Endelig dagsorden m. bilag til Alternativet Rudersdags årsmøde 3. oktober

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Hermed indbydes til årsmøde i Alternativet Rudersdal

Mødes afholdes onsdag den 3. oktober kl. 19-21 i Glassalen, Idrætscenteret, Bistrupvej 1, Birkerød

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens årsberetning for lokalforeningen. Vedlagt.
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse, og regnskab 2018 til 30/9 til orientering. Vedlagt.
 5. De opdaterede vedtægter for Alternativet Rudersdal. Vedlagt.
 6. Politisk debat med Storkreds Nordsjællands 6 folketingskandidater:
  Christian Poll, Theresa Scavenius, Bina Seff, Julie Molbech, Allon Sørensen og Susan Kjeldgaard.
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne. Der er ikke inden fristens udløb modtaget nogle forslag.
 8. Vores arbejdsopgaver 2018-2019. Mundtligt oplæg ved Henrik Hjort
 9. Valg af:
  a. Lokalforeningens bestyrelse. Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Henrik Hjortdal, Søren Klebak, Gunver Larsen, Michael Macdonald Larsen, og Ejvind Slottved.
  Af foreningens medlemmer har Julie Tryde og Susie Cowan meddelt, at de opstiller til bestyrelsesvalget.
  b. Ekstern revisor: Ellen Skjerning har erklæret sig villig til at fortsætte
  c. Et medlem af kredsbestyrelsen.
  Christa If Jensen stiller op
  d. Et medlem af kandidatudvalget i kredsen. (valg af Folketingskandidater og regionsrådskandidater).
  Margrethe Herning stiller op.
 10. Eventuelt

Vi håber at se rigtig mange

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Alt Rude Årsberetning 2017-2018.docx (30.0 KB)
AltRud_Regnskab 2017 Budget 1. halvår 2018.pdf (838.9 KB)
AltRud_Regnskab 2018 til 30 sept.xlsx (18.0 KB)
Vedtægt for Alt. Rudersdal 2018.docx (33.2 KB)