Global politik – Global beskyttelse og mobilitet

Visionstekst

Vores verden er i disse år i en historisk ubalance. Krige, katastrofer og klimaforandringer har tvunget mere end 60 millioner mennesker på flugt, og den stigende globale ulighed får mennesker til at migrere i håb om en bedre fremtid for deres børn og børnebørn. Alternativet forholder sig aktivt, konstruktivt og humant til den globale ubalance og dens egentlige årsager: De globale politikker, som underminerer fattige landes økonomier og derigennem tvinger folk til at migrere. Som et velstående land, er det vores opgave at bidrage til en løsning på disse udfordringer på bedste og mest humane vis, både på kort og lang sigt.

Global mobilitet, i form af arbejdstageres, flygtninges og migranters bevægelse på tværs af landegrænser er således en direkte konsekvens af øget viden om mulighederne i de rige lande kombineret med fravær af jobmuligheder i fejlslagne økonomier. Den eneste langsigtede løsning ligger i at skabe global retfærdighed og give fattige lande mulighed for at skabe bæredygtige arbejdspladser ved at beskytte deres lokale industrier, indtil de bliver konkurrencedygtige på det globale marked. Det er ikke muligt i dag fordi WTO aktivt forbyder enhver form for beskyttelse af sårbare hjemmeindustrier.

Europa har et historisk, juridisk og medmenneskeligt ansvar for at hjælp de mange mennesker på flugt, beskytte dem og støtte dem i deres søgen efter et nyt hjem. Overholdelse af Flygtningekonventionen bør være hjørnestenen i vores politik. Derfor bør FN’s konventioner og menneskerettighedscharter være det værdimæssige fundament for vores flygtninge- og asylpolitik. EU bør som et forpligtende fællesskab være rammen, der sikrer at dens efterlevelse sker i praksis i en balance mellem global ansvarlighed og lydhørhed overfor befolkningernes bekymringer i forhold til konsekvenserne af øget indvandring.

Idet en stigende global befolkning uundgåeligt øger både ressourceforbrug og sikkerhedsproblemer, er økonomisk tryghed for de fattige, ligestilling og adgang til familieplanlægning i alle lande også af afgørende vigtighed, da dette erfaringsmæssigt bremser befolkningsvæksten. På den lange bane er det således afgørende, at vi forstår og adresserer de forhold, der udløser flygtninge- og migrationsstrømme. Vi skal derfor støtte langsigtede indsatser og samarbejdsmodeller, der støtter migrantproducerende lande hen imod en bæredygtig udvikling, så mennesker kan leve et værdigt liv, der hvor de bor.

Tre konkrete forslag

 1. Visionær og idealistisk tilgang til løsning af flygtningeproblemet, herunder overholdelse af konventioner.
 2. Understregning af vigtigheden med at få befolkningsvækst under kontrol.
 3. Fokus på ligestilling og adgang til familieplanlægning som led i bæredygtighedsbestræbelserne.

Tre ulemper

 1. En visionær, solidarisk og humanistisk politik på dette område vil koste mange penge.
 2. En politik som understøtter bæredygtige industrier i udviklingslande vil, alt andet lige, øge deres konkurrenceevne på bekostning af vores. Det vil stille dem bedre økonomisk og politisk, hvilket vil hjælpe på migrantpolitikken men samtidig forskyde global magt fra industrilandende hen imod udviklingslandende.
 3. At gøre overholdelse af FN’s konventioner til en hjørnesten kan have den ulempe at hvis nettoresultatet heraf bliver en betydelig øget indvandring så kan det give anledning til øgede spændinger mellem befolkningsgrupper.

Baggrund for visionen

Alternativet savner en vision for det globale felt. Der blev i marts 2016 igangsat en proces som har været meget tumultagtig og en del af de involverede har oplevet at processen savnede reel forankring i grundlæggende idé med politikudvikling nedefra og en uigennemsigtig proces.
Det oprindelige udkast til vision savnede dog i høj grad forbindelse til outputtet fra pola’erne og var desuden meget ukonkret. Dette, kombineret med den meget omtumlede proces førte til dette alternative forslag.

Hvordan er visionen udarbejdet

Visionen er udviklet som et alternativ til udkastet fra den oprindelige skrivegruppe fordi vi oplevede dette manglede substans.

Den oprindelige gruppe har som nævnt været meget omtumlet. Procesleder Jeppe Hauberg trådte efter gentagen kritik ud af gruppen 18.08; Rolf Jackson blev fra start af forment adgang til gruppen og Annette Grarup trådte ligeledes ud af gruppen grundet samarbejdsvanskeligheder. Da det endelige resultat af den oprindelige gruppes arbejde blev offentliggjort var det vagt og savnede basis i de afholdte pola’er. Dette gjorde at Rolf Jackson og Jeppe Hauberg tog initiativ til at lave dette alternative forslag.
Skriveproces: Det alternative forslag startede som et opslag af Rolf Jackson på dialog. I udarbejdelsen af det ”alternative” forslag har vi forsøgt at lægge os så tæt som muligt op af det input fra polaerne, som har været tilgængeligt i skriveprocessen, og på Facebook: “Alternativet Global Politik”, Gruppen blev oprettet i april, med det formål at skabe mulighed for global debat imens pola’erne blev afviklet, og sikre Gennemsigtighed mht. de gennemførte pola’er. Referater fra pola’erne er at finde under “Filer” i gruppen.
Efter at forslaget blev modtaget meget positivt af brugerne på Dialog og på en række møder om global politik, blev det besluttet at videreudvikle forslaget til et egentligt visionsforslag. I den forbindelse er kommentarer fra medlemmerne blevet indarbejdet igennem to runder på Dialog fra d. 20/9 – 7/10 og fra d. 10/10 – 24/10. Se detaljer om brugernes feedback i dokumentet ”KommentarerGlobalPolitikFinal.docx” på Dialog.

Hvem har været inddraget

Rolf Jackson og Jeppe Hauberg Hansen er forfattere til visionen som bygger på otte polaer afholdt over hele landet. I gruppen ”Global politik” ligger referater tilgængeligt. Visionen har i to runder ligget på Dialog i hhv 20 og 14 dage og der er blevet reageret på alle indkomnde kommentarer. Dertil kommer alle de som aktivt støtter forslaget som har læst og i nogle tilfælde kommenteret via email på indholdet. Vi har generelt haft en åben og gennemsigtig proces uden polemik eller konflikter.

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Visionen har været på Dialog i to omgange og begge gange er input fra brugerne blevet integreret i teksten. Vi har gjort os umage i videst mulige omfang at forholde os specifikt til hver enkelt forslag og redegøre for enten de ændringer vi har indført eller hvorfor vi ikke mener at det er en god idé at lave de foreslåede ændringer.
På dialog kan man finde dokumentet ”KommentarerGlobalpolitikFinal.pdf” som rummer kommentarer til sidste runde af feedback.
Egentligt visionsforslag: Alternativets globale politik ‐ Alternativt polabaseret forslag

Første opslag: Global Politik - et Alternativt visionsoplæg
Nederst i denne tråd er et dokument ”Kommentarer til global politik-runde1.pdf” hvor kommentarer til første runde af feedback er delt.

Visionsstillere

 1. Rolf Jackson
 2. Armin Vauk
 3. Astrid Carl
 4. Ib Foder
 5. Ivan Normann Andersen
 6. Jeppe Hauberg Hansen
 7. Mogens Nielsen
 8. Niels Boye
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Ross Jackson
 11. Ruth Johnsen
 12. Suna Kate Palsholm
 13. Tanja Schjellerup
 14. Tea Jarlkov
 15. Tommy Schouw

Status på visionen

Status: Videreudvikling

Forslaget er under videreudvikling efter det har været behandlet i Politisk Forum.