Forebyggelse og forsigtighed skal blive del af vores sundhedspolitik

"Forebyggelse i stedet for behandling"
ville være en god grundholdning i al sundhedspolitik - desværre er den ikke det i vores. Med dette emne vil jeg starte et arbejde for, at forebyggelse og forsigtighed bliver eksplicit del af vores sundhedspolitik. Til årsmødet fik jeg mange positive tilkendegivelser mht. denne sag - jeg håber, at alle jer, som jeg hørte fra der, vil være med til at støtte op om dette arbejde.
De følgende udmeldinger og diskussioner skulle gerne munde ud i en række polaer, hvor vi til sidste står med en færdig tilføjelse til vores sundhedspolitik, som vi kan række videre til politisk forum.

Argumentationen for forebyggelse er selvindlysende, men følges kun i meget ringe grad i den offentligt praktiserede sundhedspolitik.
I stedet for at reflektere over, hvor fx depressioner kommer fra, behandler man i stor stil symptomer, med en medicin, som har ukendte langtidsvirkninger. Det samme gør sig gældende mht. mange af de stærkt voksende diagnoser, som vi ser og har set gennem mange år: Barnløshed, allergier, stress, psykisk sygdom blandt unge, fedme og sukkersyge, visse kræftformer, m.m. Resultatet er lidelse uden ende og en medicinalindustri, som aldrig har tjent flere penge.

Disse tilstande bliver i stort omfang italesat som individuelle problemer - til trods for deres omfang. Det betyder blandt andet, at vi helt personligt kan have det skidt over dem, i stedet for at se dem som et problem vi alle har.
Det er tydelig, at fremkomsten af disse tilstande sker samtidig med, at vi har oplevet store ændringer i vores livsverden: Et accelereret arbejdsliv, voksende kompleksitet, stimuli uden ende, en stigende mængde kemikalier og en skrupelløs (reklame)industri, som udnytter alle vore svagheder til at få solgt flere produkter.

Her har man tydeligvis ikke skelet til, hvilke potentielle langtidsvirkninger forskellige handlinger kan have. De blev i stor stil omtalt som uundgåelige og nødvendige - men ud fra hvilke prioriteter?

Det virker som om prioriteterne lige nu er forkerte: Det er systemet frem for mennesket og naturen. Vi mener, at det må være omvendt: Mennesket og naturen frem for systemet - hvor mennesket og naturen ofte vil være en og samme sag.

Et forebyggelsesprincip skal underbygges af et forsigtighedsprincip, ellers vil det første kun have meget ringe virkning. Det skyldes, at forskning på disse områder ofte ikke er entydig - hvis man fx vil have helt sikre beviser for en sammenhæng mellem den kemococktail vi lever med i dag - og forekomsten af barnløshed, så kommer vi til at vente evigt. Et forsigtighedsprincip bør være formuleret sådan, at det helt eksplicit vægter menneskelig og miljømæssig sundhed højere, end potentielle økonomiske gevinster - hhv. tab ved at være forsigtig.
Bevisbyrden bør altid ligge hos den part, som med sine produkter, eller handlinger afstedkommer en større forandring i vores livsverden, som ikke, uden tvivl kan vurderes at være harmløs for vores sundhed.
Princippet skal bygge på, at livskvalitet er meget mere end penge. Princippet skal også bygge på en ydmyghed overfor menneskets begrænsede evner til at vurdere langtidsfølger af deres handlinger.

En mulig formulering af sådan en tilføjelse kunne se sådan her ud:
"Forebyggelse frem for behandling"
Vel vidende, at mennesket har en meget begrænset evne til at vurdere langtidsvirkninger af sine handlinger og med et ønske om at minimere unødig lidelse for mennesker og naturen, har Alternativets sundhedspolitik det overordnede mål at forebygge sygdom.
Dette mål står over andre hensyn, herunder i sær økonomiske.
Vi vi støtte op om dette mål, ved at etablere et forsigtighedsprincip, som betyder, at produkter og/eller handlinger, som kommer til at få større indflydelse på vores livsverden, kun kan komme til udbredelse under følgende betingelser:

 • De er harmløse, eller positive for naturen og mennesker. Bevisbyrden ligger entydig på dem, som vil bringe disse produkter/handlinger i anvendelse.
 • Om muligt testes disse produkter/handlinger over et længere tidsrum, afhængig af produktets potentielle påvirkning af mennesker og natur.

Det er ikke færdigt - kom på banen. Og ja, det lyder frygtelig tørt og lov-agtig - der er gået en advokat tabt i mig. :slight_smile: Men nu skal jeg til fest i kattesundet og drikke en øl på vejen.
Glæder mig til at høre fra jer.
Mange hilsener, Armin

4 Likes

Hej Armin! Jeg er meget enig i dit udspil, og jeg medvirker gerne hvis du tager initiativ til møder el andet (i København) om forebyggelse og forsigtighed. Jeg er optaget af overdiagnosticering, overbehandling, Peter Gøtzsches arbejde og den store rolle medicinalindustrien spiller. Vi har store medicinalfirmaer her i landet, og jeg tror, det har betydning for, at der tøves omkring ex prioriteringsinstitut. mvh Gitte Nørskov

1 Like

Hej Amin
Jeg er meget enig i din vinkel.
Faktisk burde privat praktiserende læger lønnes efter hvor raske deres patienter er.
Altså hvor lidt medicin de behøver udskrive. Især medicin, som knytter sig til livsstil sygdomme.
Mange hilsner, Lars

1 Like

Måske skulle vi inddrage Galebevægelsens 3 formål, som er

 1. Vi har et kritisk forhold til den etablerede psykiatri.
 2. Vi vil afprivatisere psykiske problemer
 3. Vi vil påvise og forebygge sygdomskabende faktorer i samfundet.

Jeg er med Galebevægelsen siden 1979 og er inspireret af Stanislav Grof (Holotropisk åndedrætsterapi).
Jeg kommer gerne til København til møde.

                                    Gal hilsen,
                                            Frederick
1 Like

Tak for de positive tilkendegivelser. Dejligt at høre, at vi er flere, der tænker de her tanker.
Jeg har tænkt lidt videre i baner, hvor den politik, som vi måske ender med at vedtage, også skal have eksplicit sigte på at etablere lovgivning, som har forebyggelse støttet af et forsigtighedsprincip som indhold. Sådan en lov skal kunne bruges, lidt som man har brugt amerikansk lovgivning til at sagsøge amerikansk tobaksindustri for deres hensynsløse markedsføring af cigaretter.
På flere juridiske områder vil det betyde, at vi rykker ved eksisterende magtbalancer. Der vil være rigtig meget modstand, lige fra EU til WTO og industrien. Mange aktører tjener penge, mens andre betaler med deres sundhed.

Vi kommer også til at skulle forholdet os til, hvor “fri” er mennesket egentlig? Tænk bare, når vi nu ved, hvor skadelig sukker er, hvor svært mange har ved at styre det og hvor mange penge det koster samfundet, at behandle de skader overdreven sukkerforbrug medfører. Man kunne næsten sige, at vi via skatten sørger for, at industrien kan blive ved med at tjene penge på vores svaghed. Men, hvordan skal det håndteres - forbud - skatter - oplysning (som jo ikke virker)? Alle kan vel bare bestemme selv? Formynderi, eller beskyttelse?

Vi søger også at forrykke en balance, som går fra
"Aldeles umuligt at ændre/indføre noget/markedsføre nye produkter osv." til “Alt er muligt at indføre/markedsføre, uden nogen som helst hensyn”. Hvor vil vi være på dette kontinuum? Og hvordan markerer vi grænsen for ok - ikke ok?

Jeg vil rigtig gerne videre med det her - tænker bare, at inden vi mødes ville det være godt at have lidt mere konkret på skrift.
Så på baggrund af de problematikker jeg har ridset op i dette indlæg - hvad tænker I om de omtalte balancer? Vi skal formulere noget om dem i vores politik. Har I nogen ideer?
Mange hilsener, Armin

Forebyggelse handler bl.a. om produktgodkendelse. FDA i USA tester medicin. Hvis vi kunne have et Produktargentur i stil med FDA som miljøvurderer produktcyklus. Hvis et produkt forurener omgivelserne med kemi vil det påvirke helbredet. Det handler om produktion (forurening), transport (forurening) og forbrug (påvirkning af helbred) af det nye produkt.
Problemet er at TTIP går stik modsat, Her vil patentbeskyttelse forhindre kritik af produkter og vil gå imod myndigheder der ikke vil godkende et produkt. Det betragtes i dag som en handelshindring. Især hvis et tilsvarende indlandsk produkt findes i forvejen. TTIP går videre, idet et firma i USA vil få mulighed for kan lægge sag an imod DK i en voldgiftsdomstol med jurister udpeget af erhvervslivet. Om det handler om sundhedspolitik eller frihandel ved jeg ikke. Det vigtigste er at Alternativet gør opmærksom på denne problematik. Vi kan få et nyt værktøj som fx at bruge bla. sundhedspolitikken med forsigtighedsprincip, som en løftestang til en kampagne imod TTIP.

1 Like

Forebyggelse som løftestang
Hej Niels. Tak for dit svar. Jeg er helt enig med dig - rigtig mange ting hænger sammen med forebyggelse og sundhed. Så en stærk lov på dette område vil kunne bruges i mange sammenhænge.
Jeg vil gerne have emnet behandlet på pola sidst i januar - først i februar. Hvad med at vi finder sammen en dag og skriver lidt på et brugbart udkast og kigger lidt datoer. Jeg håber, at der evt. er andre, som vil være med. Meld jer her, eller skriv til avj@mail.dk
Mange hilsener, Armin

Kære alle.
Niels og jeg vil hen over julen stikke hovederne sammen over vores nuværende sundhedspolitik og hvordan vi kan integrere et stærkt afsnit om forebyggelse.
Målet er at have et godt oplæg til en kommende pola.
Hvis I allerede nu har vigtige indput, så lad høre fra jer her.
Vi sætter pola om emnet op i Storkreds Sjælland sidst i januar/først i frebruar. Vi håber, at I vil være med til den tid.
Mange hilsener, Armin

Jeg har omskrevet første afsnit 9. Armin laver baggrund og indledning

Helbred og helhed (Oversigt / indholdsfortegnelse)

Vi skal efterstræbe mere lighed i sundhedsvæsenet, ved målrettet, at arbejde for at reducere brugerbetalingen på sundhedsydelser lige fra psykologbehandling til tandlæge. Vi vil fremskaffe finansiering til vores sundhedsprogram og samtidigt påvirke adfærden gennem sundhedsafgifter på fx alkohol og tobak.
Læs vores Mærkesag 9.1.

Vi skal prioritere behandlingstilbud for at undgå for højt og dyrt medicinforbrug og overbehandling. På den baggrund ønsker vi at der oprettes et prioriteringsinstitut bestående af fagpersoner, forskningsverden samt foreninger der varetager patienternes interesser. Læs vores Mærkesag 9.2

Vi har et ønske om at udvikle et sundhedsvæsen, hvor forebyggelsesindsatsen opprioriteres, så symptombehandling ikke står alene. Alternativet vil i den forbindelse arbejde for at oprette et forskningscenter for komplementær og alternativ behandling. Herunder har vi som mærkesag at Cannabis til medicinske formål legaliseres. Læs om vores Mærkesager på dette område under pt. 9.3.

Vi har forebyggelse af stress og mentalt helbred på programmet. Herunder skal vi i Danmark have et øget fokus på godkendte psykoterapeutiske behandlingsformer. Dette kan fx udvides med bevidst nærværs -træning, som fx mindfulness og psykodynamisk teapi. Desuden vil vi eksperimentere med pilotprojekter med at give kultur og natur på recept. Læs om være Mærkesag på området under 9.4.

Vi har et stærkt ønske om at sætte sundhedspersonalet fri. Det er vores filosofi at ændre fokus væk fra ensidig produktionsorienteret konkurrence og målbar vækst til patienttilfredshed og selvbestemmelse hos sundhedspersonalet. På den måde får rettet fokus hen på kerneopgaver og trivsel. Læs i detaljer under Mærkesag 9.5

Vi har et ønske om at få mere gennemsigtighed i grundforskningen, så medicinal industrien ikke alene styrer forskningen. Derfor vil vi stille krav til at medicinal virksomheder skal donere en vis procentdel af deres overskud til en uafhængig forskningsfond. Desuden vil vi have styr på, at dataindsamlingen er uvildig og sammentykkebetinget, samt at gøre pengestrømme mere gennemsigtige. Læs vores Mærkesag 9.6.

Vi ønsker at Danmark fortsat skal være et foregangsland på frisind, så krop, køn og seksualitet styres af individet. Alle skal have et fuldt ejerskab af deres krop. Desuden er vi bekymrede for at vores fertilitet falder på grund at stigende forurening, stress og andre årsager. Det skal vi lave en handlingsplan på området. Vi har også et fokus på at sikre en værdig dødsproces, hvor vi bl.a. vil lovliggøre aktiv dødshjælp. Læs Mærkesag 9.7

Kære alle
Jeg har nu kontaktet Carolina vores sundhedsordfører, for at høre, hvad der er gang i mht. sundhedspolitik hos hende. Niels og jeg har jo stukket hovederne sammen og skrevet en ny indledning til den nuværende politik. Den har til formål, at gøre hele politikken mere tilgængelig og samtidig give forebyggelse og forsigtighed en helt anden vægt i politikken.
Niels mener, at det skal være kortere - de tilpasninger har jeg ikke haft tid til at indarbejde endnu - men hvis I er interesserede, så kan I se filen her:
Sundhedspolitik ny indledning
Kom gerne med kommentarer - vær sikker på, vi går videre med det (Rom blev bare desværre ikke bygget på en dag :slight_smile:
Mange hilsener, Armin

Der skal starte en arbejdsgruppe i slutningen af februar på borgen og Carolina Magdalene har inviteret mig med. Så jeg tænker, at vi sammen kan gøre vores sundhedspolitik bedre og med et meget større og bredere indhold omkring forebyggelse.

Ny ide (men sikkert ikke min ide:-)
Man taler oftest kun afgifter ifm. at styre forbruget i en sundere retning. Hvad med at opstille krav til, hvordan et supermarked må placere sine produkter.
Ved at placere slik m.m. udelukkende bagest i butikken, ville det være nemmere at undgå fristelser - og forbruget af de usunde ting vil givet falde.

Mange hilsener, Armin

Kunne Alternativet ikke arbejde for, at tilskud til psykologbehandling ikke skal være aldersafhængigt?

Se fx følgende link fra Psykiatrifonden:

Andre links:
Se fx også følgende links:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2015/ny-rapport-sygdomsbyrden-i-danmark#

Kunne Alternativet arbejde for at øge antallet af psykiatere på landsbasis, således at der ikke skal være urimeligt lange ventetider på at komme til en psykiater?

Se fx følgende link fra Psykiatrifonden:

Jeg synes, at Alternativet bør arbejde på en reel ligestilling mellem somatiske og psykiske sygdomme, således at mennesker med ondt i sjælen kan få den rette behandling i tide. Dette vil også inkludere genoprettelse af nedlagte sengepladser i psykiatrien.

Andre links:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2015/ny-rapport-sygdomsbyrden-i-danmark#

Se også dette link: