Helhed i sundhed – pilotindsats indenfor psykiatri

Mange københavnske borgere, og især psykiatri-brugere, oplever, at i overgangene mellem forskellige sundhedsinstitutioner og især mellem regionens og kommunens instanser, bliver kostbare indsatser og tid spildt, fordi de involverede aktører ikke kommunikerer indbyrdes, eller ikke anerkender hinandens faglige vurderinger. Omkostningen er stor, både økonomisk, og, ikke mindst, menneskeligt. Det gælder ikke kun på psykiatri-området, men generelt indenfor sundhed.

Fordi et velfungerende og trygt sundhedsvæsen er en central forudsætning for menneskers livskvalitet, skal Københavns Kommune iværksætte konkrete initiativer til mere sammenhængende indsatser og samarbejder på tværs af faggrupper og forvaltninger og mellem region, kommune og praktiserende læger. I første omgang skal dette ske på psykiatriområdet, men erfaringerne herfra skal spredes til andre sundhedsområder.

Kommunen skal inddrage borgere, sundhedsprofessionelle, faglige organisationer, patientforeninger, praktiserende læger og andre relevante aktører i arbejdet.

Både borger-orienterede kortlægninger (f.eks. borgerrejser) af, hvor sammenhængene ikke fungerer i dag, internationale studier og løsninger, samt danske erfaringer (fx sundhedshuse, tidlig opsporing af unge) skal inspirere til pilotforsøgene indenfor psykiatrien.

På bagrund heraf skal der udarbejdes en kommunal strategi for sammenhæng i sundhed på tværs af sundhedsopgaverne, som både forpligter Kommunens egne institutioner og rækker hånden ud til samarbejde med regionale og private aktører.