Global politik – Global bæredygtig omstilling

Visionstekst

Menneskeskabte klimaforandringer og miljøproblemer er nogle af de alvorligste udfordringer, vi som verdenssamfund står overfor. Men det er ikke muligt at skabe bæredygtig omstilling på det eksisterende systems præmisser. For dette systems tænkning og institutioner er årsagen til problemet. Den mentale og kulturelle omstilling er derfor mindst lige så vigtig som den teknologiske.

Der er enkle og virkningsfulde skridt, som kan redde os fra katastrofale temperaturstigninger og miljøødelæggelser. Stop CO2 udledninger gennem en ”Cap, Auction & Trade” løsning, der gør, at forureneren betaler. Indfør globale skatter på ressourcer, som gør vedvarende energi og genbrug af råmaterialer rentabelt. Skab en global retsorden, som giver jord og mennesker rettigheder og effektivt beskytter mod uønsket GMO og udledning af miljøfremmede stoffer – så civilsamfund over hele jorden får mulighed for at stå imod virksomhedernes jagt på profit og sikre en balanceret tilgang til udvikling.

Bæredygtig omstilling fordrer en komplet omorganisering af vores økonomiske system, og måden vi handler, udvikler og producerer på. Vi skal stoppe med at sætte lighedstegn mellem vækst og fremgang – for de to har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre. Der er således brug for et fundamentalt skift i vores tænkning, så økologisk økonomi – en økonomi der forholder sig til fysiske grænser - fremover danner fundamentet for en robust verdensøkonomi. Vi skal sikre at vi ikke bruger flere af jordens ressourcer, end den hele tiden kan nå at gendanne og sørge for at fødevaresikkerhed og lokal modstandsdygtighed overfor globale konjekturer prioriteres frem for vækst og frihandel.

De rige lande må gå foran og tage ansvar for at vi har skabt den nuværende udvikling. Illegitim gæld bør eftergives. Bæredygtig livsstil og bevidsthed om globale sammenhænge bør være centralt i uddannelsen af næste generation overalt i verden. Og vi må lære at betale for vort eget forbrug i stedet for at skubbe regningen over på fattige lande eller skubbe den foran os, så vores børn og børnebørn ender med at betale den.

Vi skal støtte udviklingslandene i at gennemføre bæredygtige omstillingsprocesser som en del af opbygningen af deres samfund og økonomier. Vi skal arbejde for, at vores handelsaftaler og økonomiske system har en tredobbelt bundlinje, der sikrer, at kortsigtet profit ikke sker på bekostning af langsigtet nedslidning af jord og mennesker. Staterne bør gå forrest og vise vejen gennem nye måder at opgøre økonomi og samfundsmæssige værdier og derigennem sikre, at også private investorer og pensionsselskaber investerer i initiativer, der skaber en reel langsigtet værditilvækst i samfundet.

Tre konkrete forslag

 1. Cap, Auktion & trade CO2 løsning, som sikrer at forureneren betaler
 2. Global skat på ressourcer, som gør vedvarende energi og genbrug rentabelt.
 3. Handelsaftaler med en tredobbelt bundlinje (socialt, økonomisk og miljømæssigt).

Tre ulemper

 1. Der skal indføres globale regler hvilket formentlig reelt vil kræve en grundig reformation af FN og internationale beslutningsprocesser.
 2. Det vil blive dyrere for virksomheder at svine og købe uerstattelige ressourcer. Gevinsten på længere sigt vil dog rigeligt opveje dette.
 3. Handelsaftalerne skal genforhandles, formentlig fra bunden af.

Baggrund for visionen

Alternativet savner en vision for det globale felt. Der blev i marts 2016 igangsat en proces som har været meget tumultagtig og en del af de involverede har oplevet at processen savnede reel forankring i grundlæggende idé med politikudvikling nedefra og en uigennemsigtig proces.
Det oprindelige udkast til vision savnede dog i høj grad forbindelse til outputtet fra pola’erne og var desuden meget ukonkret. Dette, kombineret med den meget omtumlede proces førte til dette alternative forslag.

Hvordan er visionen udarbejdet

Visionen er udviklet som et alternativ til udkastet fra den oprindelige skrivegruppe fordi vi oplevede dette manglede substans.

Den oprindelige gruppe har som nævnt været meget omtumlet. Procesleder Jeppe Hauberg trådte efter gentagen kritik ud af gruppen 18.08; Rolf Jackson blev fra start af forment adgang til gruppen og Annette Grarup trådte ligeledes ud af gruppen grundet samarbejdsvanskeligheder. Da det endelige resultat af den oprindelige gruppes arbejde blev offentliggjort var det vagt og savnede basis i de afholdte pola’er. Dette gjorde at Rolf Jackson og Jeppe Hauberg tog initiativ til at lave dette alternative forslag.
Skriveproces: Det alternative forslag startede som et opslag af Rolf Jackson på dialog. I udarbejdelsen af det ”alternative” forslag har vi forsøgt at lægge os så tæt som muligt op af det input fra polaerne, som har været tilgængeligt i skriveprocessen, og på Facebook: “Alternativet Global Politik”, Gruppen blev oprettet i april, med det formål at skabe mulighed for global debat imens pola’erne blev afviklet, og sikre Gennemsigtighed mht. de gennemførte pola’er. Referater fra pola’erne er at finde under “Filer” i gruppen.
Efter at forslaget blev modtaget meget positivt af brugerne på Dialog og på en række møder om global politik, blev det besluttet at videreudvikle forslaget til et egentligt visionsforslag. I den forbindelse er kommentarer fra medlemmerne blevet indarbejdet igennem to runder på Dialog fra d. 20/9 – 7/10 og fra d. 10/10 – 24/10. Se detaljer om brugernes feedback i dokumentet ”KommentarerGlobalPolitikFinal.docx” på Dialog.

Hvem har været inddraget

Rolf Jackson og Jeppe Hauberg Hansen er forfattere til visionen som bygger på otte polaer afholdt over hele landet. I gruppen ”Global politik” ligger referater tilgængeligt. Visionen har i to runder ligget på Dialog i hhv 20 og 14 dage og der er blevet reageret på alle indkomnde kommentarer. Dertil kommer alle de som aktivt støtter forslaget som har læst og i nogle tilfælde kommenteret via email på indholdet. Vi har generelt haft en åben og gennemsigtig proces uden polemik eller konflikter.

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Visionen har været på Dialog i to omgange og begge gange er input fra brugerne blevet integreret i teksten. Vi har gjort os umage i videst mulige omfang at forholde os specifikt til hver enkelt forslag og redegøre for enten de ændringer vi har indført eller hvorfor vi ikke mener at det er en god idé at lave de foreslåede ændringer.
På dialog kan man finde dokumentet ”KommentarerGlobalpolitikFinal.pdf” som rummer kommentarer til sidste runde af feedback.
Egentligt visionsforslag: Alternativets globale politik ‐ Alternativt polabaseret forslag

Første opslag: Global Politik - et Alternativt visionsoplæg
Nederst i denne tråd er et dokument ”Kommentarer til global politik-runde1.pdf” hvor kommentarer til første runde af feedback er delt.

Visionsstillere

 1. Rolf Jackson
 2. Armin Vauk
 3. Astrid Carl
 4. Birthe Larsen
 5. Ib Foder
 6. Ivan Normann Andersen
 7. Jeppe Hauberg Hansen
 8. Mogens Nielsen
 9. Niels Boye
 10. Niels Poul Dreyer
 11. Ross Jackson
 12. Ruth Johnsen
 13. Suna Kate Palsholm
 14. Tanja Schjellerup
 15. Tea Jarlkov
 16. Tommy Schouw

Status på visionen

Status: Videreudvikling

Forslaget er under videreudvikling efter det har været behandlet i Politisk Forum.