[Høring] Organisatoriske Vedtægter – Blandet

Blandet

Disse hørte ikke rigtig til nogen af kategorierne og er derfor samlet her. De er fra mindre ting, som at rykke landsmødet, til nogle af tingene fra de vilde ideer, såsom at oprette et kedeligt udvalg. Generelt er det primært ønsker om nye udvalg der er samlet her.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Tidspunkt for landsmøde

Vedrørende paragraf: §7 Stk. 1

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Alternativets øverste myndighed er Landsmødet, der afholdes hvert år i perioden 25. april - 30. maj og indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Alternativets øverste myndighed er Landsmødet, der afholdes hvert år i perioden 1. august – 30 september og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det kan ikke lægges i kristi-himmelfarts ferien falder sammen med sommergruppemødet

LOS

Vedrørende paragraf: §5 Stk. 4a

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Lokalforeninger og storkredse samarbejder i et koordinerende udvalg, kaldet LOS, der på tværs varetager lokalforeninger og storkredsenes interesser.

LOS har til opgave, at samarbejde tæt med Hovedbestyrelsen om relevante processer. Kordinere på tværs af geografi i forbindelse med valg og lignende nationale begivenheder. Sikre sparring og vidensdeling på tværs af storkredse og lokalforeninger.**
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Formaliserer LOS’ rolle og mandat. Gør det mere besværligt at ændre LOS’ rolle og mandat fremover.

Organisatorisk koordinationsudvalg

Vedrørende paragraf: § Stk. -

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Alternativets koordinationsudvalg består af: Et medlem af Alternativets Unges forretningsudvalg; Forpersonen for Hovedbestyrelsen; et medlem valgt af Hovedbestyrelsen blandt de øvrige medlemmer af Hovedbestyrelsen; to medlemmer valgt af Politisk forum blandt de medlemmer af Politisk forum, som ikke sidder i Daglig politisk ledelse; Politisk leder; et medlem valgt af Daglig politisk ledelse blandt de øvrige medlemmer af Daglig politisk ledelse; øverst ansvarlige for administrationen.

Koordinationsudvalget kan invitere observatører.

Koordinationsudvalget skal udarbejde en forretningsorden. Forretningsordenen skal sikre koordinering af beslutninger, der påvirker andre ledende organer i Alternativet. Beslutninger i ledende organer, som det vurderes, kan have betydelig indflydelse på andre dele af Alternativet, skal tages op i Koordinationsudvalget, inden endelig afstemning om forslaget i det respektive organ kan udføres.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Der er øget kommunikation og koordination mellem ledende i Alternativet Endnu et udvalg

Det kedelige udvalg

Vedrørende paragraf: § Stk. -

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- For at have stemmeret på landsmøde kræver det, at man indgår i en pulje, hvorfra der tilfældigt trækkes en, af LOS fastsat, antal medlemmer, der skal indgå i et samlet udvalg (det kedelige udvalg) under LOS, der for ét år skal stå for alle de kedelige opgaver (fastsat af LOS).

Man kan efter lodtrækningen tage en af de udvalgte plads, hvis man ønsker.

Dem der sidder i det kedelige udvalg har ret til gratis bar på både det landsmøde, hvor de vælges og det landsmøde, hvor de har udstået deres år med kedelige opgaver.

Landsmødet hvor man er færdig med at sidde i det kedelige udvalg, har man stemmeret uden at kunne trækkes til igen at sidde i det kedelige udvalg.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Alle andre har mulighed for at bruge flere af deres kræfter på sjove ting i stedet for kedelige ting.
Stordriftsfordele i at alle kedelige opgaver er samlet et sted.
Gør det en smule mindre øv at der i det mindste er gratis bar.
Det er tilfældigt, så det stiller alle lige i forhold til at kunne skulle gøre kedelige ting.
Medlemmer, der ikke vil risikere at stå for de kedelige opgaver, kan ikke stemme.
Nogen skal bruge et helt år på kedelige ting

Festudvalget

Vedrørende paragraf: Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Alternativets festudvalg består af fem medlemmer valgt på landsmødet, samt en udpeget fra hovedbestyrelsen.

Festudvalget har til opgave at understøtte, arrangere og inspirere til sjov og fest i Alternativet.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Forslaget kommer fra at mange ønskede sig at der blev sat mere fokus på, at der var fest og sjov i Å.
Hvis nogen har forpligtet sig på en opgave, er chancen for at den bliver taget seriøst større.
Medlemmer ved hvor de skal gå til, hvis de vil have inspiration
Det kan være en lidt formaliseret måde at sætte et fokus på.

Medlemsinddragelse som en del af vores organisationskultur

Vedrørende paragraf: 3 Stk. tilføjelse

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.

Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.

2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.

3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.

4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.

5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.

6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.

Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Dialogrådet kan efter skøn inddrages.
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.

Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.

2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.

3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.

4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.

5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.

6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.

Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Dialogrådet kan efter skøn inddrages.

Stk. 4. Demokratiske medejerskab, Inddragelse og medindflydelse. Vi vil dele magten, og derfor altid tilbyde Alternativets medlemmer mulighed for inddragelse, deltagelse i og medindflydelse på udvikling af politik, organisation og aktiviteter.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Synliggøre, at medlemsinvolvering skal prioriteres højt vores organisation. Ekstra arbejde i at inddrage medlemmer

Ny deling af politisk lederskab

Vedrørende paragraf: 7 Stk. 9

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 9 Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 100 stillere, som er medlem ved indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om stillere gælder ikke den siddende politiske leder.

Som politisk leder kan vælges en enekandidat eller et lederpar af forskellige køn. Et lederpar kan opstille som hierarkisk lederpar, et lederpar der ønsker at udgøre et ligestillet lederpar, eller anden fordeling – i alle tilfælde skal opstilling af et lederpar i deres opstillingsgrundlag gøre rede for deres aftalte indbyrdes ansvarsfordeling og forskelle/ligheder i deres beslutningskompetencer. I tilfælde af indbyrdes konflikt i lederparret har Hovedbestyrelsen beføjelse til at igangsætte et mæglingsforsøg og i sidste instans at træffe beslutning om indkaldelse til ekstraordinært landsmøde med sigte på at vælge ny Politisk Leder eller nyt Politisk Lederpar.

Et tværgående økonomiudvalg indstiller til Hovedbestyrelsen, hvor stort et beløb det kan afsætte til aflønning af én Politisk Leder eller alternativt af et Politisk Lederpar. Dette udsendes sammen med landsmødeindkaldelsen.

Den aflønning, der gives til Politisk Leder(e), kan højst supplere den årlige skattepligtige indtægt op til et samlet niveau svarende til grundvederlaget for folketingsmedlemmer. I den årlige skattepligtige indtægt indregnes kun skattepligtige indtægter fra poster vedkommende bestrider eller har bestridt i regi af Alternativet, herunder eftervederlag og honorarer. [Træder i kraft 1. juli 2022]

Kandidater skal endvidere opfylde krav om valgbarhed jf §6, stk. 2 og stk. 4 og §13 stk.1 og stk. 2, samt Social- og Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til Folketingsvalg.

Såfremt Alternativet står uden politisk leder, skal der indkaldes til ekstraordinært landsmøde.

Såfremt politisk leder vælges på et ekstraordinært landsmøde, foretages det næste ordinære valg af politisk leder ikke på førstkommende ordinære landsmøde, men næstkommende ordinære landsmøde

Man kan højst være politisk leder i 10 år i træk. Retten til at genopstille som politisk leder genvindes efter 5 år.

Politisk leder skal, når valgt, udtræde af Hovedbestyrelsen, storkredsbestyrelse, kommuneforeningsbestyrelse, Dialogrådet eller Vedtægtsudvalget, i fald vedkommende måtte sidde i en eller flere af disse. Den politiske leder kan ikke vælges til nogen af disse organisatoriske hverv.[Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]

Politisk leder er inspirator. Politisk leder er som en naturlig ledelseskraft en central person i Politisk Forum der fungerer som samlingspunkt for især politiske drøftelser med medlemmer, folkevalgte politikere og kandidater. Politisk leder har det overordnede ansvar for forhandlingerne på Christiansborg og har et overordnet politisk-strategisk ansvar. Politisk Leder har en ret og pligt til at fortolke tidens politiske billede og tale ind i det i en løbende dialog med POFO, HB og folkevalgte. Politisk leder skal sikre samarbejdet med Alternativets Unge.
Stk. 9 De politiske ledere vælges på Alternativets Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 100 stillere, som er medlem ved indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om stillere gælder ikke den siddende politiske leder.

Der vælges tre politiske ledere, som har ansvaret for hver deres, af følgende områder, mennesker, dyr og planeten, I tilfælde af indbyrdes konflikt i leder-trioen har Hovedbestyrelsen beføjelse til at igangsætte et mæglingsforsøg og i sidste instans at træffe beslutning om indkaldelse til ekstraordinært landsmøde med sigte på at vælge nye Politisk Leder eller politiske ledere

Et tværgående økonomiudvalg indstiller til Hovedbestyrelsen, hvor stort et beløb det kan afsætte til aflønning af én Politisk Leder eller alternativt af de politiske ledere. Dette udsendes sammen med landsmødeindkaldelsen.

Den aflønning, der gives til Politisk Leder(e), kan højst supplere den årlige skattepligtige indtægt op til et samlet niveau svarende til grundvederlaget for folketingsmedlemmer. I den årlige skattepligtige indtægt indregnes kun skattepligtige indtægter fra poster vedkommende bestrider eller har bestridt i regi af Alternativet, herunder eftervederlag og honorarer. [Træder i kraft 1. juli 2022]

Kandidater skal endvidere opfylde krav om valgbarhed jf §6, stk. 2 og stk. 4 og §13 stk.1 og stk. 2, samt Social- og Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til Folketingsvalg.

Såfremt Alternativet står uden politiske ledere, skal der indkaldes til ekstraordinært landsmøde.

Såfremt de politiske ledere vælges på et ekstraordinært landsmøde, foretages det næste ordinære valg af politisk leder ikke på førstkommende ordinære landsmøde, men næstkommende ordinære landsmøde

Man kan højst være politisk leder i 10 år i træk. Retten til at genopstille som politisk leder genvindes efter 5 år.

Politisk leder skal, når valgt, udtræde af Hovedbestyrelsen, storkredsbestyrelse, kommuneforeningsbestyrelse, Dialogrådet eller Vedtægtsudvalget, i fald vedkommende måtte sidde i en eller flere af disse. Den politiske leder kan ikke vælges til nogen af disse organisatoriske hverv.[Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]

De politiske ledere er inspirator. De politiske ledere er som en naturlig ledelseskraft en central gruppe i Politisk Forum der fungerer som samlingspunkt for især politiske drøftelser med medlemmer, folkevalgte politikere og kandidater. De politiske ledere har det overordnede ansvar for forhandlingerne på Christiansborg og har et overordnet politisk-strategisk ansvar. De politiske ledere har en ret og pligt til at fortolke tidens politiske billede og tale ind i det i en løbende dialog med POFO, HB og folkevalgte. De politiske ledere skal sikre samarbejdet med Alternativets Unge.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
sørge for fokus på flere elementære områder vil skabe forvirring eksternt
kan være svært at finde en ideel ledergruppe

2% af medlemmer som stiller til politisk leder

Vedrørende paragraf: 7 Stk. 9

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
UDSNIT AF NUVÆRENDE PARAGRAF

Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 100 stillere, som er medlem ved indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om stillere gælder ikke den siddende politiske leder.
Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 2% af Alternativets medlemmer som stillere, dog maksimalt op til 100 stillere, som er medlem ved indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om stillere gælder ikke den siddende politiske leder.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Er mere skalerbar med antallet af medlemmer.
Giver bedre mulighed for at stille op som politisk leder, selv når vi er få medlemmer
Hvis vi er meget få medlemmer kan det bliver få stillere man skal have.

Fjernelse af “forskellige køn”, ved valg af politisk lederpar

Vedrørende paragraf: 7 Stk. 9

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Som politisk leder kan vælges en enekandidat eller et lederpar af forskellige køn. Et lederpar kan opstille som hierarkisk lederpar, et lederpar der ønsker at udgøre et ligestillet lederpar, eller anden fordeling – i alle tilfælde skal opstilling af et lederpar i deres opstillingsgrundlag gøre rede for deres aftalte indbyrdes ansvarsfordeling og forskelle/ligheder i deres beslutningskompetencer. Som politisk leder kan vælges en enekandidat eller et lederpar. Et lederpar kan opstille som hierarkisk lederpar, et lederpar der ønsker at udgøre et ligestillet lederpar, eller anden fordeling – i alle tilfælde skal opstilling af et lederpar i deres opstillingsgrundlag gøre rede for deres aftalte indbyrdes ansvarsfordeling og forskelle/ligheder i deres beslutningskompetencer.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
forslaget giver mulighed for at lade eventuelle lederpar stille op, uanset samme eller forskellige køn, dette gør det muligt at basere det på kompetancer og dynamik, fremfor køn.
At to kvinder bliver valgt vil i det store politiske billede, give flere kvinder i politik og dermed mere ligestilling på tværs af køn, det samme gælder for de ikke-binære køn.
kan risikere at give mindre ligestilling internt.

Sekretariatsansatte må ikke være kandidater

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
. Stk. 5 En ansat i lands- og Christiansborgsekretiatet, kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
gør vores sekreteriat mere stabilt under valg. Undgår, at man inddirekte kommer til at favorisere enkelte kandidater. Undgår dobbeltroller Vi risikerer, at dygtige medlemmer, som er ansatte ikke kan være kandidater, selvom de kan trække mange stemmer og evt. blive valgt for Alternativet. Som ansat har du en indsigt i det politiske system, som kan være meget gavnlig i valgkamp.