Forretningsorden Storkreds Nordsjælland

Forretningsorden for storkreds Nordsjælland, Alternativet. 2023

Ændret på møde d.15/5 2023 af Allon Hein Sørensen, Furesø, Christina Maria Petersen, Frederikssund, Mariane Halsnæs, Morten Greve, Helsingør, Ingrid w. Olsen, Fredensborg Humlebæk og Christa If Jensen, Rudersdal.

Storkredsforeningens opgaver. Vedtægter §5

Stk. 1 Storkredsforeningen arbejder med at understøtte aktiviteter og koordinering på tværs af lokalforeninger, samt med organisationsudvikling og implementering af fælles initiativer i hele Storkredsens område.

Storkredsforeningen har ansvaret for at koordinere indsatsen i Storkredsen forud for og i forbindelse med valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketing og Europa parlamentet.

Stk. 2 Hvor der ikke er en lokalforening udpeger Storkredsbestyrelsen en kommune ansvarlig. Denne er ansvarlig for at sikre et minimum af medlemsaktiviteter og for at arbejde hen imod stiftelse af en lokalforening.

Bestyrelsens sammensætning .

Bestyrtelsen tilstræbes at bestå af mindst et medlem fra hver kommune, dog højest 10 medlemmer + et medlem fra ÅU.

Efter årsmøde 18/3 2023 er bestyrelsens medlemmer:

Allon Hein Sørensen, Furesø, Christina Maria Petersen, Frederikssund, Nanna Høyrup, Halsnæs, Morten Greve, Helsingør, Ingrid Welling Olsen, Hørsholm-Fredensborg, Christa If Jensen, Allerød-Rudersdal.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig uden forperson og næstforperson med Christa If Jensen som kasserer. Andre opgaver fordeles blandt medlemmer som følger:

Postmester Ingrid WO

Efter aftale med sekretariatet modtager alle medlemmer post til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk. Ingrid WO er ansvarlig for at post besvares af rette vedkomne.

Administrator på AlleOs .

Allon sørger for at bestyrelsens medlemmer fremgår af AlleOs korrekt.

Vedtægtsansvarlig.

Christa holder sig orienteret om vedtægtsændringer og sørger for, at storkredsens vedtægter følger landsvedtægterne.

Nyhedsbreve

Udsendes ad hoc fra Dialog med Storkreds.Nordsjaelland@alternativet.dk som afsender.

Bestyrelsesmøder.

Næster bestyrelsesmøde oprettes af referenten for sidste bestyrelsesmøde som event på AlleOs som åbne møder med mindre andet oplyses.

Hvornår:

Der afholdes bestyrelsesmøder efter aftale. Der tilstræbes et fast månedlig dag, der aflyses, hvis der ikke er punkter på dagsordenen, og det besluttes forud for hvert møde, om det er fysisk eller digitalt.

Hvor :

Christa og Ingrid kan booke møder så vidt muligt i Hillerød.

Frederiksborg Byskole: Pernille Woer, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 03 55, pewo@hillerod.dk Kontaktperson på skolen: Lone Bundgaard, tlf. 72 32 78 00, lbun@hillerod.dk

Hvad:

Dagsorden udfærdiges af medlemmer på skift, således at referenten på det sidst afholdte møde udarbejder dagsorden ud fra referatet og indhenter punkter fra medlemmer til det næste møde. Dagsorden udsendes senest en uge inden mødet.

Referat sendes til medlemmerne indenfor en uge. Medlemmer melder tilbage hurtigst muligt. Referatet anses for godkendt en uge efter udsendelse og Referatet indeholder beslutninger og væsentlige informationer i kort form. Referenten lægger det på Dialog.

Referent er den næste i rækken. Helsingør, Halsnæs, Frederikssund, Furesø, Allerød-Rudersdal, Hørsholm-Fredensborg.

Dagsorden indeholder som minimum: opfølgning på tidligere punkter, nye punkter, information fra lokalforeninger, fra HB, fra POFO, information fra kassereren, information fra kandidatudvalget og evt. andre nedsatte grupper.

Ordstyrer på mødet er det medlem, der har udfærdiget dagsorden.

Koordinering på tværs af lokalforeninger .

Der mangler medlemmer fra Hillerød, Gribskov og Egedal i bestyrelsen. Det er tidligere besluttet, at Furesø holder kontakt til Egedal, Halsnæs til Gribskov og Hørsholm-Fredensborg til Hillerød. Hørsholm og Fredensborg er lagt sammen, Allerød og Rudersdal ligeledes. Christina P repræsenterer Frederikssund.

Aktiviteter .

De politiske aktiviteter aftales og koordineres ad hoc.

Kandidatudvalg

Kandidatudvalg for storkredsen er Allon HS, Christian Poll, Bina Seff og Christina P

Storkredsen indkalder til opstillingsmøde for Europaparlamentet, Folketinget og Regionsrådet en gang årligt i marts måned jvnf. Vedtægter.

Kandidatudvalget samarbejder med storkredsen om udarbejdelse af materiale og indkaldelser til opstillingsmøder.

Kandidatudvalget afholder samtaler med kandidater.

Kandidatudvalget samarbejder med det nationale kandidatudvalg.

Kandidatudvalget udarbejder selv forretningsorden.

Kassererens ansvar og forpligtelser .

Kassereren, Christa IJ, afholder alle udgifter over foreningens konto i Nykredit Bank. Forenings CVR nr. er 36178388 kontonr. 8117 1413214.

Alle udgifter afholdes kun efter godkendelse fra bestyrelsen.

Storkredsen digitalt

Hjemmesiden er ikke vedligeholdt i flere år. Allon nedlægger den.

Facebooksider

Alternativet Nordsjælland har to FB sider.

https://www.facebook.com/alternativetnordsjaelland Den polititiske som Allon, Nanna, Christian Poll og Bina redigerer.

Og Alternativet - Nordsjællands Storkreds | Facebook som er offentlig.

Holte d.17/5 2023 Christa If jensen.