Global politik – Globale fællesskaber

Visionstekst

Et stærkt globalt samarbejde bør hvile på klare principper og normer koblet med tydelige og letforståelige sanktioner, hvis reglerne brydes. I dag er det globale samarbejde i krise. Folkeretten undermineres alt for ofte, de rigeste lande har uforholdsmæssig stor magt, og tilliden til internationale institutioner er dalende. Samtidig er behovet for stærke fællesskaber større end nogensinde. Men respekten for samfundets institutioner afhænger af, at rettigheder og forpligtelser hænger meningsfuldt sammen.

Vi mener derfor, at FN må reformeres, så stormagternes vetoret fjernes og at lande, som systematisk bryder FN’s charter, mister deres stemmeret i forsamlingen. Nøgleordene for en ny global dagsorden bør være: Retfærdighed, bæredygtighed og ansvarlighed. Vi skal bringe nye deltagelsesformer ind på de bonede gulve og presse på for at sikre en bedre inklusion af marginaliserede lande og folk.

På globalt plan skal vi blive endnu bedre til at bruge det uudnyttede demokratiske potentiale og den skaberkraft, der ligger i mobilisering og organisering af civilsamfund – både lokalt og globalt. Vi ønsker at fremme et tæt og gennemsigtigt samspil mellem civilsamfund, græsrødder, trossamfund, politiske eliter og de strukturer og organisationer, der indrammer dem. Det vil give institutioner og politiske repræsentanter større legitimitet og gennemslagskraft.
Vi skal også tænke nyt og revidere vores samarbejde i Rigsfællesskabet. Ønsker Grønland og Færøerne at blive uafhængige, skal vi støtte op om en bæredygtig udvikling for Nordatlantens oprindelige folk og natur.

Vi skal desuden demokratisere strukturerne i det europæiske samarbejde og gøre EU til bannerfører for seriøs bæredygtig omstilling. Hvis de øvrige EU-lande ikke tager behovet for omstilling alvorligt eller blokerer for en reel demokratisering af EU, bør vi afsøge alternative handlemuligheder – fx i form af en nordeuropæisk union for seriøs bæredygtighed. En mindre gruppe lande kan sagtens gå foran på bæredygtighedsområdet, ligesom andre lande er gået foran med Eurosamarbejdet – enten inden for EU, eller i samarbejde med EU.

Sidst, men ikke mindst, skal vi sikre nødvendige reformer af internationale handelsaftaler. WTO skal reformeres (eller udskiftes) således, at lande fremover kan beskytte deres industrier imod løn og miljø-dumping fra udlandet. Bæredygtig produktion og bæredygtig omstilling bør være de centrale søjler i disse handelsaftaler. Global bæredygtighed, økologisk økonomi og et opgør med systematiske uretfærdigheder skal således erstatte neoliberalismen som rammen for verdensøkonomien.

Tre konkrete forslag

 1. Reformation af FN så medlemmer, der systematisk bryder FN charter, mister stemmeret i FN.
 2. Krav til EU om at gøre seriøs bæredygtig omstilling til en fælles dagsorden.
 3. Krav om at reformere WTO for at beskytte imod løn, miljø og social dumping.

Tre ulemper

 1. Det er en stor og nærmest umulig opgave at reformere FN
 2. At gøre EU til bannerfører for bæredygtighed er ligeledes en enorm svær opgave.
 3. Sidst nem ikke mindst er reformation af WTO en kæmpe udfordring. Kort sagt er ulempen med denne politik at det vil kræve stort mod, stor tålmodighed og stor beslutsomhed at gennemføre. Men det er den rigtige løsning, og gevinsten vil komme på sigt.

Baggrund for visionen

Alternativet savner en vision for det globale felt. Der blev i marts 2016 igangsat en proces som har været meget tumultagtig og en del af de involverede har oplevet at processen savnede reel forankring i grundlæggende idé med politikudvikling nedefra og en uigennemsigtig proces.
Det oprindelige udkast til vision savnede dog i høj grad forbindelse til outputtet fra pola’erne og var desuden meget ukonkret. Dette, kombineret med den meget omtumlede proces førte til dette alternative forslag.

Hvordan er visionen udarbejdet

Visionen er udviklet som et alternativ til udkastet fra den oprindelige skrivegruppe fordi vi oplevede dette manglede substans.

Den oprindelige gruppe har som nævnt været meget omtumlet. Procesleder Jeppe Hauberg trådte efter gentagen kritik ud af gruppen 18.08; Rolf Jackson blev fra start af forment adgang til gruppen og Annette Grarup trådte ligeledes ud af gruppen grundet samarbejdsvanskeligheder. Da det endelige resultat af den oprindelige gruppes arbejde blev offentliggjort var det vagt og savnede basis i de afholdte pola’er. Dette gjorde at Rolf Jackson og Jeppe Hauberg tog initiativ til at lave dette alternative forslag.
Skriveproces: Det alternative forslag startede som et opslag af Rolf Jackson på dialog. I udarbejdelsen af det ”alternative” forslag har vi forsøgt at lægge os så tæt som muligt op af det input fra polaerne, som har været tilgængeligt i skriveprocessen, og på Facebook: “Alternativet Global Politik”, Gruppen blev oprettet i april, med det formål at skabe mulighed for global debat imens pola’erne blev afviklet, og sikre Gennemsigtighed mht. de gennemførte pola’er. Referater fra pola’erne er at finde under “Filer” i gruppen.
Efter at forslaget blev modtaget meget positivt af brugerne på Dialog og på en række møder om global politik, blev det besluttet at videreudvikle forslaget til et egentligt visionsforslag. I den forbindelse er kommentarer fra medlemmerne blevet indarbejdet igennem to runder på Dialog fra d. 20/9 – 7/10 og fra d. 10/10 – 24/10. Se detaljer om brugernes feedback i dokumentet ”KommentarerGlobalPolitikFinal.docx” på Dialog.

Hvem har været inddraget

Rolf Jackson og Jeppe Hauberg Hansen er forfattere til visionen som bygger på otte polaer afholdt over hele landet. I gruppen ”Global politik” ligger referater tilgængeligt. Visionen har i to runder ligget på Dialog i hhv 20 og 14 dage og der er blevet reageret på alle indkomnde kommentarer. Dertil kommer alle de som aktivt støtter forslaget som har læst og i nogle tilfælde kommenteret via email på indholdet. Vi har generelt haft en åben og gennemsigtig proces uden polemik eller konflikter.

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Visionen har været på Dialog i to omgange og begge gange er input fra brugerne blevet integreret i teksten. Vi har gjort os umage i videst mulige omfang at forholde os specifikt til hver enkelt forslag og redegøre for enten de ændringer vi har indført eller hvorfor vi ikke mener at det er en god idé at lave de foreslåede ændringer.
På dialog kan man finde dokumentet ”KommentarerGlobalpolitikFinal.pdf” som rummer kommentarer til sidste runde af feedback.
Egentligt visionsforslag: Alternativets globale politik ‐ Alternativt polabaseret forslag

Første opslag: Global Politik - et Alternativt visionsoplæg
Nederst i denne tråd er et dokument ”Kommentarer til global politik-runde1.pdf” hvor kommentarer til første runde af feedback er delt.

Visionsstillere

 1. Rolf Jackson
 2. Armin Vauk
 3. Astrid Carl
 4. Ib Foder
 5. Ivan Normann Andersen
 6. Jeppe Hauberg Hansen
 7. Mogens Nielsen
 8. Niels Boye
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Ross Jackson
 11. Ruth Johnsen
 12. Suna Kate Palsholm
 13. Tanja Schjellerup
 14. Tea Jarlkov
 15. Tommy Schouw

Status på visionen

Status: Videreudvikling

Forslaget er under videreudvikling efter det har været behandlet i Politisk Forum.