Global politik – Danmark - Det bedste land for verden

Visionstekst

Alternativet er en del af en international bevægelse, der arbejder kreativt, helhedsorienteret og visionært i forhold til de globale udfordringer, vi står overfor. Vi mener, at der er brug for et grundlæggende opgør med de økonomiske og politiske strukturer, som har styret verden siden anden verdenskrig, idet disse globale strukturer skaber stadig stigende ulighed kombineret med en systemisk bæredygtighedskrise, som efterhånden truer selve vores civilisation.
Hvis vi vil undgå et uoverskueligt globalt sammenbrud, kræver det hastige skridt imod en seriøs global omstilling, som gør op med rovdriften på klodens ressourcer, den ekstreme ulighed og de udemokratiske strukturer, der føder fastlåste globale konflikter. Vi tror på, at den bedste vej til at styrke menneskerettigheder, frihedsrettigheder og politisk inklusion er gennem stærke fællesskaber baseret på gennemsigtighed, dialog og håndhævelsen af universelle rettigheder.

For os er målet med udenrigspolitikken ikke at tilføre Danmark ressourcer, sikre økonomisk vækst eller vinde international prestige. Vores mål er først og fremmest at skabe de nødvendige forudsætninger for en global bæredygtig omstilling. Disse forudsætninger er: tankemæssig frihed, økonomisk retfærdighed og juridisk sikkerhed for alle individer og alle folkeslag gennem et beslutsomt og principfast opgør med den strukturelle ulighed og den systematiske uretfærdighed, der hersker i verden i dag.

I forrige århundrede blev der i Danmark skabt en velfærdsstat, som omfattede alle befolkningsgrupper. I dette århundrede er udfordringen global. Danmark skal derfor ikke bare være det bedste land i verden, vi skal være det bedste land for verden. Det kan vi blive ved at være bannerfører for frihed, lighed og solidaritet på den globale scene og ved at vise vejen i praksis gennem omstilling på hjemmefronten.

Tre konkrete forslag

 1. At italesætte behovet for en reformation af FN og et opgør med det neoliberalistiske WTO regime, som forudsætning for bæredygtig omstilling.
 2. Danmark bør insistere på, at nye økonomiske indikatorer, der udtrykker reel samfundsmæssig fremgang, bliver referencerammen for fremtidens diskussioner om international økonomi.
 3. Danmark bør kæmpe for, at den sikkerhedspolitiske fortælling flyttes fra at handle om islam og terror til at handle om ulighed og uretfærdighed på den globale scene.

Tre ulemper

 1. Ulemperne ved de foreslåede policies er nok først og fremmest at de på flere måder udfordrer det bestående og således kan forventes at vække modstand.
 2. En ulempe ved en idealistisk udenrigspolitik er at vi på den korte bane kan komme til at stille os selv økonomisk dårligere end hvis vi følger en snæver egoistisk politik. Men det er principielt analogt til den ulempe man har når man hjælper andre i nød, og det kan meget vel blive opvejet af en goodwill som har positive effekter som kan være svære at forudsige.
 3. En ulempe ved at forfølge global retfærdighed kan være at vi på lang sigt må sætte vores levestandard ned, idet vi lægger op til at dele jordens samlede ressourcer mere retfærdigt. Gevinsten herved kan dog tænkeligt være en mere fredelig verden og at besparelsen som følge at reducerede konflikter tænkeligt helt eller delvist opvejer denne ulempe.

Baggrund for visionen

Alternativet savner en vision for det globale felt. Der blev i marts 2016 igangsat en proces som har været meget tumultagtig og en del af de involverede har oplevet at processen savnede reel forankring i grundlæggende idé med politikudvikling nedefra og en uigennemsigtig proces.

Det oprindelige udkast til vision savnede dog i høj grad forbindelse til outputtet fra pola’erne og var desuden meget ukonkret. Dette, kombineret med den meget omtumlede proces førte til dette alternative forslag.

Hvordan er visionen udarbejdet

Visionen er udviklet som et alternativ til udkastet fra den oprindelige skrivegruppe fordi vi oplevede det manglende substans.

Den oprindelige gruppe har som nævnt været meget omtumlet. Procesleder Jeppe Hauberg trådte efter gentagen kritik ud af gruppen 18.08; Rolf Jackson blev fra start af forment adgang til gruppen og Annette Grarup trådte ligeledes ud af gruppen grundet samarbejdsvanskeligheder. Da det endelige resultat af den oprindelige gruppes arbejde blev offentliggjort var det vagt og savnede basis i de afholdte pola’er. Dette gjorde at Rolf Jackson og Jeppe Hauberg tog initiativ til at lave dette alternative forslag.
Skriveproces: Det alternative forslag startede som et opslag af Rolf Jackson på dialog. I udarbejdelsen af det ”alternative” forslag har vi forsøgt at lægge os så tæt som muligt op af det input fra polaerne, som har været tilgængeligt i skriveprocessen, og på Facebook: “Alternativet Global Politik”, Gruppen blev oprettet i april, med det formål at skabe mulighed for global debat imens pola’erne blev afviklet, og sikre Gennemsigtighed mht. de gennemførte pola’er. Referater fra pola’erne er at finde under “Filer” i gruppen.
Efter at forslaget blev modtaget meget positivt af brugerne på Dialog og på en række møder om global politik, blev det besluttet at videreudvikle forslaget til et egentligt visionsforslag. I den forbindelse er kommentarer fra medlemmerne blevet indarbejdet igennem to runder på Dialog fra d. 20/9 – 7/10 og fra d. 10/10 – 24/10. Se detaljer om brugernes feedback i dokumentet ”KommentarerGlobalPolitikFinal.docx” på Dialog.

Hvem har været inddraget

Rolf Jackson og Jeppe Hauberg Hansen er forfattere til visionen som bygger på otte polaer afholdt over hele landet. I gruppen ”Global politik” ligger referater tilgængeligt. Visionen har i to runder ligget på Dialog i hhv 20 og 14 dage og der er blevet reageret på alle indkomnde kommentarer. Dertil kommer alle de som aktivt støtter forslaget som har læst og i nogle tilfælde kommenteret via email på indholdet. Vi har generelt haft en åben og gennemsigtig proces uden polemik eller konflikter.

Hvordan har visionen ændret sig efter høringsprocessen?

Visionen har været på Dialog i to omgange og begge gange er input fra brugerne blevet integreret i teksten. Vi har gjort os umage i videst mulige omfang at forholde os specifikt til hver enkelt forslag og redegøre for enten de ændringer vi har indført eller hvorfor vi ikke mener at det er en god idé at lave de foreslåede ændringer.
På dialog kan man finde dokumentet ”KommentarerGlobalpolitikFinal.pdf” som rummer kommentarer til sidste runde af feedback.
Egentligt visionsforslag: Alternativets globale politik ‐ Alternativt polabaseret forslag

Første opslag: Global Politik - et Alternativt visionsoplæg
Nederst i denne tråd er et dokument ”Kommentarer til global politik-runde1.pdf” hvor kommentarer til første runde af feedback er delt.

Visionsstillere

 1. Rolf Jackson
 2. Armin Vauk
 3. Astrid Carl
 4. Ib Foder
 5. Ivan Normann Andersen
 6. Jeppe Hauberg Hansen
 7. Mogens Nielsen
 8. Niels Boye
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Ross Jackson
 11. Ruth Johnsen
 12. Suna Kate Palsholm
 13. Tanja Schjellerup
 14. Tea Jarlkov
 15. Tommy Schouw

Status på visionen

Status: Videreudvikling

Forslaget er under videreudvikling efter det har været behandlet i Politisk Forum.