Et par fremmedkrigere skal ikke få os til at gå i panik

Gå ikke i panik på grund af et par fremmed-krigere

De fleste af Folketingets partier støtter desværre regeringens forslag om – uden ret og dom – at fratage fremmed-krigerne et eventuelt dobbelt statsborgerskab.

Retsordfører Sikandar Siddique (Alt) tilhører det mindretal i Folketinget, der er kritisk. Han siger bl.a., at Danmark som retssamfund skal tage ansvar for de handlinger, danske statsborgere udfører, og at vi skal ikke ‘‘nægte at tage ansvar og retsforfølge for ulovlige handlinger, som danske statsborgere har udført i udlandet’’.

Regeringen vil give minister Mattias Tesfaye (S) en næsten enevældig magt til administrativt at kunne fratage statsborgerskaber. Godt nok nogle gange med en retssag ‘‘in absentia’’ bagefter. I en retsstat skal domstolene lytte til begge sider. Derfor er retssager ‘‘in absentia’’ ikke et retssamfund værdigt.

I Danmark er statens magt delt i tre grene (domstolene, ministrene og Folketinget). Statsborgerskab kan kun tildeles, når to af statsmagtens grene (ministeren og Folketinget) er enige. Derfor må et statsborgerskab kun fradømmes, når to af statsmagtens grene (minister og domstole) er enige. Det er dette princip fra Grundloven, som regeringen nu vil træde under fode.

Et retssamfund skal kendes på, at selv de værste forbrydere (herunder fremmed-krigere) har ret til personligt at føre deres individuelle sager for domstolene – selvfølgeligt med den konsekvens, at de så også får deres velfortjente straf. Som salig kong Frederik den sjette (1808–1839) sagde: ‘‘Vi skal høre alle’’.

Se også mit læserbrev i Nordjyske Stiftstidende torsdag den 17. oktober (2. sektion, side 35)

https://eavis.nordjyske.dk/titles/nordjyske/9789/publications/320717/articles/988847/35/1

1 Synes om

Liberal Alliances tidligere politiske ordfører og gruppeformand Christina Egelund har meldt sig ud af LA.

Se Jyllands-Posten i dag:

''Hun nævner alligevel et helt aktuelt eksempel på, hvorfor hun melder sig ud.

Egelund mener således, at Liberal Alliance burde »stå forrest i forsvaret for retsstaten,« når det kommer til den aktuelle debat om syrienskrigere.‘’

Christina Egelund har helt ret.
Det er ikke liberalt at blæse på retsstaten, grundloven og magtens 3-deling

 • heller ikke, når en minister tror, at han administrativt kan fratage syrienskrigere deres eventuelle statsborgerskab.

. . . .
a4nu.dk supplerer:

‘’- For mig er det helt tydeligt, at Liberal Alliance ligesom mange andre partier er splittet mellem en national strømning på den ene side og en moderne, liberal strømning på den anden side, siger Christina Egelund til DR.

 • Jeg tilhører den sidste, og jeg oplever, at den strømning er under pres i LA.

 • Det er, som om at partiet invaderes af en stigende konservatisme - og så hører jeg ikke længere hjemme der, siger hun til DR.

Det har for den tidligere gruppeformand betydet, at hun ikke længere kan se sig selv som en del af Liberal Alliance.

Hun efterlyser blandt andet et klart forsvar for det internationale samarbejde.

Hun nævner som eksempel, at partiet burde forsvare retsstaten i den aktuelle debat om fremmedkrigere, hvor et bredt flertal i Folketinget vil åbne for at fratage deres pas uden om en domstol.

 • Den aktuelle debat, vi har om syrienkrigere, der synes jeg, at et liberalt parti skal stå forrest i forsvaret for retsstaten.

 • Det er nogle andre ting, man lægger vægt på i LA. Det er deres valg. Men så bliver det uden mig, siger Christina Egelund til DR.‘’

ARTIKEL
Nordjyske Stiftstidende
Thy-Mors sektionen, side 16 | tirsdag den 22. oktober 2019

Foreninger frygter for fremmedkrigeres retsgaranti ved pas-lov

RETTIGHEDER: Udlændinge stilles bedre end danske statsborgere med lov om fratagelse af fremmedkrigeres pas

I Syrien er en række lejre med folk fra den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) - herunder danske statsborgere. Efter den tyrkiske offensiv er der frygt for, at folk fra IS slipper væk fra lejrene.Arkivfoto: YouTube/Ritzau Scanpix

I SYRIEN ER EN RÆKKE LEJRE MED FOLK FRA DEN MILITANTE BEVÆGELSE ISLAMISK STAT (IS) - HERUNDER DANSKE STATSBORGERE. EFTER DEN TYRKISKE OFFENSIV ER DER FRYGT FOR, AT FOLK FRA IS SLIPPER VÆK FRA LEJRENE.ARKIVFOTO: YOUTUBE/RITZAU SCANPIX

INDLAND: Det bør automatisk føre til en sag ved domstolene, hvis formodede fremmedkrigere i eksempelvis Syrien får frataget deres danske statsborgerskab af regeringen.

Det mener Institut for Menneskerettigheder, der mandag afgiver høringssvar til et lovforslag, der skal hastebehandles af Folketinget.

 • Helt grundlæggende er vi betænkelige ved, at man laver nye regler, som bruges på den adfærd, borgeren har udført, før reglerne blev indført, siger Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Hovedanken er, at der ikke er automatisk domstolsprøvelse. I dag eksisterer det for udlændinge, der udvises, hvis de er til fare for statens sikkerhed. Det minder ifølge instituttet om regeringens nye lovforslag med én væsentlig forskel.

 • En udlænding, der udvises, får automatisk domstolsprøvelse, men nu lægger man op til, at danske statsborgere, der helt mister deres statsborgerskab, ikke får automatisk domstolsprøvelse.

 • Det er svært at forstå, at udlændinge, der udvises, behandles bedre end danskere, der mister deres statsborgerskab, siger Jonas Christoffersen.

I det mindste bør børn få automatisk domstolsprøvelse, lyder det.

Midt i oktober annoncerede regeringen lovforslaget, der blandt andet har vakt opsigt, fordi det skal hastes igennem. Situationen i Syrien er højspændt, efter at USA har trukket styrker ud, og Tyrkiet er gået ind i det krigshærgede land.

I området er en række lejre med folk fra den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) - herunder danske statsborgere. Efter den tyrkiske offensiv er der frygt for, at folk fra IS slipper væk fra lejrene.

Både regeringen og Institut for Menneskerettigheder mener, at lovforslaget kan vise sig at være ulovligt. Det beror dog på en prøvelse ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Dommerforeningen bemærker i sit høringssvar, at ”den meget korte høringsfrist, som falder sammen med efterårsferien, har vanskeliggjort behandlingen af høringen”.

Det bemærkes, at personen vil blive gjort opmærksom på sit mistede statsborgerskab i e-boks, hvorefter vedkommende har fire uger til at indbringe sagen for byretten.

Det er ”retssikkerhedsmæssigt betænkeligt” blandt andet fordi, de pågældende befinder sig i udlandet under meget primitive forhold ifølge Dommerforeningen.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater mener ikke, at frakendelse af statsborgerskab bør ”kunne ske administrativt, men udelukkende ved dom”.

Regeringen vil lade det være op til den siddende udlændinge- og integrationsminister, der i øjeblikket er Mattias Tesfaye (S).

Børnerådet efterlyser større klarhed over, hvem lovforslaget vil ramme samt hvor mange, det vil omfatte. Det sidste har regeringen ikke svaret på.

 • Børn med dansk statsborgerskab bliver efterladt i voldsomme, potentielt livstruende og skadende situationer, lyder det i høringssvaret fra Børnerådet.

Den juridiske tænketank Justitia foreslår en solnedgangsklausul i lovforslaget, så det automatisk ophører efter en håndfuld år. Det skete eksempelvis under en ændring af pasloven i 2015.

/ritzau/

Dette lovforslag er noget af det værste jeg nogensinde har set fremsat her i landet.

Man forsøger her at bryde en række af de grundprincipper i retsplejen, som har givet os det retssamfund vi har i dag. Og det vil man gøre ved en hastebehandling, hvor der ikke er tid til den modne overvejelse et sådant brud med hidtidige retssikkerhedsprincipper burde påkræve.

Det er ikke for sjov, at næsten alle hørte parter er kritiske, og at mange af dem har valgt også at gå til pressen. En høringsfrist på en uge i efterårsferien, og planlagt fremlæggelse til førstebehandling dagen efter høringsfristens udløb, viser efter min mening tydeligt, at Regeringen ikke er interesseret i høringssvarene.

Der er så mange ting galt i lovforslaget, at jeg dårligt ved hvor jeg skal begynde eller slutte, men her er nogle af de værste problemer med det:

 • Som bl.a. Amnesty International har påpeget, er det i strid med både danske retssikkerhedsprincipper og den europæiske menneskerettighedskonvention om at man ikke kan straffe folk for en handling, som ikke var strafbar på det tidspunkt, hvor handlingen blev begået. Dette grundlæggende princip brydes nu, og i bemærkningerne til lovforslaget man man da også læse, at Regeringen selv mener der kunne være problemer i forhold til menneskerettighederne.
 • Retspolitisk Forening påpeger, at der ikke skal forelægge noget bevis, ligesom almindelige strafbarhedsbetingelser ikke skal være opfyldt, for at man kan få sit statsborgerskab frataget.
 • Retspolitisk Forening påpeger desuden, at et afsnit i lovforslaget åbner op for brugen af hemmelige beviser i eventuelle retssager - beviser, som hverken den pågældende borger eller dennes almindelige advokat kan få adgang til, og som de derfor heller ikke kan forsvare sig imod. Har Regeringen læst Kafkas “Processen”?
 • Den juridiske tænketank Justitia mener, at lovforslaget er alt for bredt, og risikerer at ramme andre personer end IS-krigere. De kritiserer ligeledes, at der ikke behøver være sket en straffelovsovertrædelse før statsborgerskab kan frakendes.
 • Lovforslaget kritiseres også skarpt af Advokatsamfundet, som mener det er “yderst retssikkerhedsmæssigt betænkeligt”.

Det glæder mig, at Sikandar Siddique er kritisk. Dette lovforslag vil jeg følge nøje, da jeg ikke kan støtte noget parti der støtter det, og dermed nedbryder vores retssamfund. Det bedste Alternativet kunne gøre her ville nok være at stemme nej ved førstebehandlingen.