Forslag til Landsmødet - Politikudvikling

Politikudviklingen i Alternativet skal blive endnu bedre

Inddragende og deltagelsesorienterede processer ift. politikudvikling er en del af Alternativets DNA, blandt andet udtrykt ved mantraet ’flere ved mere’, som fortæller os, at en bredt inddragende meningsudveksling giver grundlag for endnu bedre løsninger.

Efter vi kom i Folketinget og efter organisationen er vokset fra 10 storkredse til nu over 100 storkreds-, lokal- og bydelsforeninger, er vi stadig ved at få erfaringer med, hvordan vores nuværende proces til udvikling af politik ift. det nationale niveau fungerer.

Vi har behov for at arbejde videre i de spor, vi har startet, og ikke ændre alt med det samme. Men vi har også snart brug for at få evalueret vores politikudvikling grundigt og få forbedret og justeret, hvor der er behov for det.
Det foreslås derfor Landsmødet at pålægge en ny Hovedbestyrelse den opgave, at igangsætte en grundig evaluering af vores politikudviklingsprocesser senest i foråret 2018, således at en kommende HB enten selv vedtager ændringer til politikudviklingsprocessen inden den går af og/eller at den foreslår disse ændringer til Landsmødet 2018, hvis det er relevant/meningsfuldt at drøfte der.

Evalueringen skal dels beskæftige sig med de mere filosofiske og teoretiske aspekter af, hvad vi som Alternativet tænker om politik, politikudvikling, samskabelse og meget mere. Det er afgørende for evalueringens mulighed for at finde nye og bedre processer, at vi bliver klogere på, hvad f.eks. ’flere ved mere’ egentlig betyder – og hvorfor det er vigtigt mht. eksempelvis kvalitet, viden- og kompetenceopbygning og forskellige demokratiidealer. Evalueringen skal også beskæftige sig med de praktiske rammer for vores processer for udvikling af politik, herunder vores digitale platforme, facilitering og den øvrige understøttelse/support af de medlemmer, som påtager sig opgaven at udvikle politik i Alternativet.

Forslaget skrives færdigt af forpersonen sammen med politikudviklingschefen i landssekretariatet, Sascha Faxe.

3 posts were split to a new topic: PolitikudviklingsCHEF?

Det er teksten fra et HB bilag
Det er bare HUMOR
Sig noget om forslaget, det er meget mere interesant :slight_smile:

Det lyder som en god idé; men mangler der ikke mindst en yderligere præcisering af hvad opgaven er?

"Evalueringen skal dels beskæftige sig med de mere filosofiske og teoretiske aspekter af, hvad vi som Alternativet tænker om politik, politikudvikling, samskabelse og meget mere, dels med … … [f.eks. den rent praktiske afvikling og udvikling af de helt konkrete politikker, som er vedtaget siden FV15]. Evalueringen skal omfatte alle faser af hver enkel politikudvikling. Hvem var initiativtager, hvem blev inddraget, hvem offentliggjorde hvad, hvor og hvorfor, Hvornår blev visisonen/forslaget officiel politik. Eksempler kunne være processen omkring udvikling af Alternativets skolepolitik (fra pofo 17-04-16 frem til endelig vedtagelse); René Gades opstart af erhversvpolitikproces på Facebook -. en proces som endnu ikke er afsluttet m.fl.

Det sender vi videre til arbejdsgruppen

Jeg er dybt forundret over, at man laver et forslag om at lave en analyse af politikudvikling uden om Politisk Forum, og uden om de medlemmer fra Politisk Forum, der er medlemsvalgt. I Politisk Forum sidder der 2 medlemmer fra hver kreds, og Politisk Forum er det eneste organ, som vi har i Alternativet, hvor der er en bred repræsentation af medlemmer fra hele landet. Det er ydermere disse medlemmer, der arbejder med politikudvikling tæt på og bredt i baglandet, men de inddrages ikke! I stedet er det Hovedbestyrelsen og landssekretariatet, der skal stå for analysen.
Politisk Forum er heller ikke blevet hørt i forhold dette forslag og heller ikke blevet orienteret om det. Dette er ydermere bekymrende, da Politisk Forums opgaver ifølge vedtægterne er ”at være et politisk og strategisk udviklingsforum” (§ 12 Politisk Forum Stk1) og ” Politisk Forums opgave er derudover at skabe grundlag for det politiske arbejde” (§ 12 Politisk Forum Stk2)
Jeg vil foreslå, at forslaget laves om, så det er Politisk Forum, der får opgaven med at lave analysen og det er Politisk Forum, der vedtager ændringerne (eller Landsmødet, men ikke Hovedbestyrelsen).

Kan vi ikke lige starte med at huske, at det de ligger her er et udkast, til et forslag som indstilles og hvis der er opbakning til det, vedtages af landsmødet. Grunden til at vi ligger forslag som dette her på dialog, er netop at give mange mulighed for at komme med input inden det endelige forslag skrives.

Når dette er en opgave der pålægges Hovedbestyrelsen, så er det fordi det er Hovedbestyrelsen der har budget ansvar og strategisk ansvar for organisationen. Og ved at stille sådan et forslag pålægges der Hovedbestyrelsen et ansvar for at allokere tid og ressourcer til at dette kommer til at ske. Det er ikke nødvendigvis Hovedbestyrelsen, der skal fortage analysen eller udarbejde evt. ændring, men derimod at Hovedbestyrelsen skal understøtte at det sker.

Når det er sagt, er det super relevant at et forslag som dette giver mening for medlemmerne i Politiks forum og hvis der er ting i det nuværende forslag, som bør ændres, så skiv det endelig her, så arbejdsgruppen kan få det med i det endelige forslag, som skal være klar på lørdag.

Ja det kan undre, at politisk forum ikke er indraget. Hvorfor ønskes denne analyse og hvad er det præcist, der skal analysere.
Ruth Johnsen

Kære Helle og Ruth,

Start med at tage det helt roligt. Forslaget er, som Tina skriver, i udkast.

Forslagsudkastet er med vilje skrevet, så det ikke antyder specielt meget om proces. Dette fordi Landsmødet ikke skal detailstyre processer. Der kan være så mange grunde til at en proces skal skæres lidt til eller laves lidt om. Fordi der ikke står meget om proces, så står der heller ikke noget om Politisk Forums rolle. Betyder det så, at Politisk Forum ikke er med - nej, det gør det ikke. Politisk Forum - og alle relevante dele af organisationen - vil naturligvis indgår.

Årsagen til, at det er HB, som pålægges opgaven er, at det formelt set er HB, der har beslutningskraft i forhold til politikudviklingsprocesser. (Her til kan man sagtens indføje, at der i dag er for uklare snitflader mellem dele HBs og dele af Politisk Forums mandater).

I øvrigt er Sascha blevet bedt om at skrive forslaget færdigt, fordi hun også koordinerer tæt med Politisk Forums koordinationsudvalg, hvor der sidder medlemsvalgte.

Ruth: Du spørger til analysen. Baggrunden er jo angivet i forslaget. Hvad savner du?

Afslutningsvis vil jeg lige problematisere Helles anvendelse af ordet ‘medlemsvalgte’. Alle der sidder i Politisk Forum er valgt af vores medlemmer. Nogle er valgt til HB, andre er valgt som politiske kandidater og nogle er valgt direkte til Politisk Forum. Dem, som du taler om, Helle, er ‘storkredsvalgte’.

Kærlig hilsen
Nis, landssekretariatet

2 Synes om

Indlægget ridset et interessant dilemma op: Hvem har egentlig beslutningskraften i relation til politikudviklingsprocesserne. Formelt er politisk forum partiets øverste organ når det kommer til politikudvikling. Men i praksis fastlægges meget politik på Christiansborg og centrale beslutninger omkring processen af HB - fx aktuelt på landsmødet hvor man har besluttet at dedikere den politiske debat til borgerløn.

Jeg synes ikke det er en givet ting at det er HB som har beslutningskraften omkring de politiske processer, men at dette i lige så høj grad kunne være pofo som sidder med den bold.

Helt klart mener jeg ikke at HB skal have carte blanche til at ændre i disse ting, men at det må ske i form af et oplæg til landmødet så vi får en bred debat om dette meget centrale spørgsmål.

1 Synes om

Kære Rolf,

Ville du foreslå noget lignende dette? (nu prøver jeg bare at lytte ind det, du skriver).:
Version A:
PoFo pålægges opgaven med at evaluere
Der lægges nogle papirer frem til Landsmødet til drøftelse. Drøftelsen sætter rammer og afklarer eventuelle principper
PoFo beslutter en ny model eller justeringer af den nuværende.
Version B:
PoFo får opgavne og beslutter en ny model - samt foreslår eventuelle vedtægtsændringer der er nødvendige.
Landsmødet vedtager vedtægtsæindringerne og drøfter den nye model (for at skabe forståelse mere end at forme).

A modellen ville først have endelige ændringer i 2019 - B-modellen allerede i 2018.

Kh
Nis, landssekretariatet

Nok mest model B. Jeg mener dog at det vil være nyttigt at have en grundig debat på landsmødet i 2018 omkring politikudviklingsprocesserne. Det kunne også ske i form af 2-3 alternativet udviklet af pofo og fremlagt til debat således at medlemmerne har noget at vælge imellem. En sådan model vil også reducere potentielle spændinger internt i pofo idet pofo ikke skal lægge sig fast på en endelig model.

Undervejs mener jeg klart at man bør eksperimentere med forskellige tiltag således som det allerede sker.

Endelig mener jeg at man bør igangsætte et arbejde der kigger på de narrativer/filosofiske forståelser som findes i Alternativet og som ligger til grund for fortolkningerne af vores værdier. DIsse narrativer afspejler forskellige antagelser som godt kan give anledning til misforståelse og/eller gnidninger der hvor det ikke er tydeligt - og enighed omg at være uenige om visse ting der hvor der ER tydeligt.

Jeg tror dog personligt at der kan komme noget godt ud af at være tydelig omkring narrativerne og udvikle en tilgang til disse narrativer hvor alle føler sig inkluderet og der hvor der er uenighed at man så kigger på hvilke politiske konsekvenser denne uenighed har. I nogle tilfælde kan man nå til den samme politik af to veje og så er den narrative forskel mindre vigtig. I andre tilfælde når man to forskellige steder hen, og så kan det være vigtigt at se ærligt på hvad der skiller, hvad der giver mest mening og evt. hvordan man skaber rum for mangfoldighed i forhold til folks forskellige legitime opfattelser.
Og hvis man mener at nogle decideret har nogle opfattelser som ikke er legitime eller strider imod noget helt centralt så må man være tydelig omkring det og sætte en grænse for dette og dets konsekvenser

Kære Rolf,

Jeg ville f.eks. se en afklaring af sådanne narrativer som en mulig del af evalueringen - eller en forudsætning for at kunne lave den. Mit personlige synspunkt er, at der netop er en masse filosofiske elementer i vores arbejde, som vi mangler at beskrive (og måske forstå) før vi egentlig kan justere processerne. Om det så lige er din ‘narrativ’-tilgang (som kan have nogle meritter) eller at man ‘bare’ prøver at forstå hvad ‘flere ved mere’ i det hele taget kan være og være udtryk for - det er så nogle proces-valg, som man skal træffe. Men man kan nok også favne flere filosofiske perspektive i en sådan omfattende proces.

Kh
Nis

1 Synes om

Jeg er enig i, at der er behov for både se på politikudviklingsprocessen (POLA’er) og politikbeslutningsprocessen (POFO), som jeg er som to forskellige ting, idet der selvfølgelig er et indbyrdes afhængighedsforhold.

Den foreslåede tekst blander, som jeg ser det, de to ting sammen. Efter min mening bør man holde disse to domæner (POLA og POFO) adskilt.

Jf. vores vedtægter er HB pg POFO to forskellige dele af ALT med hver deres roller. Derfor (bl.a.) mener jeg, at HB bør se på politikudviklingsprocessen og POFO se på politikbeslutningsprocessen.

Det vigtigste for mig, er at vi mere konkret forsøger at få et overblik over de processer som skal udvikle Alternativets politik.
Det er ikke mindre en en dyb tallerken vi skal til at opfinde - dette i erkendelsen af, at de modeller som vi indtil nu har arbejdet efter, ikke har vist sig at være tilfredsstillende. - Vi forsøger alle at lære af det oplevede. - Vi må ikke glemme, at “ny politisk kultur” stiller store krav til os alle.
“Politikudviklingen i Alternativet skal blive endnu bedre”, er overskriften… Det lyder jo godt, så lad os ikke allerede nu begynde at stille krav om yderligere konkret indhold i hvad vi hver især måtte forvente. Vi skal finde det flow i politikudviklingen som bedst understreger de Alternative tanker og ideer… “Flere ved mere” betyder ikke nødvendigvis at alle ideer og tanker skal kunne rummes og ses i det endelige resultat.
Det må vel være det der nu inviteres ind til at udvikle videre på, udfra de erfaringer vi nu har opnået?
Profilen er Halsnæs Lokalforening… Ib Foder