og valgbarhed opnås fastholdt. Fordelen er en bedre sikring mod opportunistiske medlemsskaber i forbindelse med vigtige valg.

Flere medlemmer har efterspurgt om man har lov til at udtale sig som medlem offentligt (f.eks. ved at skrive debatindlæg), og her i stykket gøres det tydeligt, at det har man selvfølgelig (vel at mærke personligt (altså skal man skelne mellem Alternativets officielle politik og sin egne personlige meninger).

Bemærk at her kun omtales tidskrav ifht medlemskab til rettigheder, mens andre vedtægter kan sætte andre krav af geografisk eller anden art ifht valgbarhed og stemmeret.
Det kan være skuffende for nye medlemmer, at de ikke kan få lov til at stemme og deltage fuldt ud før efter 90 dage.

Det fylder lidt mere end den gamle vedtægt.

Medlemsrettigheder version 2

Vedrørende paragraf: 6 Stk. nyt stykke

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. X. Medlemsrettigheder og krav.

Medlemmer har ret til at få indflydelse på, blive inddraget i, hørt og underrettet om både politisk, organisatorisk og parlamentariske processer og deres produkter.

Medlemmer har rettighed til at deltage i officielle medlemsmøder, som f.eks. politiske laboratorier, høringer, politiske interessenetværk og i lukkede Alternativet fora online med det samme ved medlemskab.

Medlemmer har rettighed til at udtale sig personligt og offentligt som medlem af partiet om politik og andre af Alternativets forhold med det samme ved medlemskab.

Tidskrav før rettighed til stemmeret til Landsmødet og nationale opstillingsmøder er 14 dages medlemskab.

Tidskrav før rettighed til stemmeret til lokale årsmøder og opstillingsmøder fastsættes i lokalforeningernes vedtægter.

Tidskrav før rettighed til valgbarhed til tillidshverv på landmødet, nationalt og overnationalt er 90 dages medlemskab.

Tidskrav før rettighed til valgbarhed til at blive folkevalgt kandidat til Folketinget og Europa-Parlamentet 90 dages medlemsskab.

Tidskrav før rettighed til valgbarhed til at blive folkevalgt kandidat til lokalvalg fastsættes i lokalforeningernes vedtægter.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Et særskilt stykke tilføjes, hvilket har den fordel, at tidsperiode-kravet ifbm rettigheder kan differentieres, og rettighederne kan tydeliggøres, og der kan skelnes mere mellem nationalt og lokalt niveau (og her give lokalforeninger frihed til at definere deres egne rammer).

Ved et særskilt stykke om medlemsrettigheder gør vi dem til en selvstændig ting, og øger bevidstheden om at medlemmer har rettigheder (som kan indskrænkes eller udvides, og debatteres).

I denne version er der kortere tidskrav før stemmeret og valgbarhed opnås fastholdt. Fordelen er, at nye medlemmer føler sig mere velkomne og som fuldgyldige medlemmer.

Flere medlemmer har efterspurgt om man har lov til at udtale sig som medlem offentligt (f.eks. ved at skrive debatindlæg), og her i stykket gøres det tydeligt, at det har man selvfølgelig (vel at mærke personligt (altså skal man skelne mellem Alternativets officielle politik og sin egne personlige meninger).

Bemærk at her kun omtales tidskrav ifht medlemskab til rettigheder, mens andre vedtægter kan sætte andre krav af geografisk eller anden art ifht valgbarhed og stemmeret.
Ulempen ved et kortere tidskrav før stemmeret er, at det nemmere kan udnyttes til opportunistiske medlemskaber op til vigtige valghandlinger i partiet.

Medlemsrettigheder Medlemsafstemning

Vedrørende paragraf: 6 Stk. Medlemsrettigheder og krav.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Tilvalgs mulighed til det foreslåede nye stykke Stk. X. Medlemsrettigheder og krav. Medlemmer har ret til at stille forslag om vejledende medlemsafstemninger.

Hvis 2% af medlemmerne er stillere på et krav om en vejledende medlemsafstemning om et bestemt politisk spørgsmål, er det Politisk Forums ansvar har gennemføre den afstemning, og sammen med forslagsstillerne blive enige om den endelige, nøjagtige ordlyd i afstemningens spørgsmål.

Tidskrav før rettighed til at stille forslag om vejledende nationale medlemsafstemninger er 60 dages medlemskab.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Vi går politisk (nationalt og lokalpolitisk) ind for Borgerforslag, folkeafstemninger og andre lignende ordninger, derfor vil det være konsistent og troværdigt, at vi også internt i Alternativet indfører en lignende mulighed for partiets medlemmer.

Kan være med til afklare politiske spørgsmål, både for medlemmer og vores folkevalgte.

Kan være med til at skabe fokus om en politisk debat og løfte den.
Kan give anledning til at mindre vigtige spørgsmål kommer til at fylde meget.

Kan give anledning til at pressen kan vinkle historier om ‘uro i baglandet’, hvis der kommer afstemninger om spørgsmål og udfald, der går imod flertallet af vores folkevalgte i Folketinget.

1 Synes om