Global politik - Danmark som humanitær stormagt

Visionstekst

Krig trumfer generelt alle andre hensyn, og fred er derfor en afgørende forudsætning for bæredygtig omstilling. Det er derfor naturligt, at sikkerheds- og forsvarspolitiske tiltag bruges som et redskab til at realisere vores globale målsætninger. Det betyder, at vi skal bruge vores indflydelse og kapacitet til at forebygge krig og sikre fred frem for at blande os militært i andres konflikter, da det ofte kun gør ondt værre.

Der tænkes generelt i al for høj grad på national sikkerhed i stedet for global sikkerhed. Ideen om at vores egen sikkerhed kan vindes gennem brug af militære midler er uholdbar. Naturligvis skal vi have et velfungerende forsvar og bidrage til opretholdelsen af en troværdig militær styrke. Men hvis målet er konstruktiv fred og en global bæredygtig udvikling, er der brug for en mere helhedsorienteret tilgang til sikkerhed. En sådan strategi bør have afsæt i et omfattende humanitært engagement, og en styrkelse af vores diplomatiske indsatser og dialog gennem EU, FN og bilaterale relationer.

Terrorfrygt leder i stigende grad til unødvendige krænkelser af borgerrettigheder i sikkerhedens navn. Men ofte overdrives både risikoen for terror og nytten ved sikkerhedspolitiske tiltag. Vi mener de psykosociale, økonomiske og historiske årsager bag radikalisering bør stå i centrum for en helhedsorienteret og langsigtet afhjælpning af årsagerne til terror. Militær indgriben skaber ofte flere problemer end de løser og bør kun komme på tale, når alle andre muligheder er udtømt og kun gennem FN sanktionerede aktioner.

Vi skal i langt højere grad orientere os mod resten af Europa i stedet for USA. Vi skal have et forsvar, der matcher vores beskyttelsesbehov – ikke et forsvar, der er indrettet til en militaristisk aktivistisk kurs. Derfor skal vi også aktivt arbejde for global nedrustning særligt i forhold til masseødelæggelses- og kernevåben.

International konfliktløsning bør spille en langt mere fremtrædende rolle i vores globale engagement. Et stærkere fokus på involvering af alle aktører herunder civilsamfund, trossamfund, organisationer samt konfliktmæglere vil bidrage til, at vi arbejder på at løse konflikter, før de bryder ud i krig. Det vil - og skal - mindske vores brug af hårde militære midler. Vi bør i videst muligt omfang støtte FN-baserede humanitære indsatser, sikre stærke, men afbalancerede, diplomatiske tiltag, deltage i fredsbevarende missioner og understøtte genopbygning.

Tre konkrete forslag

 1. Højere grad af orientering mod Europa i stedet for USA.
 2. Helhedsorienteret tilgang til terror og militærkonflikter, herunder fokus på de skjulte dagsordner.
 3. Stop for erodering af borgerrettigheder med påskud i national sikkerhed.

Tre ulemper

 1. Fra dialog: Stormagt er et ord der ikke rigtig passer ind i den måde, jeg tænker Danmark på.
  Jeg er med på retningen med mere humanitet og bevægelse væk fra USA, det er den helt rigtige vej. Kan vi være et humanitært kraftcenter (forkert ord - men i den retning værdimæssigt på ordet)?

 2. At satse på konfliktløsning frem for militær handling er en politik som er klogere men også sværere at forklare til en offentlighed som ofte kræver hurtig handling og nemme løsninger.

 3. At vende sig imod Europa frem for USA kan betyde at vi i Europa på sigt kommer til at betale mere for vort eget forsvar. Det vil kræve større investeringer i militæret men give os et mere reelt manøvrerum i forhold til internationale konflikter.

Baggrund for visionen

Alternativet savner en vision for det globale felt. Der blev i marts 2016 igangsat en proces som har været meget tumultagtig og en del af de involverede har oplevet at processen savnede reel forankring i grundlæggende idé med politikudvikling nedefra og en uigennemsigtig proces.
Det oprindelige udkast til vision savnede dog i høj grad forbindelse til outputtet fra pola’erne og var desuden meget ukonkret. Dette, kombineret med den meget omtumlede proces førte til dette alternative forslag.

Hvordan er visionen udarbejdet

Visionen er udviklet som et alternativ til udkastet fra den oprindelige skrivegruppe fordi vi oplevede dette manglede substans.

Den oprindelige gruppe har som nævnt været meget omtumlet. Procesleder Jeppe Hauberg trådte efter gentagen kritik ud af gruppen 18.08; Rolf Jackson blev fra start af forment adgang til gruppen og Annette Grarup trådte ligeledes ud af gruppen grundet samarbejdsvanskeligheder. Da det endelige resultat af den oprindelige gruppes arbejde blev offentliggjort var det vagt og savnede basis i de afholdte pola’er. Dette gjorde at Rolf Jackson og Jeppe Hauberg tog initiativ til at lave dette alternative forslag.
Skriveproces: Det alternative forslag startede som et opslag af Rolf Jackson på dialog. I udarbejdelsen af det ”alternative” forslag har vi forsøgt at lægge os så tæt som muligt op af det input fra polaerne, som har været tilgængeligt i skriveprocessen, og på Facebook: “Alternativet Global Politik”, Gruppen blev oprettet i april, med det formål at skabe mulighed for global debat imens pola’erne blev afviklet, og sikre Gennemsigtighed mht. de gennemførte pola’er. Referater fra pola’erne er at finde under “Filer” i gruppen.
Efter at forslaget blev modtaget meget positivt af brugerne på Dialog og på en række møder om global politik, blev det besluttet at videreudvikle forslaget til et egentligt visionsforslag. I den forbindelse er kommentarer fra medlemmerne blevet indarbejdet igennem to runder på Dialog fra d. 20/9 – 7/10 og fra d. 10/10 – 24/10. Se detaljer om brugernes feedback i dokumentet ”KommentarerGlobalPolitikFinal.docx” på Dialog.

Hvem har været inddraget

Rolf Jackson og Jeppe Hauberg Hansen er forfattere til visionen som bygger på otte polaer afholdt over hele landet. I gruppen ”Global politik” ligger referater tilgængeligt. Visionen har i to runder ligget på Dialog i hhv 20 og 14 dage og der er blevet reageret på alle indkomnde kommentarer. Dertil kommer alle de som aktivt støtter forslaget som har læst og i nogle tilfælde kommenteret via email på indholdet. Vi har generelt haft en åben og gennemsigtig proces uden polemik eller konflikter.

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Visionen har været på Dialog i to omgange og begge gange er input fra brugerne blevet integreret i teksten. Vi har gjort os umage i videst mulige omfang at forholde os specifikt til hver enkelt forslag og redegøre for enten de ændringer vi har indført eller hvorfor vi ikke mener at det er en god idé at lave de foreslåede ændringer.
På dialog kan man finde dokumentet ”KommentarerGlobalpolitikFinal.pdf” som rummer kommentarer til sidste runde af feedback.
Egentligt visionsforslag: Alternativets globale politik ‐ Alternativt polabaseret forslag

Første opslag: Global Politik - et Alternativt visionsoplæg
Nederst i denne tråd er et dokument ”Kommentarer til global politik-runde1.pdf” hvor kommentarer til første runde af feedback er delt.

Visionsstillere

 1. Rolf Jackson
 2. Armin Vauk
 3. Astrid Carl
 4. Ib Foder
 5. Ivan Normann Andersen
 6. Jeppe Hauberg Hansen
 7. Mogens Nielsen
 8. Niels Boye
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Ross Jackson
 11. Ruth Johnsen
 12. Suna Kate Palsholm
 13. Tanja Schjellerup
 14. Tea Jarlkov
 15. Tommy Schouw

Status på visionen

Status: Videreudvikling

Forslaget er under videreudvikling efter det har været behandlet i Politisk Forum.