Et mere gennemsigtigt EU

Forslagets tekst

I Alternativet tror vi fortsat på, at et stærkt europæisk samarbejde er afgørende for at håndtere globale, grænseoverskridende udfordringer og derigennem skabe en seriøs bæredygtig omstilling. Men vi tror også på, at EU kan og skal forbedres, så det bliver endnu mere demokratisk og gennemsigtigt, end det er i dag. Dette gør sige gældende for både EU’s institutioner, men også i Folketingets behandling af EU-sager.

Alternativet ønsker, at den danske regering og Folketinget arbejder aktivt for at sætte demokrati og gennemsigtighed højere op på EU’s dagsorden. I den forbindelse foreslår vi fire konkrete tiltag, som kan styrke viden og åbenhed om EU-arbejdet:

 1. Den danske regering skal officielt arbejde for fuld gennemsigtighed i EU’s beslutningsprocesser, heriblandt livestreaming af møder i vigtige EU-organer, fx ministermøder i Ministerrådet for finansielle anliggender (Ecofin) og forligsmøderne mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet (trilogerne).

 2. Den danske regering skal i Ministerrådets forhandlinger af Kommissionens forslag om at reformere åbenhedsregisteret ”transparency registeret” arbejde for, at der kommer en obligatorisk registrering af lobbyaktiviteter, økonomisk støtte og sponsorater i EU-systemet i henholdsvis Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet.

 3. Den årlige EU-redegørelsesdebat med udenrigsministeren skal laves om til en årlig EU-debat med statsministeren om EU-samarbejdets kurs. Dette skal sikre en mere mangfoldig debat med flere folketingsmedlemmer end blot EU-ordførerne.

 4. Folketingets Europaudvalgs arbejde skal udbredes til andre udvalg. På sigt bør Europaudvalget kun varetage institutionelle europæiske spørgsmål, mens resten bør henføres til relevante fagudvalg. Indtil da bør der indføres en rapporteur-ordning, hvor der bliver udpeget en ordfører fra fagudvalgene til at følge relevante forslag fra Kommissionen. Regeringen skal respektere, når et flertal i Europaudvalget ønsker en given sag som et forhandlingsmandat, og alle sager med forhandlingsmandater skal tages ned i Folketingssalen.

Potentielle ulemper ved forslaget

Med krav om øget gennemsigtighed og åbenhed i udviklings- og beslutningsprocesser følger også øget risiko for, at folk er mere forsigtige med at ytre sig, eller at beslutningstagning rykkes over i uformelle fora, hvor der ikke kan journaliseres eller er krav herom.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Udspillet er blevet udviklet ud fra Alternativets værdi om ”gennemsigtighed” og de tanker, der gennemsyrer partiprogrammet om åbenhed og transparens. Indholdet af de enkelte forslag er derfor på mange måder en konkretisering af de overordnede og til tider abstrakter ideer og forslag, der allerede ligger i partiprogrammet – men som vi ønsker at medlemmerne validerer eller kvalificerer igennem en digital høring.
Forslagene er udarbejdet af Alternativets Politiske Sekretariat på baggrund af tidligere folketingsbeslutningsforslag, forslag fra organisationer og udmeldinger fra partiet.

Hvad der er sket efter høring

Der er rettet en smule i forslaget efter høringsprocessen, hvor der blev opfordret til, at forkortelser og EU-termer blev skrevet i et sprog, der ikke kræver indgående kendskab til EU.

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Christian Poll
 3. Daniel Hauberg
 4. Josephine Fock
 5. Magnus Harald Haslebo
 6. Mathias Høj Kristensen
 7. Mikkel Nørskov Kjær
 8. Pernille Schnoor
 9. Rasmus Nordqvist
 10. René Gade
 11. Roger Courage Matthisen
 12. Torsten Gejl
 13. Uffe Elbæk
 14. Ulla Sandbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

3 Likes

Jeg synes forslaget er godt - vældigt godt. Det afspejler helt alle tidligere diskussioner om hvordan vi ønsker EU skal fungere og Folketinget skal deltage i arbejdet. I tillæg til forslaget kunne jeg ønske mig at Alternativet arbejder for en væsentligt styrket dansk repræsentation i Bruxelles (den danske repræsentation er på størrelse med Cyperns? og den næst- eller tredjemindste). Dertil flere konsulenter i Folketinget så de mange forslag kan blive behandlet og vurderet uafhængigt af og i tillæg til Udenrigsministeriets/den siddende regerings indspil. Folketinget bør også have bedre muligheder for at følge diskussionerne omkring EUs Udenrigspolitik m.fl. områder hvor Danmark har forbehold. Jeg ser frem til at kunne støtte forslaget !

1 Like

Forslaget om åbenhed og gennemsigtighed i EU-systemet samt i Folketingets behandling af EU-spørgsmål, er principielt helt OK. Men hvis man ønsker at vi menige medlemmer skal tage stilling lidt mere i dybden af forslaget, så må jeg henstille til at man lige forklare de ord/navne som er specielle for alm medlemmer. Det ville være mere sykregen at forklare det til alles fulde forståelse.

2 Likes

Da ordet korruption IKKE indgår, og da korruption er synonymt med EU, så vil jeg godt stemme nej nej nej.
Man må tage roden til problemerne først, og det er altså korruptionen, bla GoldmannSucks svingdørspolitik i centralbanken, miljøfuskeri og hemmelige handelsaftaler TTIP CETA- nej nej nej.

I kan ikke kramme korruptionen ud af hverken EU eller folketinget, men ved at ignorere det med kærlighed, mister i egen anseelse!

Jeg har fulgt en del af debatten på fjæsbogen om samme emne.
Jeg har set medlemmerne være, skal vi sige ret skeptiske.
Jeg har set enkelte medlemmer løbe i selvsving om topstyring, og manglende EU mandat.
Nu ser jeg lige, det er sådan cirka den grønne gang der har forslaget.

 • Jeg tænker altså grøftegravning.
 • Jeg tænker altså ny debat om topstyring.
1 Like

Helt enig i at der er stort behov for øget åbenhed, men det er for mig kun den ene side af problemet med det nuværende EU. Et andet og helt centralt problem for EU er en stadig mere omsiggribende centralisering af beslutningsmagten. Efter min mening er det ikke nok at noget er en god og sund idé for at EU skal beslutte dette eller hint - det skal være absolut nødvendigt at dette (den gode idé) gøres til fælles EU løsninger (F.eks. er asylpolitik et passende emne for EU). Jeg er derfor af den opfattelse, at Alternativet skal arbejde for at trække beslutningens kompetencen for “ikke væsentlige” og “ikke grænseoverskridende” områder tilbage til nationalstaterne. Man kunne jo gøre dette efter samme ræsonnement som vi bruger, når vi arbejder på at skubbe beslutningskompetence fra Folketinget ud til regioner og kommuner.
Djævelen ligger som bekendt i detaljen, og her er detaljen så, hvornår noget er så væsentligt og/eller grænseoverskridende et emne, at det bør/skal varetages af EU, eller hvornår vi bare er ofre for de velmenene politikeres og embedsmænd/ kvinder’s styringsfeber og virketrang (Jeg tror på, at man “nede i EU” gerne vil gøre verden til et bedre sted, og man gør det af et ærligt hjerte … man har bare delvist misforstået opgaven).
Man burde således blive bedre til i EU systemet at sige: "Det er en rigtig god idé - det er bare ikke noget vi skal beslutte.

Hej John. God pointe. Her lidt ordforklaringer.

“Ecofin” er en betegnelse for EU’s ministerråd af økonomi- og finansministre (Conseil des questions économiques et financières).

“Trilogerne” handler om beslutningsprocessen. Europa-Kommissionen fremlægger normalt et forslag til lovgivning, som den sender til Europa-Parlamentet og Rådet, hvorefter forslaget gennemgår mellem 1-3 (formelle) behandlinger. Et vigtigt redskab til uformelle forhandlinger om lovforslag i EU - og en essentiel del, når der indgås førstebehandlingsaftaler - er de såkaldte triloger, der består af repræsentanter fra Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Europa-Kommissionen. Trilogerne er lukkede, fordi parterne har brug for et fortroligt rum for forhandlinger -
det kender vi også fra Danmark, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler overenskomster, eller når partierne på Christiansborg forhandler politiske forlig.

Hej Jens-Peter. Som jeg ser det, så udelukker det ene heldigvis ikke det andet. Formålet med det pågældende forslag er at øge gennemsigtigheden i beslutningsprocessen. Spørgsmålet om at begrænse centralisering vil jeg foreslå, at man tager op, når EU-politikken skal udvikles. God Påske :slight_smile: Vh Mathias

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

2 Likes

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Forslaget er for så vidt fint nok, og er en forbedring.
Dog mener jeg, at problemet med EU netop er, at alt der kræver reelt samarbejde er det der ikke lykkedes, hvorimod det der tvinges igennem via topstyring eller en gulerod oftere lykkes. Jeg tvivler derfor på, at det vil gavne det europæiske samarbejde, men vil mere udstille EU fiaskoen. Derfor sidder jeg lidt med følelsen af, at det er et forsøg på at sætte et plaster på et åbent benbrud.

Med baggrund i den seneste udvikling efter Juncker’s “state of the union”-tale (jeg vælger hér at videregive linket til DR), hvor han taler for en EU-CHEF så må jeg indrømme at dette forslag er yderst relevant.
http://www.dr.dk/nyheder/udland/juncker-vil-samle-magten-i-en-eu-toppost

Kunne man et sted (eksempel 4… a. eller sit eget punkt 5?) foreslå at der arbejdes på en demokratisering af EU (som vi i Alternativet har skrevet i Alternativets Partiprogram februar 2017 se eks 13.3.2 Demokrati).
At der arbejdes mod et føderalt EU (som Juncker’s forslag ovenfor kunne pege mod) og for en styrkelse af mellemstatsligt samarbejds (intergovernmental) EU.