Grundskolen - Uddannelse til bæredygtighed fra 0.-9. klasse:

Forslagets tekst

Uddannelse til aktivt medborgerskab, åndelig og etisk stillingtagen, kritik & empati og nysgerrighed for & deltagelse i grøn omstilling. For at understøtte elevernes skaberkraft, forandringsevner og handledygtig:

Nye fagligheder:

(Globalt) medborgerskab som obligatorisk faglighed fra 0. til 9. Klasse:
Demokrati og medborgerskab som teoretisk, praktisk og inddragende dannelse
Skolen som demokratisk eksperimentarium
Eleverne skal i praksis inddrages i demokratiske processer på skolen, der skal fremme elevens deltagelse og medbestemmelse.
Eleverne skal have mere indflydelse på, hvordan skolen styres, hvordan eleven lærer, og hvad eleven skal lære om

Erkendelsesmæssig/åndelig faglighed:
Eks. Oprettelsen af et erkendelsesfag, hvor etik, moral, praktisk filosofi, religion og spiritualitet bliver en mere formel del af undervisningen.
Erkendelsesfaget kan oprettes ved en omlægning af det eksisterende kristendomsfag, hvor den kristne og bibelske historie lægges over i historie og religionsundervisning indgår i erkendelsesfaget.

Faglighed i kritik & empati:
Fysisk og mental sundhed på skoleskemaet
Nysgerrighed og personlig udvikling som drivkraft
Normstormer-undervisning: En type undervisning, hvor samfundets normer er i fokus, og hvordan privilegier, rettigheder, diskriminations m.v. undersøges.
Herunder, kontinuerligt fokus på køn, seksualitet og normativitet

Grøn faglighed:
Omlægning af naturfagsundervisningen til en kombination af undervisning i klima og økologi og obligatorisk naturskole fra 0.-9. klasse, for at danne eleverne til et bæredygtigt samfund på et miljømæssigt plan. Herunder indgår også:
Oprettelsen af skolehaver i alle danske grundskoler.
Undervisning i cirkulær økonomi i teori og praksis som del af den grønne omstilling
Bæredygtige energiformer, genbrug og genanvendelse skal prioriteres i praksis for at uddanne børn til at se materialer som dyrebare affald som ressourcer og afføring som gødning.

Kunst og kultur som tværgående faglighed

Hvordan forslaget er udarbejdet

Disse politiske forslag blevet til med initiativ fra rundt om i landet, der har været med til at udvikle politikken i en koordineret proces. Processen startede i sensommeren 2016 og består af en gruppe fra Alternativet Aarhus, herunder tovholder Katrine Vestergaard, uddannelsesordføreren Carolina Maier og hendes team, samt hjælp fra en gruppe i Aalborg.
Der er afholdt 5 politiske laboratorier om ungdomsuddannelserne. Først på 4 forskellige ungdomsuddannelser i Aalborg, Kolding, Herning og København. Ca. 120 unge deltog i den del af processen, samt ca. 25 voksne, ansatte og frivillige. Derudover har Alternativet Aarhus afholdt et politisk lab. om ungdomsuddannelser, hvor omkring 20 personer deltog.
Der er også afholdt tre politiske laboratorier om videregående uddannelser og forskning i henholdsvis København, Århus og Aalborg i løbet af september. I alt har omkring 60 personer deltaget i disse. Indeværende forslag bygger primært på laboratorierne, men nogle af dem er også fremkommet da visionerne var i høring i oktober. Imens ideerne blev udviklet opstod også ideer til grundskoleområdet. Dem har vi taget med her. Derudover henvises til det politiske idekatalog på folkeskoleområdet godkendt af politisk forum i foråret 2016.

Hvem har været inddraget

Tech College Aalborg
• Gymnasielærere
• Uddannelseschef, erhvervsuddannelse
• Forsker, UCC
• Professor i uddannelse for bæredygtig udvikling, DPU
• Lektor, Ph.d., DPU
• Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (paraply organisation)
• Professorer og lektorer på DTU, RUC, SDU, KU
• Innobooster
• Dansk Industri
• Danske Studerendes Fællesråd

Forslagsstillere

  1. Carolina Magdalene Maier
  2. Amalie Villesen
  3. Hans Ahlmann-Ohlsen
  4. Karen-Maria Slente Stubager
  5. Katrine Vestergaard
  6. Nafisa Fiidow
  7. Rebecca Berthelsen
  8. Thomas Jeambaire-Hansen
  9. Torben Nybo Steffen-Nielsen
  10. Ulla Manel Berghagen

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

This topic was automatically closed after 14 days. New replies are no longer allowed.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.